Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flockflugsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amanita strobiliformis
Flockflugsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och kraftig, vitaktig flugsvamp med hatten täckt av stora, tjocka och gråaktiga fjäll. Kanten är länge raggig av överhängande velumrester. Även foten upp till ringen är påfallande flockig. Basen är löklikt uppsvälld, men saknar öppen slida.
Utbredning
Länsvis förekomst för flockflugsvamp Observationer i Sverige för flockflugsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Europa en sydlig art med enstaka nordliga utpostlokaler i södra Sverige. Det finns endast 6 kända lokaler (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30. Sedan 1980 är den funnen på två ställen i nordöstra Skåne (Ivö och Oppmanna), vid Apelviken nära Varberg i Halland och påträffades på Öland 2004. Dessutom finns publicerade fynd från Femsjö i Småland 1967 och Lerum i Västergötland 1948. Ingelström (1940) nämner att arten är funnen i Skåne och Västergötland, men närmare detaljer om dessa fynd är inte kända. Den är sällsynt också i Danmark och där bedömd som sårbar. Den är inte påträffad i Norge eller i Finland. Arten blir successivt vanligare längre söderut i Europa men betraktas i Polen som försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med framförallt bok, björk och hassel i ängsboksskog, ädellövskog och parker. En sydlig art med enstaka nordliga utpostlokaler i södra Sverige. Eftersökt och uppenbart ovanlig. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med lövträd i ängsboksskog, ädellövskog och parker. Bok och björk har omnämnts vid de få svenska fynden, men troligen är inte arten särskilt substratbunden och kan säkerligen växa även med andra trädslag. I litteraturen anges den ofta som kalkbunden, men detta kan knappast stämma eftersom flera av de svenska lokalerna ligger i utpräglat sura områden. Endast växtplatserna i nordöstra Skåne ligger på kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Amanitaceae, Släkte Amanita (flugsvampar), Art Amanita strobiliformis (Vittad.) Bertill. - flockflugsvamp Synonymer Agaricus strobiliformis Vittad.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med framförallt bok, björk och hassel i ängsboksskog, ädellövskog och parker. En sydlig art med enstaka nordliga utpostlokaler i södra Sverige. Eftersökt och uppenbart ovanlig. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En stor och kraftig, vitaktig flugsvamp med hatten täckt av stora, tjocka och gråaktiga fjäll. Kanten är länge raggig av överhängande velumrester. Även foten upp till ringen är påfallande flockig. Basen är löklikt uppsvälld, men saknar öppen slida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flockflugsvamp

Länsvis förekomst och status för flockflugsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flockflugsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Europa en sydlig art med enstaka nordliga utpostlokaler i södra Sverige. Det finns endast 6 kända lokaler (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30. Sedan 1980 är den funnen på två ställen i nordöstra Skåne (Ivö och Oppmanna), vid Apelviken nära Varberg i Halland och påträffades på Öland 2004. Dessutom finns publicerade fynd från Femsjö i Småland 1967 och Lerum i Västergötland 1948. Ingelström (1940) nämner att arten är funnen i Skåne och Västergötland, men närmare detaljer om dessa fynd är inte kända. Den är sällsynt också i Danmark och där bedömd som sårbar. Den är inte påträffad i Norge eller i Finland. Arten blir successivt vanligare längre söderut i Europa men betraktas i Polen som försvunnen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita strobiliformis(Vittad.) Bertill. - flockflugsvamp
  Synonymer
  Agaricus strobiliformis Vittad.

Arten bildar mykorrhiza med lövträd i ängsboksskog, ädellövskog och parker. Bok och björk har omnämnts vid de få svenska fynden, men troligen är inte arten särskilt substratbunden och kan säkerligen växa även med andra trädslag. I litteraturen anges den ofta som kalkbunden, men detta kan knappast stämma eftersom flera av de svenska lokalerna ligger i utpräglat sura områden. Endast växtplatserna i nordöstra Skåne ligger på kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av avverkning eller att växtplatserna förstörs på annat sätt. Orsaken till att arten är så sällsynt får sökas i att den här befinner sig på nordgränsen av sin naturliga utbredning.
De kända lokalerna bör återinventeras. Om arten påträffas bör det leda till att växtplatserna säkerställs. Även vid nyfynd bör markägare och myndigheter uppmärksammas på att arten är sårbar.
Utländska namn – DK: Flosset fluesvamp.

Ingelström, E. 1940. Svampflora. Stockholm.

Karlvall, F. 1949. Anteckningar om skivsvampar i Västsverige. Bot. Not. 102: 403–413.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita strobiliformis, (Vittad.) Bertill. - flockflugsvamp
  Synonymer
  Agaricus strobiliformis Vittad.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997