Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flockig puderskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cystolepiota adulterina
Flockig puderskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten fjällskivling vars hatt är 2–5 cm bred och starkt grynig eller mjölig av lösa flockar. Den är först klotrund, senare välvd till plattad, först vitaktig eller ljusgrå men med tiden ljust gulbrun. Kanten är hos unga exemplar tandad av hängande vita velumflockar. Foten är under ringzonen mjölig på samma sätt som hattytan. Köttet är något rodnande i foten, annars vitt.
Utbredning
Länsvis förekomst för flockig puderskivling Observationer i Sverige för flockig puderskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art med bara ett fåtal kända förekomster i södra och mellersta Sverige. Hittills är den funnen i Skåne, Västergötland, Närke, Västmanland, Uppland och Medelpad. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Knuten till exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 500-600 km2. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar, men också p.g.a. markavvattning och andra åtgärder som försämrar livsmiljön för arten. Omfattningen är dock svår att bedöma. Den uppges som ganska sällsynt i Danmark, är inte med säkerhet känd från Norge men förekommer troligen i Finland. Arten finns i södra och mellersta Europa, men förefaller inte vara vanlig någonstans.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på förna i ädellövskog på näringsrik fuktig och kalkrik mulljord. Påträffas oftast med alm och ask, men även i bok- och alskog. Knuten till exklusiva miljöer. En fortlöpande minskning misstänks pågå framförallt p.g.a. avverkningar och andra åtgärder som försämrar habitatkvalitén för arten. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (120). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (24-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (144-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Flockig puderskivling är en nedbrytare i förna i lövskog på näringsrik fuktig och kalkrik mulljord. Påträffas oftast med alm och ask, men även i bok- och alskog. Den kräver uppenbarligen goda markförhållanden, eftersom den bara har hittats i utpräglat näringsrik miljö. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Cystolepiota (puderskivlingar), Art Cystolepiota adulterina (F.H.Møller) Bon - flockig puderskivling Synonymer Lepiota adulterina F.H.Møller

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på förna i ädellövskog på näringsrik fuktig och kalkrik mulljord. Påträffas oftast med alm och ask, men även i bok- och alskog. Knuten till exklusiva miljöer. En fortlöpande minskning misstänks pågå framförallt p.g.a. avverkningar och andra åtgärder som försämrar habitatkvalitén för arten. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (120). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (24-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (144-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En liten fjällskivling vars hatt är 2–5 cm bred och starkt grynig eller mjölig av lösa flockar. Den är först klotrund, senare välvd till plattad, först vitaktig eller ljusgrå men med tiden ljust gulbrun. Kanten är hos unga exemplar tandad av hängande vita velumflockar. Foten är under ringzonen mjölig på samma sätt som hattytan. Köttet är något rodnande i foten, annars vitt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flockig puderskivling

Länsvis förekomst och status för flockig puderskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flockig puderskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art med bara ett fåtal kända förekomster i södra och mellersta Sverige. Hittills är den funnen i Skåne, Västergötland, Närke, Västmanland, Uppland och Medelpad. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Knuten till exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 500-600 km2. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar, men också p.g.a. markavvattning och andra åtgärder som försämrar livsmiljön för arten. Omfattningen är dock svår att bedöma. Den uppges som ganska sällsynt i Danmark, är inte med säkerhet känd från Norge men förekommer troligen i Finland. Arten finns i södra och mellersta Europa, men förefaller inte vara vanlig någonstans.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Cystolepiota - puderskivlingar 
 • Art
  Cystolepiota adulterina(F.H.Møller) Bon - flockig puderskivling
  Synonymer
  Lepiota adulterina F.H.Møller

Flockig puderskivling är en nedbrytare i förna i lövskog på näringsrik fuktig och kalkrik mulljord. Påträffas oftast med alm och ask, men även i bok- och alskog. Den kräver uppenbarligen goda markförhållanden, eftersom den bara har hittats i utpräglat näringsrik miljö. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Kalavverkning och gallring av lövskog är de främsta hoten. Markavvattning kan också missgynna arten. Förändrade markförhållanden till följd av luftföroreningar kan på sikt försämra artens levnadsbetingelser.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser får inte kalavverkas, markavvattnas eller markberedas. Artens status på de kända lokalerna bör kontrolleras.
Utländska namn – DK: Melet parasolhat, FI: Höytyukonsieni.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Cystolepiota - puderskivlingar 
 • Art
  Cystolepiota adulterina, (F.H.Møller) Bon - flockig puderskivling
  Synonymer
  Lepiota adulterina F.H.Møller
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.