Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flat dammussla

Organismgrupp Blötdjur, Limniska musslor Pseudanodonta complanata
Flat dammussla Blötdjur, Limniska musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet når en längd av 6–9 cm, i sällsynta fall upp till 11 cm. Det är elliptiskt-äggformigt och utpräglat sammantryckt från sidorna. Skalfärgen är gulgrön till intensivt olivgrön-brun. Framdelen är lägre och endast ca 1/4 så lång som bakdelen. Skalets översida tilltar jämnt i höjd, vilket får den att divergera starkt från den jämnt böjda undersidan. Skalbucklan (umbo) är belägen långt framåt på den sluttande överkanten. Skulpturen på umbo består av 3–5 oregelbundna upphöjningar som är snedställda mot tillväxtlinjerna. Till skillnad från flodpärlmusslan och arter i släktet Unio (målarmusslor), men i likhet med släktet Anodonta (dammusslor) saknar skalet låständer. Flat dammussla uppvisar tämligen utpräglad könsdimorfism, honor är större än hanar. Honan som inte är lika hoptryckt som hanen kan därför förväxlas med allmän dammussla Anodonta anatina. Flat dammussla skiljs dock från allmän dammussla genom sin skalform med den starkt framåtsluttande överkanten och umbos placering långt fram på denna.
Utbredning
Länsvis förekomst för flat dammussla Observationer i Sverige för flat dammussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Totalutbredningen är europeisk. Arten förekommer från Västryssland till England men saknas i Sydeuropa-Medelhavsområdet. Utbredningen är dock uppsplittrad i en rad delområden med stora utbredningsluckor. Arten har uppdelats i en rad geografiskt väl avgränsade underarter där P. c. kletti (Rossmässler, 1835) är den som förekommer i det senaste nordliga nedisningsområdet. I Sverige har den spridda förekomster från Skåne till Värmland i väster och Medelpad i öster. Flertalet förekomster finns i ett bälte från norra Götaland till Uppland. I Norge är den känd från ett område öster om Oslo, men kan vara delvis förbisedd. I Finland förekommer arten främst i de södra delarna av landet men aldrig allmänt, som nordligast i Uleåborgs län. Flat dammussla är en utpräglat sällsynt art. I Mellaneuropa har den försvunnit eller blivit mycket sällsynt på grund av försämrad vattenkvalitet. I Danmark är spridda förekomster kända över stora delar av landet, men dess nuvarande status är mycket dåligt känd. Sentida fynd finns enbart från Själland (Suså 1984). I Sverige har den troligen försvunnit från en rad tidigare förekomstplatser, även om dess status får anses vara dåligt känd. I Bohuslän, på Gotland, i Dalarna och Hälsingland har samtliga fynd gjorts före 1950. Å andra sidan har en rad nya lokaler upptäckts i bl.a. Södermanland (främst Kilaåns vattensystem) under senare år. Från Finland finns också ett flertal nya fyndplatser.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett stort antal nya lokaler har hittats sedan rödlistebedömningarna 2005 och 2010. På grund av misstankar om dålig reproduktion minskas antalet lokalområden/förekomstarea. Arten är sällan individrik på de lokaler där den förekommer. På grund av lågt antal producerade glochidier per hona och lång graviditetstid har arten förmodligen låg konkurrensförmåga. Det råder kunskapsbrist och osäkerhet kring artens reproduktion, vilket behöver utredas under de närmaste åren. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).
Ekologi
Arten förekommer framförallt i medelstora sjöar (60% av fynden i Finland) och i långsamt flytande partier av större vattendrag (40% i Finland). Den lever huvudsakligen på slammiga sand- och lerbottnar i naturligt relativt näringsrika vatten. Arten gräver ofta ner sig mycket djupt. Fortplantningsbiologin är relativt bristfälligt känd. Det är osäkert vilka värdfiskarter flat dammussla använder i Sverige. Antalet glochidier (dess larver) per hona är relativt litet (ca 20 000). Honorna bär larverna i gälarna över vintern. Larverna frigörs under januari–april enligt uppgifter från Tyskland.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Unionoida, Familj Unionidae (målarmusslor), Släkte Pseudanodonta, Art Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835) - flat dammussla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett stort antal nya lokaler har hittats sedan rödlistebedömningarna 2005 och 2010. På grund av misstankar om dålig reproduktion minskas antalet lokalområden/förekomstarea. Arten är sällan individrik på de lokaler där den förekommer. På grund av lågt antal producerade glochidier per hona och lång graviditetstid har arten förmodligen låg konkurrensförmåga. Det råder kunskapsbrist och osäkerhet kring artens reproduktion, vilket behöver utredas under de närmaste åren. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).
Global rödlistning VU A2ace+4ace (2011)
Skalet når en längd av 6–9 cm, i sällsynta fall upp till 11 cm. Det är elliptiskt-äggformigt och utpräglat sammantryckt från sidorna. Skalfärgen är gulgrön till intensivt olivgrön-brun. Framdelen är lägre och endast ca 1/4 så lång som bakdelen. Skalets översida tilltar jämnt i höjd, vilket får den att divergera starkt från den jämnt böjda undersidan. Skalbucklan (umbo) är belägen långt framåt på den sluttande överkanten. Skulpturen på umbo består av 3–5 oregelbundna upphöjningar som är snedställda mot tillväxtlinjerna. Till skillnad från flodpärlmusslan och arter i släktet Unio (målarmusslor), men i likhet med släktet Anodonta (dammusslor) saknar skalet låständer. Flat dammussla uppvisar tämligen utpräglad könsdimorfism, honor är större än hanar. Honan som inte är lika hoptryckt som hanen kan därför förväxlas med allmän dammussla Anodonta anatina. Flat dammussla skiljs dock från allmän dammussla genom sin skalform med den starkt framåtsluttande överkanten och umbos placering långt fram på denna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flat dammussla

Länsvis förekomst och status för flat dammussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flat dammussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Totalutbredningen är europeisk. Arten förekommer från Västryssland till England men saknas i Sydeuropa-Medelhavsområdet. Utbredningen är dock uppsplittrad i en rad delområden med stora utbredningsluckor. Arten har uppdelats i en rad geografiskt väl avgränsade underarter där P. c. kletti (Rossmässler, 1835) är den som förekommer i det senaste nordliga nedisningsområdet. I Sverige har den spridda förekomster från Skåne till Värmland i väster och Medelpad i öster. Flertalet förekomster finns i ett bälte från norra Götaland till Uppland. I Norge är den känd från ett område öster om Oslo, men kan vara delvis förbisedd. I Finland förekommer arten främst i de södra delarna av landet men aldrig allmänt, som nordligast i Uleåborgs län. Flat dammussla är en utpräglat sällsynt art. I Mellaneuropa har den försvunnit eller blivit mycket sällsynt på grund av försämrad vattenkvalitet. I Danmark är spridda förekomster kända över stora delar av landet, men dess nuvarande status är mycket dåligt känd. Sentida fynd finns enbart från Själland (Suså 1984). I Sverige har den troligen försvunnit från en rad tidigare förekomstplatser, även om dess status får anses vara dåligt känd. I Bohuslän, på Gotland, i Dalarna och Hälsingland har samtliga fynd gjorts före 1950. Å andra sidan har en rad nya lokaler upptäckts i bl.a. Södermanland (främst Kilaåns vattensystem) under senare år. Från Finland finns också ett flertal nya fyndplatser.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Palaeoheterodonta  
 • Ordning
  Unionoida  
 • Familj
  Unionidae - målarmusslor 
 • Släkte
  Pseudanodonta  
 • Art
  Pseudanodonta complanata(Rossmaessler, 1835) - flat dammussla

Arten förekommer framförallt i medelstora sjöar (60% av fynden i Finland) och i långsamt flytande partier av större vattendrag (40% i Finland). Den lever huvudsakligen på slammiga sand- och lerbottnar i naturligt relativt näringsrika vatten. Arten gräver ofta ner sig mycket djupt. Fortplantningsbiologin är relativt bristfälligt känd. Det är osäkert vilka värdfiskarter flat dammussla använder i Sverige. Antalet glochidier (dess larver) per hona är relativt litet (ca 20 000). Honorna bär larverna i gälarna över vintern. Larverna frigörs under januari–april enligt uppgifter från Tyskland.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten är föroreningskänslig. Årensning och muddring är också allvarliga hot mot arten. Det uppsplittrade utbredningsområdet, liksom det relativt låga antalet producerade glochidielarver, gör arten sårbar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Ytterligare kunskaper om artens aktuella status behövs. Vi behöver kunskap om vilka värdfiskarter som P. complanata utnyttjar. Vattendomar som påyrkar rensnings- och muddringsåtgärder i vattendrag där arten förekommer bör ändras. Eutrofiering och förorening av sjöar och vattendrag i områden där arten förekommer bör begränsas.
Utländska namn – NO: Flat dammusling, FI: Litteäjärvisimpukka.

Agrell, I. 1948. The Shell Morphology of some Swedish Unionides as Affected by Ecological Conditions. Arkiv för Zoologi 41A (No 15). 30 sid.

Falkner, G. 1990b. Binnenmollusken. I: Fechter, R. & Falkner, G.: Steinbachs Naturführer. Weichtiere.

Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112–273.

Isakson, P. & Lundberg, S. (eds.) 2002. Handbok om strömmande vatten. Svenska Naturskyddsföreningen och Naturhistoriska riksmuseet.

Nagel, K. O. 1985. Glochidien und Fortpflanzungsbiologie von Najaden des Rheins. In: Kinzelbach, R. (ed.): Die Tierwelt des Rheins eins und jetzt. Mainzer naturwiss. Arch. Beiheft 5: 163–174.

Valovirta, I. 1999. Mustionjoen Natura 2000-alueen suursimpukkainventointi 1997, 1–19.

Økland, J. & Andersen, A. 1985. De første funn av flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge og litt om andre store muslinger i ferskvann. Fauna 28: 95–100.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ilmari Valovirta 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Palaeoheterodonta  
 • Ordning
  Unionoida  
 • Familj
  Unionidae - målarmusslor 
 • Släkte
  Pseudanodonta  
 • Art
  Pseudanodonta complanata, (Rossmaessler, 1835) - flat dammussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz & Ilmari Valovirta 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.