Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckvingad träfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Clusia tigrina
Fläckvingad träfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fläckvingad träfluga är en medelstor fluga, ca 6 mm lång och blekgul till färgen. Mellankroppen har ett brunt band längs bröstsidorna. Bakkroppslederna har mörka framkantsband. Vingarna är blekgula med tre bruna fläckar. Benen är också blekgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckvingad träfluga Observationer i Sverige för fläckvingad träfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Under 1800-talet rapporterades ett fåtal fynd av arten från Småland, Väster- och Östergötland samt Uppland. Senare fynd finns från Skåne (Skäralid 1919-1946), Halland (2009-2012), Småland (2014), Västmanland (2013), Uppland (1946,1983, 2012, 2013) och Gästrikland (2013). I övrigt förekommer den sällsynt i våra grannländer och i spridda förekomster över Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Fläckvingad träfluga är utbredd från Skåne till Uppland. Larven utvecklas i murkna stockar och stubbar av diverse lövträd, även björk och sälg. Arten kräver antagligen kontinuitet i förekomsten av lämplig död ved och tycks ha begränsad spridningsförmåga. Mörkertal sannolikt stort, men få aktuella fynd motiverar bedömningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (6-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (24-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larven lever i murkna lövträdsstockar och stubbar på skuggiga och fuktiga lokaler. Arten tycks vara speciellt associerad med bok och alm, men är tagen även på lokaler med inslag av al och lind.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Clusiidae (träflugor), Släkte Clusia, Art Clusia tigrina (Fallén, 1820) - fläckvingad träfluga Synonymer Heteroneura decora Loew, 1863, Clusia miki Handlirsch, 1884, Paraclusia tigrina (Fallén, 1820), Helomyza tigrina Fallén, 1820

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Fläckvingad träfluga är utbredd från Skåne till Uppland. Larven utvecklas i murkna stockar och stubbar av diverse lövträd, även björk och sälg. Arten kräver antagligen kontinuitet i förekomsten av lämplig död ved och tycks ha begränsad spridningsförmåga. Mörkertal sannolikt stort, men få aktuella fynd motiverar bedömningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (6-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (24-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Fläckvingad träfluga är en medelstor fluga, ca 6 mm lång och blekgul till färgen. Mellankroppen har ett brunt band längs bröstsidorna. Bakkroppslederna har mörka framkantsband. Vingarna är blekgula med tre bruna fläckar. Benen är också blekgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläckvingad träfluga

Länsvis förekomst och status för fläckvingad träfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckvingad träfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Under 1800-talet rapporterades ett fåtal fynd av arten från Småland, Väster- och Östergötland samt Uppland. Senare fynd finns från Skåne (Skäralid 1919-1946), Halland (2009-2012), Småland (2014), Västmanland (2013), Uppland (1946,1983, 2012, 2013) och Gästrikland (2013). I övrigt förekommer den sällsynt i våra grannländer och i spridda förekomster över Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiinae  
 • Släkte
  Clusia  
 • Art
  Clusia tigrina(Fallén, 1820) - fläckvingad träfluga
  Synonymer
  Heteroneura decora Loew, 1863
  Clusia miki Handlirsch, 1884
  Paraclusia tigrina (Fallén, 1820)
  Helomyza tigrina Fallén, 1820

Larven lever i murkna lövträdsstockar och stubbar på skuggiga och fuktiga lokaler. Arten tycks vara speciellt associerad med bok och alm, men är tagen även på lokaler med inslag av al och lind.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Utrensning av gamla lövträd och lövträdsrester i ädellövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydd för raviner och andra lokaler med ädellövskogsbestånd rika på död ved.

Chandler, P. J. 1973. Some Diptera and other insects associated with decaying elms (Ulmus procera Salisbury) at Bromley, Kent, with some additional observations on these and related species. Ent. Gazette 24: 329–346.

Greve, L. & Midtgaard, F. 1986. The Clusiidae (Diptera) from the islands Håöya and Ostöya in the Oslo fjord and a survey of the family in Norway. Fauna Norv. Ser B. 33: 86–92.

Ringdahl, O. 1948. Nya fynd av holometopa flugor. Ent. Tidskr. 69: 1–4.

Zetterstedt, J. W. 1847. Diptera Scandinaviae. VI: 2466–2467.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiinae  
 • Släkte
  Clusia  
 • Art
  Clusia tigrina, (Fallén, 1820) - fläckvingad träfluga
  Synonymer
  Heteroneura decora Loew, 1863
  Clusia miki Handlirsch, 1884
  Paraclusia tigrina (Fallén, 1820)
  Helomyza tigrina Fallén, 1820
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.