Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällskärefrövecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eucosma saussureana
Fjällskärefrövecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingspann är 16-20 mm. Framvingen är mörkbrun och i yttre delen av yttre mellanfältet finns brungula vingfjäll. Mittfältet är ljusare med gulvita fjäll. Framkantens utkant har fyra par gulvita hakar. Vingspegeln tecknad med gulvita vingfjäll och 1-3 ofta oskarpa svarta streck. Bakvingen är gråbrun. Fjällskärefrövecklare är närmast lik brun gullrisfrövecklare, Eucosma aspidiscana, men skiljs bland annat från denna genom att sakna ett par svarta längsstreck i mitten på framvingen och har innanför fransarna vid framvingespetsen en halvmånformig fläck. Arterna är avbildade i Svensson, 2006, och Razowski, 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällskärefrövecklare Observationer i Sverige för fjällskärefrövecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i Torne-, Lule- och Lycksele lappmarker och längre söderut i Jämtland och Härjedalen. I övrigt i Norden förekommer fjällskärefrövecklaren i Norge där den är funnen på två lokaler i provinsen Nordland och i Finland i provinserna Österbotten, Kuusamo och Kemi lappmark. Arten är inte känd utanför Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Funnen i fem landskap från Härjedalen till Torne lappmark. Fäbodvallar växer igen och örtfloran utarmas men även fjällbjörkskogen har förtätas på kända lokaler och värdväxten fjällskära minskat. Få fynd sedan 1980-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (4-11000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Fjällskärefrövecklare påträffas på näringsrika fjällängar, ofta kalkhaltiga, och i anslutning till rikkärr, myrkanter, vägrenar och källdrag där värdväxten fjällskära, Saussurea alpina, växer. Fjärilarna flyger från mitten av juni till mitten av juli alltid mycket lokalt. Larven är gulröd till karminröd och lever under sensommar och höst i blomkorgarna och i stjälken. Larven övervintrar i lodräta vävrör på marken och förpuppar sig efter övervintring utan att inta någon ytterligare föda.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Lövskog
Lövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fjällskära
· fjällskära
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eucosma, Art Eucosma saussureana (Benander, 1928) - fjällskärefrövecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Funnen i fem landskap från Härjedalen till Torne lappmark. Fäbodvallar växer igen och örtfloran utarmas men även fjällbjörkskogen har förtätas på kända lokaler och värdväxten fjällskära minskat. Få fynd sedan 1980-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (4-11000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Vingspann är 16-20 mm. Framvingen är mörkbrun och i yttre delen av yttre mellanfältet finns brungula vingfjäll. Mittfältet är ljusare med gulvita fjäll. Framkantens utkant har fyra par gulvita hakar. Vingspegeln tecknad med gulvita vingfjäll och 1-3 ofta oskarpa svarta streck. Bakvingen är gråbrun. Fjällskärefrövecklare är närmast lik brun gullrisfrövecklare, Eucosma aspidiscana, men skiljs bland annat från denna genom att sakna ett par svarta längsstreck i mitten på framvingen och har innanför fransarna vid framvingespetsen en halvmånformig fläck. Arterna är avbildade i Svensson, 2006, och Razowski, 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällskärefrövecklare

Länsvis förekomst och status för fjällskärefrövecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällskärefrövecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i Torne-, Lule- och Lycksele lappmarker och längre söderut i Jämtland och Härjedalen. I övrigt i Norden förekommer fjällskärefrövecklaren i Norge där den är funnen på två lokaler i provinsen Nordland och i Finland i provinserna Österbotten, Kuusamo och Kemi lappmark. Arten är inte känd utanför Norden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma saussureana(Benander, 1928) - fjällskärefrövecklare

Fjällskärefrövecklare påträffas på näringsrika fjällängar, ofta kalkhaltiga, och i anslutning till rikkärr, myrkanter, vägrenar och källdrag där värdväxten fjällskära, Saussurea alpina, växer. Fjärilarna flyger från mitten av juni till mitten av juli alltid mycket lokalt. Larven är gulröd till karminröd och lever under sensommar och höst i blomkorgarna och i stjälken. Larven övervintrar i lodräta vävrör på marken och förpuppar sig efter övervintring utan att inta någon ytterligare föda.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Lövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fjällskära - Saussurea alpina (Viktig)
Igenväxning på artens lokaler av olika viden, dvärgbjörk och björk. Långsiktigt är den fortgående globala uppvärminingen ett hot då förutsättningarna ändras för växterna och vegetationssammansättningen och fjällskära riskerar att konkurreras ut.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Fortsatt nationellt och internationellt samarbete med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Kartläggning av artens förekomstområden är önskvärd för att kunna följa artens populationsutveckling till följd av vegetationsförändringar genom ökad igenväxning.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books. Stenstrup.

Kullberg, J., Albrecht,A., Kaila, L. & Varis.V. 2001. Checklist of Finnish lepidoptera- Suomen perhosten luettelo. Sahlbergia, 6: 45-190.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. W & W, Stockholm.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Reproline.Stockholm.

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma saussureana, (Benander, 1928) - fjällskärefrövecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2012.