Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flodsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena nycthemera
Flodsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för flodsandbi Observationer i Sverige för flodsandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Arten är hittills bara känd i tre populationer, nära Trelleborg (2005), i Fyledalen (2009) och vid Limhamn (2009). Dessa har sannolikt funnits i flera decennier eftersom populationerna kunnat byggas upp till delvis avsevärd storlek. Efter en olycklig restaurering grävdes nästan hela boområdet bort vid Trelleborg och populationen bestod bara av några få individer (<10) 2008, men populationen har därefter hämtat sig. Populationen vid Fyleverken uppskattades vid en inventering 2009 till något tusental individ. Arten är sällsynt i närområdet i Tyskland och Danmark (en känd förekomst). Den samlar pollen på sälg och videarter och kan möjligen 'gömma sig' i de vanligen individrika populationer av sälgsandbi och vårsidenbi m.fl. som flyger samtidigt och har ungefär samma storlek och likartad behåring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena nycthemera Imhoff, 1868 - flodsandbi Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är hittills bara känd i tre populationer, nära Trelleborg (2005), i Fyledalen (2009) och vid Limhamn (2009). Dessa har sannolikt funnits i flera decennier eftersom populationerna kunnat byggas upp till delvis avsevärd storlek. Efter en olycklig restaurering grävdes nästan hela boområdet bort vid Trelleborg och populationen bestod bara av några få individer (<10) 2008, men populationen har därefter hämtat sig. Populationen vid Fyleverken uppskattades vid en inventering 2009 till något tusental individ. Arten är sällsynt i närområdet i Tyskland och Danmark (en känd förekomst). Den samlar pollen på sälg och videarter och kan möjligen 'gömma sig' i de vanligen individrika populationer av sälgsandbi och vårsidenbi m.fl. som flyger samtidigt och har ungefär samma storlek och likartad behåring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (400-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flodsandbi

Länsvis förekomst och status för flodsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flodsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena nycthemeraImhoff, 1868 - flodsandbi

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)

Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för hotade bin på Salix, 2008-2012.

Nilsson, L.A. 2007. Spetssandbi Andrena apicata Smith och andra rödlistade sandbin beroende av sälg- och videblommor (Salix) i Sverige - En rapport och statusbedömning 2006. Rapport till länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 2007:12.

Schmid-Egger, C. & Scheuchl, E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III: Andrenidae. Velden/Vils.

Sörensson, M. 2006. Sandtäkter som värdefulla insektsmiljöer: ett exempel från Trelleborg med tre för Sandinavien nya solitärbin (Hymneoptera: Apiodea). Ent. Tidskr. 127: 117-134.

Sörensson, M. 2007a. Inventering av solitärbin och andra insekter i Maglarps grusgrop 2005. Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun, Trelleborg. 48 pp.

Sörensson, M. 2007b. Flodsandbi Andrena nycthemera i Maglarp - situation och status år 2007. 14 pp. [pdf]

Westrich, P. 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs. Spezieller Teil. Eugen Ulmer GmbH & Co, Germany. (s. 525).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena nycthemera, Imhoff, 1868 - flodsandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.