Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Anthoporia albobrunnea
Fläckporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är lik den allmänna knöltickan (Antrodia serialis). Fruktkroppen är vidväxt och vanligen utdragen på längden. Som färsk är den mjuk, som torr korkartad. Den sitter i regel väl fast vid underlaget, medan knöltickan oftast lätt kan lossas. Porlagret är först vitt, senare jämnt eller fläckvis ljust smutsbrun och det blir brunfläckigt av tumning. Dessutom finns en steril, ljus kant på fruktkroppen som är ganska typisk. Baksidan av en från underlaget borttagen fruktkropp är mörkbrun, vilket skiljer den från knöltickan.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckporing Observationer i Sverige för fläckporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har sin huvudutbredning norr om den biologiska norrlandsgränsen. Söder härom finns ett fåtal fynd från Småland, Södermanland och Uppland. I allra nordligaste delen av landet är den lokalt inte ovanlig. Arten tycks undvika de humida områdena i Jämtland. Fläckporingen är av mykologer och genom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering en väl känd och eftersökt art. Det finns 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). 70 av lokalerna var skyddade 2003. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Fläckporing förekommer spridd genom Norge och Finland men är mycket sällsynt i övriga Europa. Den är inskränkt till kontinentala bergsområden. Arten har en circumpolär utbredning inom den norra barrskogsregionen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på liggande, barklösa, exponerade stammar och grenar av tall, sällan gran. Påträffas i gles tallskog, men även annan barrskog, ofta på bergiga lokaler. Brandgynnad. En väl känd, lätt identifierbar och eftersökt art. Den typ av ved som fläckporing förekommer på nyskapas knappast alls vid modernt skogsbruk. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. att gles brandpåverkad tallskog med avbarkade solexponerade lågor minskar starkt i areal genom avverkningar av tidigare icke kalavverkad skog. Minskningstakten är svår att bedöma och är troligen underskattad. Minst 70 av lokalerna är skyddade. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (2400-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (400-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Fläckporingen är vednedbrytare och är bara funnen på murken barrved, främst tall, särskilt avbarkade lågor i öppna skog, men verkar vara gynnad av humida lägen. Den påträffas vanligen i glesa tallskogar, t.ex. tallhedar, hällmarker, myrholmar, branter o.s.v. Den är gynnad i skogstyper som är hårt påverkade av skogseld eller på annat naturligt sätt utglesade men samtidigt rika på död ved. Artens naturliga biotop är numera oftast barrblandskog eftersom brandfrekvensen i dagsläget är för låg för att hålla borta granen. Det verkar som om den kan uppträda tillfälligt på enstaka lämpliga lokaler där det finns kvar äldre lågor men där den kontinuerlig tillgången på tallågor är bruten. Fläckporingen uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Fomitopsidaceae, Släkte Anthoporia, Art Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński & Niemelä - fläckporing Synonymer Piloporia albobrunnea (Romell) Ginns, Poria albobrunnea (Romell) D.V.Baxter, Coriolellus albobrunneus (Romell) Domański, Tyromyces albobrunneus (Romell) Bondartsev, Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden, Polyporus albobrunneus Romell

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, barklösa, exponerade stammar och grenar av tall, sällan gran. Påträffas i gles tallskog, men även annan barrskog, ofta på bergiga lokaler. Brandgynnad. En väl känd, lätt identifierbar och eftersökt art. Den typ av ved som fläckporing förekommer på nyskapas knappast alls vid modernt skogsbruk. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. att gles brandpåverkad tallskog med avbarkade solexponerade lågor minskar starkt i areal genom avverkningar av tidigare icke kalavverkad skog. Minskningstakten är svår att bedöma och är troligen underskattad. Minst 70 av lokalerna är skyddade. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (2400-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (400-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Arten är lik den allmänna knöltickan (Antrodia serialis). Fruktkroppen är vidväxt och vanligen utdragen på längden. Som färsk är den mjuk, som torr korkartad. Den sitter i regel väl fast vid underlaget, medan knöltickan oftast lätt kan lossas. Porlagret är först vitt, senare jämnt eller fläckvis ljust smutsbrun och det blir brunfläckigt av tumning. Dessutom finns en steril, ljus kant på fruktkroppen som är ganska typisk. Baksidan av en från underlaget borttagen fruktkropp är mörkbrun, vilket skiljer den från knöltickan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläckporing

Länsvis förekomst och status för fläckporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har sin huvudutbredning norr om den biologiska norrlandsgränsen. Söder härom finns ett fåtal fynd från Småland, Södermanland och Uppland. I allra nordligaste delen av landet är den lokalt inte ovanlig. Arten tycks undvika de humida områdena i Jämtland. Fläckporingen är av mykologer och genom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering en väl känd och eftersökt art. Det finns 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). 70 av lokalerna var skyddade 2003. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Fläckporing förekommer spridd genom Norge och Finland men är mycket sällsynt i övriga Europa. Den är inskränkt till kontinentala bergsområden. Arten har en circumpolär utbredning inom den norra barrskogsregionen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Anthoporia  
 • Art
  Anthoporia albobrunnea(Romell) Karasiński & Niemelä - fläckporing
  Synonymer
  Piloporia albobrunnea (Romell) Ginns
  Poria albobrunnea (Romell) D.V.Baxter
  Coriolellus albobrunneus (Romell) Domański
  Tyromyces albobrunneus (Romell) Bondartsev
  Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden
  Polyporus albobrunneus Romell

Fläckporingen är vednedbrytare och är bara funnen på murken barrved, främst tall, särskilt avbarkade lågor i öppna skog, men verkar vara gynnad av humida lägen. Den påträffas vanligen i glesa tallskogar, t.ex. tallhedar, hällmarker, myrholmar, branter o.s.v. Den är gynnad i skogstyper som är hårt påverkade av skogseld eller på annat naturligt sätt utglesade men samtidigt rika på död ved. Artens naturliga biotop är numera oftast barrblandskog eftersom brandfrekvensen i dagsläget är för låg för att hålla borta granen. Det verkar som om den kan uppträda tillfälligt på enstaka lämpliga lokaler där det finns kvar äldre lågor men där den kontinuerlig tillgången på tallågor är bruten. Fläckporingen uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Bekämpning av skogsbrand, samtidigt som skogsbruket omvandlar naturligt glesa tallbestånd till likartade och betydligt tätare bestånd, har minskat förutsättningarna för arten. Bristen på avbarkade murkna gamla lågor av tall utgör på sikt ett allvarligt hot. Återskapandet av lämpliga biotoper går mycket långsamt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Restbiotoper som myrholmar, branter och hällmarker bör lämnas utanför skogsbruk. För att på lång sikt bibehålla livskraftiga populationer i ett område behövs dock troligen större skyddade områden som tillåter att man upprätthåller en naturlig branddynamik. Vid avverkning på växtplatser med olikåldrig skog måste ett större antal äldre träd sparas, liksom alla grova torrträd och lågor.
Utländska namn – NO: Brun hvitkjuke, FI: Riekonkääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Anthoporia  
 • Art
  Anthoporia albobrunnea, (Romell) Karasiński & Niemelä - fläckporing
  Synonymer
  Piloporia albobrunnea (Romell) Ginns
  Poria albobrunnea (Romell) D.V.Baxter
  Coriolellus albobrunneus (Romell) Domański
  Tyromyces albobrunneus (Romell) Bondartsev
  Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden
  Polyporus albobrunneus Romell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.