Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjunskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Suillosporium cystidiatum
Fjunskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, utbredd skinnsvamp med grå till gulaktig fruktkropp. Hymeniet är slätt och under lupp tätt hårigt av de talrika utstickande cystiderna. Hyferna närmast substratet är smala medan de närmare hymeniet är påtagligt breda. Alla septa har söljor men dessa är anmärkninsvärt små i förhållande till de breda hyferna. Cystiderna är långa, något avsmalnande och försedda med flera tvärväggar, vilka också har söljor. Basidierna är klubblika och har fyra korta sterigmer. Sporerna är spolformade och relativt stora.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjunskinn Observationer i Sverige för fjunskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast sedd två gånger i Sverige, dels i Småland 1959, dels i Ångermanland 2002. Samlad två gånger i södra Finland men aldrig i Norge eller Danmark. Arten har sannolikt en östlig utbredning i Europa men sammantaget är fynden få och det är svårt att bedöma såväl utbredningsområde som status.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på barrved i grandominerad naturskog. Skinnsvamp med oansenlig fruktkropp men mycket karaktäristisk i mikroskop. Kosmopolitisk men överallt mycket ovanlig art med få fynd. Två kända lokaler i Sverige; Småland på murket stängselvirke av barrträd (ej sedd sedan 1959) samt i Ångermanland i ett grandominerad naturskogsreservat (2003). Status och popultionstrend oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är mest samlad på barrved men ett av de finska fynden är från lövved. Exemplaret från Småland växte på barrträdsvirke som använts till stängsel. Fyndet i Ångermanland gjordes på multnande granved i ett naturreservat. I Finland samlades arten dels i en örtrik, torr skog med vide, dels i en blåbärsgranskog. De fåtaliga insamlingarna ger inte möjlighet att bedöma om det finns några tydliga särdrag i artens ekologi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· granar
· granar
· tallar
· tallar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Botryobasidiaceae, Släkte Suillosporium, Art Suillosporium cystidiatum (D. P. Rogers) Pouzar - fjunskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på barrved i grandominerad naturskog. Skinnsvamp med oansenlig fruktkropp men mycket karaktäristisk i mikroskop. Kosmopolitisk men överallt mycket ovanlig art med få fynd. Två kända lokaler i Sverige; Småland på murket stängselvirke av barrträd (ej sedd sedan 1959) samt i Ångermanland i ett grandominerad naturskogsreservat (2003). Status och popultionstrend oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tunn, utbredd skinnsvamp med grå till gulaktig fruktkropp. Hymeniet är slätt och under lupp tätt hårigt av de talrika utstickande cystiderna. Hyferna närmast substratet är smala medan de närmare hymeniet är påtagligt breda. Alla septa har söljor men dessa är anmärkninsvärt små i förhållande till de breda hyferna. Cystiderna är långa, något avsmalnande och försedda med flera tvärväggar, vilka också har söljor. Basidierna är klubblika och har fyra korta sterigmer. Sporerna är spolformade och relativt stora.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjunskinn

Länsvis förekomst och status för fjunskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjunskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast sedd två gånger i Sverige, dels i Småland 1959, dels i Ångermanland 2002. Samlad två gånger i södra Finland men aldrig i Norge eller Danmark. Arten har sannolikt en östlig utbredning i Europa men sammantaget är fynden få och det är svårt att bedöma såväl utbredningsområde som status.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Botryobasidiaceae  
 • Släkte
  Suillosporium  
 • Art
  Suillosporium cystidiatum(D. P. Rogers) Pouzar - fjunskinn

Arten är mest samlad på barrved men ett av de finska fynden är från lövved. Exemplaret från Småland växte på barrträdsvirke som använts till stängsel. Fyndet i Ångermanland gjordes på multnande granved i ett naturreservat. I Finland samlades arten dels i en örtrik, torr skog med vide, dels i en blåbärsgranskog. De fåtaliga insamlingarna ger inte möjlighet att bedöma om det finns några tydliga särdrag i artens ekologi.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· tallar - Pinus (Har betydelse)
Främsta hotet är slutavverkning och omvandling av naturskog till kulturskog.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Inventering av äldre granskog i Ångermanland och angränsande delar av mellersta Norrland kan möjligen kasta ljus över artens populationsstorlek. Det finns ett generellt behov av inventering av vedboende svampar i denna del av landet.
Utländska namn: FI – Pikkukuurakka.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2000. Rare Finnish Aphyllophorales (Basidiomycetes) plus two new combinations in Efibula. Annales Botanici Fennici 30: 211-249.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Botryobasidiaceae  
 • Släkte
  Suillosporium  
 • Art
  Suillosporium cystidiatum, (D. P. Rogers) Pouzar - fjunskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012