Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckmattvävare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Ipa keyserlingi
Fläckmattvävare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten, 1,8–2 mm, mörkfärgad art med gulaktiga ben. Bakkroppens översida mörk med fyra par rent vita fläckar, av vilka det andra och tredje paret kan vara upplösta i flera fläckar och det fjärde paret placerat nära bakkroppsspetsen (bild i Kronestedt 1993). För säker bestämning krävs undersökning av kopulationsorganen (se Palmgren 1975 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckmattvävare Observationer i Sverige för fläckmattvävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har i vårt land endast anträffats på Gotland och Öland. På Gotland insamlades ett fåtal exemplar på ett par lokaler under 1951, på Öland funnen 2015 på en lokal. I Finland är arten endast känd från Tvärminne-området och upptagen på den finska rödlistan (NT). Den har inte påträffats i Norge, Danmark, Estland eller England men är utbredd i Centraleuropa, inkl. europeiska delen av Ryssland och Ukraina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jmf med Sverige. Känd från 2 lokaler på Gotland i torr barrskog på kalkhällmark under 1950-talet. Arten föredrar xeroterma miljöer, t.ex. stäppliknande områden, där den bl. a. hittats under stenar. Den typen av habitat är på Gotland stadd i långsam minskning då många alvarmarker förtätas i brist på störning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (50-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
De gotländska fynden gjordes i torr barrskog på kalkhällmark, på Öland hittades arten på alvarmark under kalksten. I Finland har arten påträffats bland vegetation (bl. a. mjölon) på dynsand. Uppgifter från Centraleuropa visar att arten föredrar xeroterma miljöer, t.ex. stäppliknande områden, där den bl. a. hittats under stenar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Ipa, Art Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) - fläckmattvävare Synonymer Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig-östlig utbredning i Europa jmf med Sverige. Känd från 2 lokaler på Gotland i torr barrskog på kalkhällmark under 1950-talet. Arten föredrar xeroterma miljöer, t.ex. stäppliknande områden, där den bl. a. hittats under stenar. Den typen av habitat är på Gotland stadd i långsam minskning då många alvarmarker förtätas i brist på störning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (50-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Liten, 1,8–2 mm, mörkfärgad art med gulaktiga ben. Bakkroppens översida mörk med fyra par rent vita fläckar, av vilka det andra och tredje paret kan vara upplösta i flera fläckar och det fjärde paret placerat nära bakkroppsspetsen (bild i Kronestedt 1993). För säker bestämning krävs undersökning av kopulationsorganen (se Palmgren 1975 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläckmattvävare

Länsvis förekomst och status för fläckmattvävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckmattvävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har i vårt land endast anträffats på Gotland och Öland. På Gotland insamlades ett fåtal exemplar på ett par lokaler under 1951, på Öland funnen 2015 på en lokal. I Finland är arten endast känd från Tvärminne-området och upptagen på den finska rödlistan (NT). Den har inte påträffats i Norge, Danmark, Estland eller England men är utbredd i Centraleuropa, inkl. europeiska delen av Ryssland och Ukraina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Ipa  
 • Art
  Ipa keyserlingi(Ausserer, 1867) - fläckmattvävare
  Synonymer
  Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867)

De gotländska fynden gjordes i torr barrskog på kalkhällmark, på Öland hittades arten på alvarmark under kalksten. I Finland har arten påträffats bland vegetation (bl. a. mjölon) på dynsand. Uppgifter från Centraleuropa visar att arten föredrar xeroterma miljöer, t.ex. stäppliknande områden, där den bl. a. hittats under stenar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Arten är dåligt eftersökt och eventuell hotbild går ej att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Kronestedt, T. 1993. Two species of Lepthyphantes (Araneae, Linyphiidae) new to Sweden. Entomologisk Tidskrift 114: 147–149.

Mikhailov, K. G. 1997. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Sbornik Trudov Zoologicheskogo Muzeya MGU 37: 1–416.

Palmgren, P. 1975. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VI. Linyphiidae 1. Fauna fennica 28: 1–102.

Saaristo M.I. 2007. A new subfamily of linyphiid spiders based on a new genus created for the keyserlingi-group of the genus Lepthyphantes (Aranei: Linyphiidae). Arthropoda Selecta 16 (1): 33-42

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Ipa  
 • Art
  Ipa keyserlingi, (Ausserer, 1867) - fläckmattvävare
  Synonymer
  Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.