Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläderlundlav

Organismgrupp Lavar Bacidia friesiana
Fläderlundlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fläderlundlav har en vitaktig till blekt grågrön, tunn bål bestående av små grynliknande vårtor. Apothecier är blekt blågrå till blåsvarta, i djup skugga ofta med gult inslag, 0,2–0,8 mm breda, platta till svagt välvda och med slutligen försvinnande kant som saknar kristaller. Hypotheciet är färglöst till blekt blågrönt, hymeniet är upptill färglöst till blågrönt, K– och N+ rött till violett. Sporerna är nålformiga, raka till böjda eller skruvformade (sigmoida), 4–8-celliga och 30–50 × 3 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläderlundlav Observationer i Sverige för fläderlundlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Det finns också obekräftade uppgifter från Hälsingland. Antalet aktuella lokaler är ett 20-tal. Arten är sällsynt i Finland och Danmark (rödlistad) och finns även söderut i Europa men är överallt sällsynt. En lokal är dessutom känd från västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett 20-tal aktuella lokaler. Växer främst på gamla flädrar (ej druvfläder) i halvöppna stoftimpregnerade marker. Växer ibland även på alm och ask. Antalet lämpliga fläderbuskmiljöer har minskat i antal och lavfloran har blivit mer dominerad av kvävegynnade lavar. Almsjukan och askskottssjukan är också hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 440 (80-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 220 (40-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 880 (160-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Ekologi
Fläderlundlav växer främst på gamla flädrar i halvöppna hagmarker, betesmarker eller skogsbryn, men förekommer även på alm, ask och någon gång på asp. Barken är oftast svagt berikad av näringsrikt stoft.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· fläder
· fläder
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Bacidia (lundlavar), Art Bacidia friesiana (Hepp) Körb. - fläderlundlav Synonymer Biatora friesiana Hepp

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett 20-tal aktuella lokaler. Växer främst på gamla flädrar (ej druvfläder) i halvöppna stoftimpregnerade marker. Växer ibland även på alm och ask. Antalet lämpliga fläderbuskmiljöer har minskat i antal och lavfloran har blivit mer dominerad av kvävegynnade lavar. Almsjukan och askskottssjukan är också hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 440 (80-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 220 (40-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 880 (160-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Fläderlundlav har en vitaktig till blekt grågrön, tunn bål bestående av små grynliknande vårtor. Apothecier är blekt blågrå till blåsvarta, i djup skugga ofta med gult inslag, 0,2–0,8 mm breda, platta till svagt välvda och med slutligen försvinnande kant som saknar kristaller. Hypotheciet är färglöst till blekt blågrönt, hymeniet är upptill färglöst till blågrönt, K– och N+ rött till violett. Sporerna är nålformiga, raka till böjda eller skruvformade (sigmoida), 4–8-celliga och 30–50 × 3 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fläderlundlav

Länsvis förekomst och status för fläderlundlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläderlundlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Det finns också obekräftade uppgifter från Hälsingland. Antalet aktuella lokaler är ett 20-tal. Arten är sällsynt i Finland och Danmark (rödlistad) och finns även söderut i Europa men är överallt sällsynt. En lokal är dessutom känd från västra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia friesiana(Hepp) Körb. - fläderlundlav
  Synonymer
  Biatora friesiana Hepp

Fläderlundlav växer främst på gamla flädrar i halvöppna hagmarker, betesmarker eller skogsbryn, men förekommer även på alm, ask och någon gång på asp. Barken är oftast svagt berikad av näringsrikt stoft.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· fläder - Sambucus nigra (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Röjning av buskar i hagmarker och bryn är det allvarligaste hotet, men även skogsbruk är negativt för laven. Antalet lämpliga fläderbuskmiljöer har minskat i antal och lavfloran har blivit mer dominerad av kvävegynnade lavar. Almsjukan är också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Spara gamla flädrar och undvik produktionsinriktat skogsbruk på och i närheten av lokaler med arten.

Arup, U. & Ekman, S. 1991. Lavfloran på Hallands Väderö. Svensk Bot. Tidskr. 85: 263–308.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Bacidia - lundlavar 
 • Art
  Bacidia friesiana, (Hepp) Körb. - fläderlundlav
  Synonymer
  Biatora friesiana Hepp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.