Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckig myrlejonslända

Organismgrupp Sländor, Nätvingar och halssländor Euroleon nostras
Fläckig myrlejonslända Sländor, Nätvingar och halssländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckig myrlejonslända Observationer i Sverige för fläckig myrlejonslända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fläckig myrlejonslända är känd från två lokaler på Öland, fyra på Gotland inklusive Gotska Sandön samt från två lokaler i Skåne (Yngsjö och Juleboda). Från Norden i övrigt föreligger endast ett fynd på Själland (1882) och ett på Bornholm. I Europa är arten talrikast i de centrala delarna. Den saknas helt på Brittiska öarna och i Östeuropa. Några få fynd är kända från Spanien, Italien, Grekland, Turkiet och Kaukasus. Förekommer i dynområden längs östkusten. Igenväxning av kustdynområden och sandtallskogar, t.ex i Sk, Yngsjö, vid Böda på Öland och Ula Hau på Gotland, samt störningen av badturism, har medfört att artens habitat har minskat. Igenväxningstakten riskerar därtill att öka framöver med fortgående N-nedfall. Förekomstarea långt under 500 km2, fortgående minskning och kraftig fragmentering leder till EN B2ab(iii)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i dynområden på gammal dynsand som är bunden av rötter och växter samt i skyddade lägen under tallrötter och utskjutande tuvor. I Sverige förekommer arten längs sydöstra kusten, östra Skåne, Öland och Gotland inklusive Gotska sandön. Igenväxning av kustdynområden och sandtallskogar har medfört att artens habitat har minskat. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (25-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (28000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (140-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (många av sandytorna hotas av igenväxning av främst tall på sikt.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Euroleon nostras lever på gammal dynsand som är bunden av rötter och växter samt i skyddade lägen under tallrötter och utskjutande tuvor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Neuroptera (nätvingar), Familj Myrmeleontidae (myrlejonsländor), Släkte Euroleon, Art Euroleon nostras (Fourcroy, 1785) - fläckig myrlejonslända Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i dynområden på gammal dynsand som är bunden av rötter och växter samt i skyddade lägen under tallrötter och utskjutande tuvor. I Sverige förekommer arten längs sydöstra kusten, östra Skåne, Öland och Gotland inklusive Gotska sandön. Igenväxning av kustdynområden och sandtallskogar har medfört att artens habitat har minskat. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (25-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (28000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (140-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (många av sandytorna hotas av igenväxning av främst tall på sikt.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläckig myrlejonslända

Länsvis förekomst och status för fläckig myrlejonslända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckig myrlejonslända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fläckig myrlejonslända är känd från två lokaler på Öland, fyra på Gotland inklusive Gotska Sandön samt från två lokaler i Skåne (Yngsjö och Juleboda). Från Norden i övrigt föreligger endast ett fynd på Själland (1882) och ett på Bornholm. I Europa är arten talrikast i de centrala delarna. Den saknas helt på Brittiska öarna och i Östeuropa. Några få fynd är kända från Spanien, Italien, Grekland, Turkiet och Kaukasus. Förekommer i dynområden längs östkusten. Igenväxning av kustdynområden och sandtallskogar, t.ex i Sk, Yngsjö, vid Böda på Öland och Ula Hau på Gotland, samt störningen av badturism, har medfört att artens habitat har minskat. Igenväxningstakten riskerar därtill att öka framöver med fortgående N-nedfall. Förekomstarea långt under 500 km2, fortgående minskning och kraftig fragmentering leder till EN B2ab(iii)
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Neuroptera - nätvingar 
 • Familj
  Myrmeleontidae - myrlejonsländor 
 • Släkte
  Euroleon  
 • Art
  Euroleon nostras(Fourcroy, 1785) - fläckig myrlejonslända

Euroleon nostras lever på gammal dynsand som är bunden av rötter och växter samt i skyddade lägen under tallrötter och utskjutande tuvor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Främsta hoten mot arten är exploatering genom friluftsliv, badturism, bebyggelse och grustäkt. Även kvävenedfall och igenväxning kan vara problematiskt för arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Skydd mot exploatering av de aktuella lokalerna. I de fall loklerna är reservat eller motsvarande ska skötselplanerna utformas på ett sådant sätt att arten gynnas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Friheden, J. 1973. Myrlejonens utbredning i Fennoscandien och Danmark (Neur. Myrm.) Entomologen 2: 29–34.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Neuroptera - nätvingar 
 • Familj
  Myrmeleontidae - myrlejonsländor 
 • Släkte
  Euroleon  
 • Art
  Euroleon nostras, (Fourcroy, 1785) - fläckig myrlejonslända
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. © ArtDatabanken, SLU 2006.