Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fransig stjälkröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tulostoma fimbriatum
Fransig stjälkröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fransig stjälkröksvamp har en skaftad rökboll som är nedtryckt klotformig, 7–17 mm bred, 6–12 mm hög och gråvit. På undersidan har rökbollen en disklik eller grunt skållik krusta av sand och humus. Rökbollens mynning är toppställd. Mynningsområdet är brett koniskt till flackt (aldrig tublikt utdraget), med en mer eller mindre fransad kant runt en oregelbundet formad mynningspor. Foten är brun, ofta fjällig, med eller utan längsgående fåror. Vid basen har den ofta en vidhäftad klump av sand och humusrester.
Utbredning
Länsvis förekomst för fransig stjälkröksvamp Observationer i Sverige för fransig stjälkröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är fransig stjälkröksvamp mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, på Öland och Gotland, i Bohuslän och i Södermanland (Stockholm). En osäker uppgift finns från 1800-talets Uppsala. Svampen finns kvar på ett fåtal lokaler i Skåne och Bohuslän samt på Öland och Gotland. Den är funnen på några ställen i södra Norge och på en plats i Danmark. Den är uppgiven från många länder i övriga Europa men tycks ingenstans vara allmän. Arten är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som lever i sand i kalkrik betesmark, sandgräshed och på sanddyner. Ibland påträffad i sand med lägre pH, t ex på Öland. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Total population i landet bedöms liten, fragmenterad och fortgående att minska hotad p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden, med åtföljande igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
I Sverige är fransig stjälkröksvamp bunden till öppen, solvarm mark med lågvuxen, ej för tät vegetation på kalkrika sandjordar, t.ex. betesmark och sanddyner.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Tulostoma (stjälkröksvampar), Art Tulostoma fimbriatum Fr. - fransig stjälkröksvamp Synonymer Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) G.Moreno, Tulostoma campestre Morgan, Tulostoma granulosum var. campestre (Morgan) J.E.Wright, Tulostoma fimbriatum var. campestre f. fibrillosum (V.S.White) J.E.Wright, Tulostoma fibrillosum V.S.White

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som lever i sand i kalkrik betesmark, sandgräshed och på sanddyner. Ibland påträffad i sand med lägre pH, t ex på Öland. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Total population i landet bedöms liten, fragmenterad och fortgående att minska hotad p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden, med åtföljande igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Fransig stjälkröksvamp har en skaftad rökboll som är nedtryckt klotformig, 7–17 mm bred, 6–12 mm hög och gråvit. På undersidan har rökbollen en disklik eller grunt skållik krusta av sand och humus. Rökbollens mynning är toppställd. Mynningsområdet är brett koniskt till flackt (aldrig tublikt utdraget), med en mer eller mindre fransad kant runt en oregelbundet formad mynningspor. Foten är brun, ofta fjällig, med eller utan längsgående fåror. Vid basen har den ofta en vidhäftad klump av sand och humusrester.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fransig stjälkröksvamp

Länsvis förekomst och status för fransig stjälkröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fransig stjälkröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är fransig stjälkröksvamp mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, på Öland och Gotland, i Bohuslän och i Södermanland (Stockholm). En osäker uppgift finns från 1800-talets Uppsala. Svampen finns kvar på ett fåtal lokaler i Skåne och Bohuslän samt på Öland och Gotland. Den är funnen på några ställen i södra Norge och på en plats i Danmark. Den är uppgiven från många länder i övriga Europa men tycks ingenstans vara allmän. Arten är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma fimbriatumFr. - fransig stjälkröksvamp
  Synonymer
  Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) G.Moreno
  Tulostoma campestre Morgan
  Tulostoma granulosum var. campestre (Morgan) J.E.Wright
  Tulostoma fimbriatum var. campestre f. fibrillosum (V.S.White) J.E.Wright
  Tulostoma fibrillosum V.S.White

I Sverige är fransig stjälkröksvamp bunden till öppen, solvarm mark med lågvuxen, ej för tät vegetation på kalkrika sandjordar, t.ex. betesmark och sanddyner.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten hotas av att stäppartade miljöer, t.ex. de skånska sandgräshedarna, försvinner. De degenererar nu till hedvegetation med ljung. Dessutom har upphörd betesgång och skogsplantering spolierat flera lokaler.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas och skötas så att vegetation och markförhållanden ej förändras. På betade lokaler måste ett lagom betestryck eftersträvas. Nya lämpliga växtplatser kan skapas i Skåne om miljöer med degenererad sandstäpp plöjs upp så att den täta ljung- och gräsvegetationen förstörs och nytt kalkrikt material förs upp till ytan. Nyskapande av stäppmiljöer skulle även gynna andra sällsynta röksvampar.
Utländska namn – NO: Grov styltesopp.

Andersson, O. 1950. Larger fungi on sandy grass heaths and sand dunes in Scandinavia. Bot. Not., suppl. 2(2).

Brochmann, C., Rustan, Y.H. & Brandrud, T. 1981. Gasteromycetslekten Tulostoma (styltesopp) i Norge. Blyttia 39: 209–226.

Jeppson, M. 1989. Svampar på Koster. Senhöstsvampar på sandmarker. Jordstjärnan 10(2): 12–28.

Kreisel, H. 1984. Die Stielboviste (Gattung Tulostoma) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. Hercynia 21: 396–416.

Mörner, C. T. 1939. Gasteromyceten Tulostoma brumale Pers. Några data ur dess litteratur och inventering av dess utbredning inom Sverige och de nordiska grannländerna. Svensk Bot. Tidskr. 33: 1–16.

Pouzar, Z. 1958. Tulostoma. I: A. Pilát (red), Flora CSR. B–1. Gasteromycetes. Prag.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma fimbriatum, Fr. - fransig stjälkröksvamp
  Synonymer
  Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) G.Moreno
  Tulostoma campestre Morgan
  Tulostoma granulosum var. campestre (Morgan) J.E.Wright
  Tulostoma fimbriatum var. campestre f. fibrillosum (V.S.White) J.E.Wright
  Tulostoma fibrillosum V.S.White
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.