Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällmyggmossa

Organismgrupp Mossor Cnestrum glaucescens
Fjällmyggmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 0,5-1,0 cm höga, täta tuvor. Bladen är klargröna till brunaktiga, 1,0-1,2 mm långa och utstående eller lätt bågböjda, till formen långsmala med tillbakaböjda kanter nästan ända ut till den relativt trubbiga spetsen. Bladcellerna i övre delen av bladet är ca 10 µm breda och släta eller bara något mamillösa. Den breda nerven når bladspetsen. Arten är samkönad och skotten är ofta försedda med kapslar. Kapseln är upprätt, oval till formen, fårad i torrt tillstånd och försedd med en svagt utvecklad struma. De 16 peristomtänderna är djupt kluvna. Kapselskaftet är 5-7 mm långt och gulaktigt. Sporerna är 20-30 µm i diameter, bruna och fint papillösa, och de mognar på sensommaren. Hanorganen är knoppliknande och sitter på korta skaft i bladvecken strax nedom honorganen. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Fjällmyggmossa kan likna en småvuxen klipptuss Cynodontium sp., men arterna i det släktet har oskaftade hanorgan och mer vasst tillspetsade blad. Till skillnad från andra myggmossor har fjällmyggmossa nästan släta eller endast svagt mamillösa bladceller.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällmyggmossa Observationer i Sverige för fjällmyggmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från ett fåtal lokaler i Pite och Torne lappmarker. Arten finns också i norra Norge men framförallt på Svalbard, där de flesta fynden är gjorda. Den har en arktisk, cirkumpolär utbredning som inkluderar norra Sibirien, nordligaste Nordamerika och Grönland. Arten är rödlistad även i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer i klippskrevor och jord ovanför block i fjällen. Arten har en arktisk världsutbredning. En nordlig art som ifall klimatet blir varmare kan tänkas försvinna från Sverige eftersom kända populationer är idag mycket små. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (60-4200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-560) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Fjällmyggmossa växer i fuktiga klippskrevor och på stenig fjällsippshed i fjällen. Fynd har gjorts på både sura och kalkrika fjäll. Detaljer om hur arten växer i Skandinavien är i det närmaste okända.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Rhabdoweisiaceae, Släkte Cnestrum (myggmossor), Art Cnestrum glaucescens (Lindb. & Arnell) Holmen ex Mogensen & Steere - fjällmyggmossa Synonymer Cnestrum glaucescens (Lindb. & H. Arn.) Mogensen & Steere

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer i klippskrevor och jord ovanför block i fjällen. Arten har en arktisk världsutbredning. En nordlig art som ifall klimatet blir varmare kan tänkas försvinna från Sverige eftersom kända populationer är idag mycket små. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (60-4200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-560) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar 0,5-1,0 cm höga, täta tuvor. Bladen är klargröna till brunaktiga, 1,0-1,2 mm långa och utstående eller lätt bågböjda, till formen långsmala med tillbakaböjda kanter nästan ända ut till den relativt trubbiga spetsen. Bladcellerna i övre delen av bladet är ca 10 µm breda och släta eller bara något mamillösa. Den breda nerven når bladspetsen. Arten är samkönad och skotten är ofta försedda med kapslar. Kapseln är upprätt, oval till formen, fårad i torrt tillstånd och försedd med en svagt utvecklad struma. De 16 peristomtänderna är djupt kluvna. Kapselskaftet är 5-7 mm långt och gulaktigt. Sporerna är 20-30 µm i diameter, bruna och fint papillösa, och de mognar på sensommaren. Hanorganen är knoppliknande och sitter på korta skaft i bladvecken strax nedom honorganen. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Fjällmyggmossa kan likna en småvuxen klipptuss Cynodontium sp., men arterna i det släktet har oskaftade hanorgan och mer vasst tillspetsade blad. Till skillnad från andra myggmossor har fjällmyggmossa nästan släta eller endast svagt mamillösa bladceller.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällmyggmossa

Länsvis förekomst och status för fjällmyggmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällmyggmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från ett fåtal lokaler i Pite och Torne lappmarker. Arten finns också i norra Norge men framförallt på Svalbard, där de flesta fynden är gjorda. Den har en arktisk, cirkumpolär utbredning som inkluderar norra Sibirien, nordligaste Nordamerika och Grönland. Arten är rödlistad även i Finland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Rhabdoweisiaceae  
 • Släkte
  Cnestrum - myggmossor 
 • Art
  Cnestrum glaucescens(Lindb. & Arnell) Holmen ex Mogensen & Steere - fjällmyggmossa
  Synonymer
  Cnestrum glaucescens (Lindb. & H. Arn.) Mogensen & Steere

Fjällmyggmossa växer i fuktiga klippskrevor och på stenig fjällsippshed i fjällen. Fynd har gjorts på både sura och kalkrika fjäll. Detaljer om hur arten växer i Skandinavien är i det närmaste okända.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten har relativt nyligen blivit uppmärksammad och taxonomiskt utredd (Mogensen & Steere 1979) och hotbilden är därför oklar.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på kända lokaler. Om arten återfinns bör lokalens exakta läge rapporteras till berörda myndigheter för säkerställande av skydd.
Utländska namn - NO: Tundramyggmose.

Etymologi: glaucescens = som blir blågrön, grågrön; presens particip av glaucescere (lat.) = bli blågrön, grågrön.
Uttal: [Knéstrum glauséssens]

KEY FACTS Shoots 0.5-1 cm long, forming dense, bright green tufts. Laminal cells smooth or slightly mamillose. Capsules common, somewhat strumose. Seta 5-7 mm, yellow. Spores 20-30 µm, brown, finely papillose, mature in late summer. - Grows in moist rock crevices and on stony Dryas heaths. Has been found on both acidic and calcareous mountains. An arctic species, common in Svalbard but rare in other parts of the Nordic area.

Hallingbäck, T. 2006. Cnestrum glaucescens fjällmyggmossa s. 314. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Mogensen, G. S. & Steere, W. C. 1979. The taxonomic position of Cynodontium glaucescens (Lindb. & Arn.) Kindb. (Dicranaceae, Musci). Lindbergia 5: 19-24.

_____________________________________________________________________________

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1997. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010 av Tomas Hallingbäck. Uppdaterad 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Rhabdoweisiaceae  
 • Släkte
  Cnestrum - myggmossor 
 • Art
  Cnestrum glaucescens, (Lindb. & Arnell) Holmen ex Mogensen & Steere - fjällmyggmossa
  Synonymer
  Cnestrum glaucescens (Lindb. & H. Arn.) Mogensen & Steere
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1997. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010 av Tomas Hallingbäck. Uppdaterad 2016.