Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flottmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum subalpinum
Flottmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten hör till gruppen strandmaskrosor, Taraxacum sect. Palustria. Med avseende på de upprätta – löst tilltryckta yttre holkfjällen liknar den andra strandmaskrosor, men till skillnad från dessa är bladen grovt flikade och då mer lik ogräs- eller ängsmaskrosor. Korgen är liten, oftast inte mer än 3 cm bred, med korta strålblommor och röda spetsar hos de inre blommorna. Märkena är smutsgula och saknar i regel pollen. De yttre holkfjällen är ovala-lansettlika, mörkgröna utan tydlig mittnerv men med smala, tydliga hinnkanter. Bladen är upprätta med triangulär - spjutlik ändflik och få, oftast bara 2-3 par sidoflikar. Dessa är utstående eller lätt nedåtriktade. Bladskaften är som regel djupt rödvioletta. Glesa hår uppträder dels längst ut på de yttre holkfjällen dels på stjälken, särskilt upptill närmast korgen. Växten blommar i maj till i början av juni. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för flottmaskros Observationer i Sverige för flottmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Flottmaskrosen är en på kontinenten vanlig art och åtskilliga insamlingar finns främst från Tyskland och Tjeckien. Den är också funnen flerstädes i Polen och tillfälligt även i Danmark. För några år sedan upptäcktes den även i Sverige och är nu funnen på sex lokaler i Barkeryds, Forserums, Säby och Rogberga socknar i Småland. Hur arten kommit till Sverige är svårt att säga, men det är inte osannolikt att den kommit in med foder. Artens begränsade utbredningsområde gör den känslig för klimatiska förändringar eller regionala förändringar i jordbruksdriften och markanvändningen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Flottmaskros, i sektionen strandmaskrosor, är endast funnen i norra Småland. På samtliga lokaler utom en (parkområde) funnen i fuktig betesmark. Ej sedd vid senaste återbesök på lokalerna, men kan ändå finnas kvar. Minskning pågår förmodligen. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (15-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (560-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
På kontinenten är flottmaskrosen delvis en ädel art som växer i kalkkärr, ogödslade fuktängar och havsstrandängar. Den tål även, till skillnad mot övriga svenska strandmaskrosor, ett visst kvävetillskott och kan därför överleva i lätt gödslade betesmarker. I Sverige är arten funnen i något fuktiga naturbetesmarker som delvis påverkats av gödsling. Den är också funnen i en parkgräsmatta i relativt fuktig miljö.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum subalpinum Hudziok - flottmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Flottmaskros, i sektionen strandmaskrosor, är endast funnen i norra Småland. På samtliga lokaler utom en (parkområde) funnen i fuktig betesmark. Ej sedd vid senaste återbesök på lokalerna, men kan ändå finnas kvar. Minskning pågår förmodligen. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (15-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (560-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten hör till gruppen strandmaskrosor, Taraxacum sect. Palustria. Med avseende på de upprätta – löst tilltryckta yttre holkfjällen liknar den andra strandmaskrosor, men till skillnad från dessa är bladen grovt flikade och då mer lik ogräs- eller ängsmaskrosor. Korgen är liten, oftast inte mer än 3 cm bred, med korta strålblommor och röda spetsar hos de inre blommorna. Märkena är smutsgula och saknar i regel pollen. De yttre holkfjällen är ovala-lansettlika, mörkgröna utan tydlig mittnerv men med smala, tydliga hinnkanter. Bladen är upprätta med triangulär - spjutlik ändflik och få, oftast bara 2-3 par sidoflikar. Dessa är utstående eller lätt nedåtriktade. Bladskaften är som regel djupt rödvioletta. Glesa hår uppträder dels längst ut på de yttre holkfjällen dels på stjälken, särskilt upptill närmast korgen. Växten blommar i maj till i början av juni. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flottmaskros

Länsvis förekomst och status för flottmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flottmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Flottmaskrosen är en på kontinenten vanlig art och åtskilliga insamlingar finns främst från Tyskland och Tjeckien. Den är också funnen flerstädes i Polen och tillfälligt även i Danmark. För några år sedan upptäcktes den även i Sverige och är nu funnen på sex lokaler i Barkeryds, Forserums, Säby och Rogberga socknar i Småland. Hur arten kommit till Sverige är svårt att säga, men det är inte osannolikt att den kommit in med foder. Artens begränsade utbredningsområde gör den känslig för klimatiska förändringar eller regionala förändringar i jordbruksdriften och markanvändningen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Palustria - strandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subalpinumHudziok - flottmaskros

På kontinenten är flottmaskrosen delvis en ädel art som växer i kalkkärr, ogödslade fuktängar och havsstrandängar. Den tål även, till skillnad mot övriga svenska strandmaskrosor, ett visst kvävetillskott och kan därför överleva i lätt gödslade betesmarker. I Sverige är arten funnen i något fuktiga naturbetesmarker som delvis påverkats av gödsling. Den är också funnen i en parkgräsmatta i relativt fuktig miljö.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
I Sverige är arten inte direkt hotad på sina lokaler eftersom de hävdas med betesdjur. Det är dock bara några få ex på varje lokal och bestånden är därmed starkt utsatta för slumpvisa händelser. På längre sikt finns risk för att förändringar i jordbrukslandskapet med bl.a. färre djurhållande gårdar, kan bli ödesdiger för växten eftersom den är funnen på så få lokaler och dessutom har ett mycket begränsat utbredningsområde. På kontinenten är den vanligare och där knappast hotad ens ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Markägare och myndigheter behöver göras uppmärksamma på att växten är hotad och att den behöver skötsel för att kunna överleva i trakten. För de mest livskraftiga lokalerna skulle speciella åtgärdsplaner behöva tas fram, där markägaren ersätts för vård och skötsel av marker där flottmaskrosen växer. Arten bör eftersökas på ytterligare lokaler i och strax utanför den trakt där nuvarande växtplatser finns.
Växten kan inte förväxlas med någon annan av de svenska strandmaskrosorna. På kontinenten och i södra Europa däremot, finns ett flertal arter som liknar flottmaskrosen. Alla har dock begränsade utbredningsområden och det förefaller osannolikt att någon av dessa skulle kunna spridas till vårt land.

Hudziok, G. 1965: Neue Arten der Gattung Taraxacum Zinn sowie eine neue Art der Gattung Alchemilla L. aus der Mark Brandenburg. Feddes Repertorium, Berlin, 72: 25-30.

Kirschner, J. & Stepanek, J. 1998: A monograph of Taraxacum sect. Palustria. Pruhonice.

Kirschner, J., Sonck, C. E. & Stepanek, J. 1993: An Outline of the Taraxacum subalpinum group (T. sect.

Palustria). Folia Geobot. Phytotax., Praha, 28: 51-60.

Rydberg, H. 2003. De svenska strandmaskrosorna, Taraxacum sect. Palustria – Svensk Bot. Tidskr. 97: 274-294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Palustria - strandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subalpinum, Hudziok - flottmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.