Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläcklungört

Organismgrupp Kärlväxter Pulmonaria officinalis
Fläcklungört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fläcklungört är en perenn ört som övervintrar med underjordiska stamdelar och knoppar. Blomskotten som kommer fram redan i början av maj blir upp till två dm höga och är försedda med små, glest ställda stjälkblad. Blommorna, som sitter samlade i toppen, är röda som nyutslagna, men skiftar snabbt till blått. Medan blomningen pågår bryter bladrosetter fram från jordstammen. Som fullt utvuxna är rosettbladen ca 10 x 5 cm, och har hjärtlik eller tvär bas och kort, vass spets. De är strävhåriga och har vitgröna fläckar på ovansidan. Sådana finns även på stjälkbladen, men framträder där mindre tydligt. Rosettbladen fortlever under hela vegetationsperioden och kan övervintra. Blommorna är heterostyla, dvs det finns två typer, en med långa och en med korta stift. Fröbildning sker bara om plantor vars blommor har långa stift och korta ståndare pollineras med pollen från plantor med kort stift och långa ståndare. Isolerat växande plantor sätter därför inte frö. Pollinationen utförs av humlor och bin. Jordstammarna är relativt korta och den vegetativa spridningsförmågan är måttlig. Jordstammarnas tillväxt leder närmast till att de enskilda plantorna ökar i omfång. Fröna har ett näringsrikt bihang och sprids med myror. Fläcklungört liknar i hög grad lungört (Pulmonaria obscura) vilken har en betydligt större utbredning i Sverige. Lungört saknar normalt bladfläckar, men någon gång kan antydningar till sådana förekomma. En säkrare skiljekaraktär är att de längsta körtelhåren på foder och blomskaft är över 1 mm hos fläcklungört och under 0,5 mm hos lungört. Fläckig lungört är robustare och storblommigare än lungört. Fläcklungört har 16 kromosomer medan lungört har 14; även svenskt material har undersökts. Denna skillnad leder till att hybriden, som ej påvisats i Sverige, är steril.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläcklungört Observationer i Sverige för fläcklungört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fläcklungört förekommer i Sverige endast i södra Skåne. Ett relativt stort antal lokaler är rapporterade från ett begränsat område på Österlen. Utanför detta finns några enstaka förekomster. I Norden i övrigt är den bara känd från sydligaste Danmark, där den 1977 betraktades som sällsynt. Det är en mellaneuropeisk art, som i väster når östligaste Holland, Belgien och Frankrike, i söder norra Italien och Balkan. Det är osäkert om den österut når in i Ryssland. De västligaste lokalerna anges delvis vara kulturbetingade. Sådana förekomster finns även i England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast i Skåne. Den växer i ljus, öppen lövskog med lågt fältskikt på torr till svagt fuktig, väldränerad mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (750-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (800-1200) km² och förekomstarean (AOO) till 108 (75-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v); D1).
Ekologi
Fläcklungört är en sydlig värmekrävande art i vår flora. Den växer i ljus, öppen lövskog med lågt fältskikt på torr till svagt fuktig, väldränerad mark. Många lokaler ligger i sluttningar, särskilt på grusåsar. Växten är kalk- och något näringsgynnad. Den har ett större ljusbehov än lungört, och i alm- och bokskog blir dess växtplatser inskränkta till skogsbryn och vägkanter. Någon gång har den påträffats, sannolikt som skogsrelikt, på åkerrenar och buskrika betesmarker. Den användes sällsynt som prydnadsväxt i parkdungar och liknande och den kan norr om Skåne påträffas förvildad eller utslängd från odling. Hos oss är fläcklungört inte påtagligt kulturgynnad eller kulturspridd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
· myror
· myror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Boraginales (förgätmigejordningen), Familj Boraginaceae (strävbladiga), Släkte Pulmonaria (lungörter), Art Pulmonaria officinalis L. - fläcklungört Synonymer fläckig lungört, Pulmonaria officinalis ssp. maculosa (Hayne) Hegi, Skånsk lungört, Vitfläckig lungört, Fläckbladig lungört

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast i Skåne. Den växer i ljus, öppen lövskog med lågt fältskikt på torr till svagt fuktig, väldränerad mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (750-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (800-1200) km² och förekomstarean (AOO) till 108 (75-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v); D1).
Fläcklungört är en perenn ört som övervintrar med underjordiska stamdelar och knoppar. Blomskotten som kommer fram redan i början av maj blir upp till två dm höga och är försedda med små, glest ställda stjälkblad. Blommorna, som sitter samlade i toppen, är röda som nyutslagna, men skiftar snabbt till blått. Medan blomningen pågår bryter bladrosetter fram från jordstammen. Som fullt utvuxna är rosettbladen ca 10 x 5 cm, och har hjärtlik eller tvär bas och kort, vass spets. De är strävhåriga och har vitgröna fläckar på ovansidan. Sådana finns även på stjälkbladen, men framträder där mindre tydligt. Rosettbladen fortlever under hela vegetationsperioden och kan övervintra. Blommorna är heterostyla, dvs det finns två typer, en med långa och en med korta stift. Fröbildning sker bara om plantor vars blommor har långa stift och korta ståndare pollineras med pollen från plantor med kort stift och långa ståndare. Isolerat växande plantor sätter därför inte frö. Pollinationen utförs av humlor och bin. Jordstammarna är relativt korta och den vegetativa spridningsförmågan är måttlig. Jordstammarnas tillväxt leder närmast till att de enskilda plantorna ökar i omfång. Fröna har ett näringsrikt bihang och sprids med myror. Fläcklungört liknar i hög grad lungört (Pulmonaria obscura) vilken har en betydligt större utbredning i Sverige. Lungört saknar normalt bladfläckar, men någon gång kan antydningar till sådana förekomma. En säkrare skiljekaraktär är att de längsta körtelhåren på foder och blomskaft är över 1 mm hos fläcklungört och under 0,5 mm hos lungört. Fläckig lungört är robustare och storblommigare än lungört. Fläcklungört har 16 kromosomer medan lungört har 14; även svenskt material har undersökts. Denna skillnad leder till att hybriden, som ej påvisats i Sverige, är steril.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläcklungört

Länsvis förekomst och status för fläcklungört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläcklungört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fläcklungört förekommer i Sverige endast i södra Skåne. Ett relativt stort antal lokaler är rapporterade från ett begränsat område på Österlen. Utanför detta finns några enstaka förekomster. I Norden i övrigt är den bara känd från sydligaste Danmark, där den 1977 betraktades som sällsynt. Det är en mellaneuropeisk art, som i väster når östligaste Holland, Belgien och Frankrike, i söder norra Italien och Balkan. Det är osäkert om den österut når in i Ryssland. De västligaste lokalerna anges delvis vara kulturbetingade. Sådana förekomster finns även i England.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Pulmonaria - lungörter 
 • Art
  Pulmonaria officinalisL. - fläcklungört
  Synonymer
  fläckig lungört
  Pulmonaria officinalis ssp. maculosa (Hayne) Hegi
  Skånsk lungört
  Vitfläckig lungört
  Fläckbladig lungört

Fläcklungört är en sydlig värmekrävande art i vår flora. Den växer i ljus, öppen lövskog med lågt fältskikt på torr till svagt fuktig, väldränerad mark. Många lokaler ligger i sluttningar, särskilt på grusåsar. Växten är kalk- och något näringsgynnad. Den har ett större ljusbehov än lungört, och i alm- och bokskog blir dess växtplatser inskränkta till skogsbryn och vägkanter. Någon gång har den påträffats, sannolikt som skogsrelikt, på åkerrenar och buskrika betesmarker. Den användes sällsynt som prydnadsväxt i parkdungar och liknande och den kan norr om Skåne påträffas förvildad eller utslängd från odling. Hos oss är fläcklungört inte påtagligt kulturgynnad eller kulturspridd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· myror - Formicidae (Viktig)
Växtens reaktion på skogsbruksåtgärder är i Sverige i stort sett okänd. Den torde dock ej överleva i planterad granskog. Sannolikt är den känslig för direkt exponering efter slutavverkning. Gallring bör däremot inte ha någon negativ effekt. Vid markberedning löper de etablerade plantorna stor risk att försvinna men å andra sidan kan fröförökning eventuellt ske i ökad frekvens.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Slutavverkning bör undvikas på kända lokaler. En uppföljning av rapporterade förekomster bör göras. Vissa uppgifter kan vara grundade på lungört med antydda fläckar på bladen. Ett par lokaler ligger i naturreservat.
Fläcklungört och lungört har först i sen tid skiljts åt i flororna. Fläcklungört är morfologiskt enhetlig hos oss, men avviker i vissa egenskaper från mellaneuropeiskt material, varför det är möjligt att de svenska förekomsterna utgör en egen lokalras. Utländska namn – NO: Lækjelungeurt, DK: Hvidplettet Lungeurt, GB: Lungwort.

Bolliger, M. 1978. Die Pulmonaria obscura-officinalis - Gruppe in der Schweiz. Ber. Schweizer. Bot. Ges. 88: 30–62.

Bolliger, M. 1982. Die Gattung Pulmonaria in Westeuropa. Phanerogamarum Monographiae 8.

Nilsson, A. 1966. En vårresa genom Österlen. Lustgården 45–46: 221–230.

Rasmussen, S. M. 1965. Boraginaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 60: 261–315.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Pulmonaria - lungörter 
 • Art
  Pulmonaria officinalis, L. - fläcklungört
  Synonymer
  fläckig lungört
  Pulmonaria officinalis ssp. maculosa (Hayne) Hegi
  Skånsk lungört
  Vitfläckig lungört
  Fläckbladig lungört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.