Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjälltrappmossa

Organismgrupp Mossor Anastrophyllum cavifolium
Fjälltrappmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fjälltrappmossa är en brun- eller rödaktigt grön bladlevermossa med tvåflikade, starkt kupade blad. Skotten är upp till 3 cm långa och ca 1 mm breda och växer upprätta i små tuvor. Stipler saknas eller är rudimentära. Groddkorn förekommer då och då och är rödbruna och tvåcelliga. Arten är skildkönad. Endast hanorganen är hittills funna. Den kan likna A. minutum var. grandis men har såväl större bladceller som groddkorn.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjälltrappmossa Observationer i Sverige för fjälltrappmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen på tio lokaler från Härjedalen till Torne lappmark. Samtliga fynd är gjorda i övre lågalpin och lägre mellanalpin zon. Den eftersöktes 1997 utan resultat på Tväråklumpen i Jämtland. Den kan emellertid vara förbisedd och bör eftersökas mer. I Norge är den funnen i Nordland och i Finland endast i Enontekiö lappmark. Utanför Norden finns arten i nordligaste Ryssland, norra Ural och Sibirien. Fjälltrappmossa är även känd från Spetsbergen, västra Nordamerika (Alaska och Nordvästterritoriet) samt från Grönland. Utbredningstypen är arktisk. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En alpin art som tycks växa på varierande substrat i de västligaste delarna av fjällen. Endast ett fynd är gjort efter 1990. Den är sannolikt sällsynt men svår att känna igen i fält vilket gör att den kan vara förbisedd. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 0 och 3200. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 38000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 640 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Denna levermossa växer inblandad i mosstäcket på torra stenblock på fjällhedar och i skyddade branter. Vanliga följearter är bl.a. tät kvastmossa Dicranum elongatum och bergkvastmossa D. fuscescens.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Anastrophyllum (trappmossor), Art Anastrophyllum cavifolium (H.Buch & S.W.Arnell) Lammes - fjälltrappmossa Synonymer Orthocaulis cavifolius H.Buch & S.W.Arnell, Lophozia cavifolia (H.Buch & S.W.Arnell) R.M.Schust.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En alpin art som tycks växa på varierande substrat i de västligaste delarna av fjällen. Endast ett fynd är gjort efter 1990. Den är sannolikt sällsynt men svår att känna igen i fält vilket gör att den kan vara förbisedd. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 0 och 3200. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 38000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 640 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fjälltrappmossa är en brun- eller rödaktigt grön bladlevermossa med tvåflikade, starkt kupade blad. Skotten är upp till 3 cm långa och ca 1 mm breda och växer upprätta i små tuvor. Stipler saknas eller är rudimentära. Groddkorn förekommer då och då och är rödbruna och tvåcelliga. Arten är skildkönad. Endast hanorganen är hittills funna. Den kan likna A. minutum var. grandis men har såväl större bladceller som groddkorn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjälltrappmossa

Länsvis förekomst och status för fjälltrappmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjälltrappmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen på tio lokaler från Härjedalen till Torne lappmark. Samtliga fynd är gjorda i övre lågalpin och lägre mellanalpin zon. Den eftersöktes 1997 utan resultat på Tväråklumpen i Jämtland. Den kan emellertid vara förbisedd och bör eftersökas mer. I Norge är den funnen i Nordland och i Finland endast i Enontekiö lappmark. Utanför Norden finns arten i nordligaste Ryssland, norra Ural och Sibirien. Fjälltrappmossa är även känd från Spetsbergen, västra Nordamerika (Alaska och Nordvästterritoriet) samt från Grönland. Utbredningstypen är arktisk. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrophyllum - trappmossor 
 • Art
  Anastrophyllum cavifolium(H.Buch & S.W.Arnell) Lammes - fjälltrappmossa
  Synonymer
  Orthocaulis cavifolius H.Buch & S.W.Arnell
  Lophozia cavifolia (H.Buch & S.W.Arnell) R.M.Schust.

Denna levermossa växer inblandad i mosstäcket på torra stenblock på fjällhedar och i skyddade branter. Vanliga följearter är bl.a. tät kvastmossa Dicranum elongatum och bergkvastmossa D. fuscescens.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
De få kända lokalerna (både i Sverige och i världen) samt det faktum att inga hon-plantor är påträffade gör att denna art är känslig för slumpfaktorer. Exploatering i fjällvärlden kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Samtliga kända lokaler bör återbesökas för att kontrollera artens status, samt för att mer exakt undersöka dess miljökrav i Sverige. Växtplatser där den fortfarande finns bör meddelas berörd myndighet så att de kan skyddas från exploatering.
Utländska namn - NO: Skåldraugmose.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hong, W. S. 1996. Anastrophyllum in Western North America. Bryologist 99(1): 85-90.

Konstantinova, N. A. & Potemkin, A. D. 1996. Liverworts of the Russian arctic: an annotated check-list and bibliography. Arctoa 6: 125-150.

Lammes, T. 1977. Anastrophyllum cavifolium comb. nova. (Hepaticae, Jungermanniaceae). Ann. Bot. Fenn. 14: 46-48.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk area. II. Musci. K. Svenska Vet. Akad. Avh. Naturskydd. 14.

Schuster. R. M. 1969. The Hepaticae and Anthocerotae of North America II. 1062 pp. New York.

Schuster. R. M. & Damsholt, K. 1974. The Hepaticae of West Greenland from 66° N to 72 ° N. Medd. om Grønland 199(1): 1-373. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrophyllum - trappmossor 
 • Art
  Anastrophyllum cavifolium, (H.Buch & S.W.Arnell) Lammes - fjälltrappmossa
  Synonymer
  Orthocaulis cavifolius H.Buch & S.W.Arnell
  Lophozia cavifolia (H.Buch & S.W.Arnell) R.M.Schust.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.