Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckplugg

Organismgrupp Manteldjur Cnemidocarpa devia
Fläckplugg Manteldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tillplattad, gulvit art som lever på relativt djupa hårdbottnar. Mantelns nederkant är flikig, sifonerna har fyrflikiga öppningar, och deras inbördes avstånd är ungefär lika stort som avståndet till kanten.

En tillplattad, gulvitaktig art som till skillnad från de flesta andra solitära sjöpungar oftast har en tydligt flikig (loberad) nederkant. Diametern vid basen är ca 1-2 cm, men mätningen försvåras av att manteln löper ut som ett upp till ett par millimeter brett membran längs den flikiga kanten. Mantelns yta är slät, ibland med några få sandkorn eller lerpartiklar. Kring sifonerna är den dock svagt rynkig. Mun- och atrialsifonerna är lika stora och sitter ungefär lika långt ifrån varandra som från kanten.
Inre anatomi: Gälkorgen har omkring 30 muntentakler i två storleksklasser. Den har ett väl utvecklat och tre otydliga veck på vardera sidan. Rygglistens övre kant har oregelbundna, tandade utskott medan den nedre kanten är slät. Magen är långsträckt, och vid analöppningen är tarmen delad i två lober. Det finns bara en gonad utmed vardera sidan av kroppsväggen (den hinna som omsluter de inre organen), medan släktets övriga arter har minst tre gonader. Varje gonad innehåller ett ovarium och ett antal testiklar.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckplugg Observationer i Sverige för fläckplugg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fläckplugg är bara känd från Kosterrännan i Bohuslän; ett exemplar är känt från Väderöarna och ett från Säcken, och däremellan är arten påträffad i rännan innanför Kosteröarna. Dessa fynd är de enda i hela världen.
Arten har ett karakteristiskt utseende men är platt och tunn, och kan således möjligen vara förbisedd. Då arten hittills endast är återfunnen nedom 80 meters djup, finns den dock sannolikt inte i Kattegatt
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är endast känd från Norra Bohuslän, och beskrevs därifrån av ascidie-systematikern Augusta Ärnbäck-Christie-Linde 1931. Arten har ett karakteristiskt utseende men är platt och tunn, och kan således vara förbisedd. Den är endast påträffad i Kosterområdet, i form av ett exemplar från Säcken-området samt ett från Väderöarna. För några år sedan hittade Hans G Hansson även ett exemplar i själva Kosterrännan, på ett skal av Acesta excavata. Arten är således ej bunden till Lophelia. Arten är hittills endast återfunnen nedom 80 meters djup, och finns således sannolikt inte i Kattegatt. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (100-600) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Fläckplugg har påträffats på hårda bottnar på 70-90 meters djup sittande på stenar eller (i ett fall) på skalet av en levande mussla av arten Acesta excavata.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Acesta excavata
· Acesta excavata
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Ordning Stolidobranchiata, Familj Styelidae (sjöknoppar), Släkte Cnemidocarpa, Art Cnemidocarpa devia Ärnbäck-Christie-Linde, 1931 - fläckplugg Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är endast känd från Norra Bohuslän, och beskrevs därifrån av ascidie-systematikern Augusta Ärnbäck-Christie-Linde 1931. Arten har ett karakteristiskt utseende men är platt och tunn, och kan således vara förbisedd. Den är endast påträffad i Kosterområdet, i form av ett exemplar från Säcken-området samt ett från Väderöarna. För några år sedan hittade Hans G Hansson även ett exemplar i själva Kosterrännan, på ett skal av Acesta excavata. Arten är således ej bunden till Lophelia. Arten är hittills endast återfunnen nedom 80 meters djup, och finns således sannolikt inte i Kattegatt. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (100-600) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
En tillplattad, gulvit art som lever på relativt djupa hårdbottnar. Mantelns nederkant är flikig, sifonerna har fyrflikiga öppningar, och deras inbördes avstånd är ungefär lika stort som avståndet till kanten.

En tillplattad, gulvitaktig art som till skillnad från de flesta andra solitära sjöpungar oftast har en tydligt flikig (loberad) nederkant. Diametern vid basen är ca 1-2 cm, men mätningen försvåras av att manteln löper ut som ett upp till ett par millimeter brett membran längs den flikiga kanten. Mantelns yta är slät, ibland med några få sandkorn eller lerpartiklar. Kring sifonerna är den dock svagt rynkig. Mun- och atrialsifonerna är lika stora och sitter ungefär lika långt ifrån varandra som från kanten.
Inre anatomi: Gälkorgen har omkring 30 muntentakler i två storleksklasser. Den har ett väl utvecklat och tre otydliga veck på vardera sidan. Rygglistens övre kant har oregelbundna, tandade utskott medan den nedre kanten är slät. Magen är långsträckt, och vid analöppningen är tarmen delad i två lober. Det finns bara en gonad utmed vardera sidan av kroppsväggen (den hinna som omsluter de inre organen), medan släktets övriga arter har minst tre gonader. Varje gonad innehåller ett ovarium och ett antal testiklar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläckplugg

Länsvis förekomst och status för fläckplugg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckplugg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fläckplugg är bara känd från Kosterrännan i Bohuslän; ett exemplar är känt från Väderöarna och ett från Säcken, och däremellan är arten påträffad i rännan innanför Kosteröarna. Dessa fynd är de enda i hela världen.
Arten har ett karakteristiskt utseende men är platt och tunn, och kan således möjligen vara förbisedd. Då arten hittills endast är återfunnen nedom 80 meters djup, finns den dock sannolikt inte i Kattegatt
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Cnemidocarpa  
 • Art
  Cnemidocarpa deviaÄrnbäck-Christie-Linde, 1931 - fläckplugg

Fläckplugg har påträffats på hårda bottnar på 70-90 meters djup sittande på stenar eller (i ett fall) på skalet av en levande mussla av arten Acesta excavata.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Har betydelse)
Eftersom arten endast påträffats ett fåtal gånger, och vår kunskap om dess ekologi är synnerligen
begränsad så går det i dagsläget inte att säga huruvida den är utsatt för något specifikt hot.
En ökad kunskap om arten, dess ekologi och status i svenska vatten är önskvärd.
Namngivning: Cnemidocarpa devia Ärnbäck-Christie-Linde, 1931. Arkiv för Zoologi 22a(12): 1 samt en plansch.
Etymologi: devius (lat.) = vid sidan av vägen, avvikande.
Uttal: [Knemidokárpa dévia]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hansson, H. G. 1998. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater utgåva 2. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Cnemidocarpa  
 • Art
  Cnemidocarpa devia, Ärnbäck-Christie-Linde, 1931 - fläckplugg
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).