Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  forspåskrislav

Organismgrupp Lavar Stereocaulon coniophyllum
Forspåskrislav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Forspåskrislav är en upp till 4 cm hög, gråaktig busklav. Den har tydliga huvudgrenar och smalare smågrenar. Äkta fyllokladier (små fjäll) saknas på grenarna. Grenarna är barkklädda på ovansidan och grenspetsarna är plattade med soral på undersidan. Bålen reagerar Pd– (lobarsyra). Arten är lätt igenkännlig på de avplattade grenspetsarna med soral på undersidan. Spatelpåskrislav Stereocaulon spathuliferum är snarlik men har fyllokladier, grenspetsarna är sorediösa förutom på undersidan även längs kanten och bålen reagerar Pd+ orange.
Utbredning
Länsvis förekomst för forspåskrislav Observationer i Sverige för forspåskrislav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från en lokal i Jämtland. Den hittades här 1960 och rapporterades härifrån 1961 samtidigt som arten beskrevs. En begränsad population återfanns 1993-94. Den är mycket sällsynt i norra Finland (rödlistad) och förekommer vid några större vattenfall i Norge på en höjd från 330 m till 1300 m. Arten är vitt spridd utanför Norden men är överallt mycket ovanlig och finns i Österrike, Kanada, USA (Alaska), Himalaya, Afrika och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från en lokal i Jämtland där den växer extremt fuktigt på något sluttande, kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Den hittades här 1960 och en begränsad population återfanns 1993-94. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (3-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Forspåskrislav växer extremt fuktigt på något sluttande, kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Klipporna är något skuggade av omgivande träd och klippor. Klipporna översvämmas sannolikt ibland helt. Mikroklimatet är mycket speciellt med turbulent luft, jämn och relativt låg temperatur och extremt hög fuktighet. Den växer tillsammans med få andra arter men t.ex. de mer allmänna knöllav Placopsis gelida och Vestergrenopsis isidiata är följearter. I närheten av vattenfallet finns åtminstone ett 20-tal rödlistade lavar varav två har sina enda förekomster i landet här, jämtkantlav Lecanora retracta och forspåskrislav Stereocaulon coniophyllum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Stereocaulaceae, Släkte Stereocaulon (påskrislavar), Art Stereocaulon coniophyllum I.M.Lamb - forspåskrislav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Jämtland där den växer extremt fuktigt på något sluttande, kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Den hittades här 1960 och en begränsad population återfanns 1993-94. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (3-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Forspåskrislav är en upp till 4 cm hög, gråaktig busklav. Den har tydliga huvudgrenar och smalare smågrenar. Äkta fyllokladier (små fjäll) saknas på grenarna. Grenarna är barkklädda på ovansidan och grenspetsarna är plattade med soral på undersidan. Bålen reagerar Pd– (lobarsyra). Arten är lätt igenkännlig på de avplattade grenspetsarna med soral på undersidan. Spatelpåskrislav Stereocaulon spathuliferum är snarlik men har fyllokladier, grenspetsarna är sorediösa förutom på undersidan även längs kanten och bålen reagerar Pd+ orange.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för forspåskrislav

Länsvis förekomst och status för forspåskrislav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för forspåskrislav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en lokal i Jämtland. Den hittades här 1960 och rapporterades härifrån 1961 samtidigt som arten beskrevs. En begränsad population återfanns 1993-94. Den är mycket sällsynt i norra Finland (rödlistad) och förekommer vid några större vattenfall i Norge på en höjd från 330 m till 1300 m. Arten är vitt spridd utanför Norden men är överallt mycket ovanlig och finns i Österrike, Kanada, USA (Alaska), Himalaya, Afrika och Japan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Stereocaulon - påskrislavar 
 • Art
  Stereocaulon coniophyllumI.M.Lamb - forspåskrislav

Forspåskrislav växer extremt fuktigt på något sluttande, kalkhaltiga skifferklippor vid ett vattenfall. Klipporna är något skuggade av omgivande träd och klippor. Klipporna översvämmas sannolikt ibland helt. Mikroklimatet är mycket speciellt med turbulent luft, jämn och relativt låg temperatur och extremt hög fuktighet. Den växer tillsammans med få andra arter men t.ex. de mer allmänna knöllav Placopsis gelida och Vestergrenopsis isidiata är följearter. I närheten av vattenfallet finns åtminstone ett 20-tal rödlistade lavar varav två har sina enda förekomster i landet här, jämtkantlav Lecanora retracta och forspåskrislav Stereocaulon coniophyllum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
En ytterligare utbyggnad av vattenkraft eller andra förändringar av vattenföringen i vattensystemet är ett hot liksom all avverkning eller utglesning av skogen på eller i omedelbar närhet av lokalerna. Delar av området har tidigare förstörts genom ett stenbrott och av att ån reglerades under 1980-talet. Forsdimma är en förutsättning för flera av de rödlistade lavarna här. De flesta av de rödlistade lavarna inklusive forspåskrislav kunde återfinnas vid en inventering 1993-94 men flera av dem har små populationer och det är oklart hur regleringen av ån långsiktigt påverkar dem.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Det stora antalet rödlistade lavar gör att en speciell skötselplan bör upprättas för området. Effekten av regleringen av ån måste klargöras och eventuellt bör förändringar i vattendomen föreslås. Åtgärder för turism måste ske med hänsyn tagen till områdets rika och unika lavflora.
Utländska namn – NO: Flatsaltlav, FI: Jäykkätinajäkälä.

Lamb M. I. 1961. Two new species of Stereocaulon occurring in Scandinavia. Bot. Not. 114: 265–275.

Lamb, M. I. 1977. A conspectus of the lichen Stereocaulon (Schreb.) Hoffm.). J. Hattori Bot. Lab. 43: 191–355.

Vevle, O. 1975. Stereocaulon coniophyllum in Norway. Norw. J. Bot. 22: 133–137.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Stereocaulaceae  
 • Släkte
  Stereocaulon - påskrislavar 
 • Art
  Stereocaulon coniophyllum, I.M.Lamb - forspåskrislav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.