Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fransporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Anomoloma myceliosum
Fransporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, vidväxt ticka. Porlagret är svagt gulvitt medan den fransiga kanten är rent vit. Porerna är kantiga eller oregelbundna och ganska stora (1–2/mm). Fruktkroppen är mjuk, nästan skör och lossnar lätt från underlaget. Ofta förekommer kraftiga myceltågor som sträcker sig under fruktkroppen och över det omgivande underlaget. Sporerna är elliptiska, små och färgas svagt blå i jodlösning. Fransporing kan förväxlas med två andra arter i släktet nämligen gul mjukporing (Anomoporia albolutescens) och vaddporing (Anomoporia kamtschatica). Den förra har gula myceltågor och i regel också en kraftigt gul färg hos fruktkroppen och är mer sällsynt än fransporing. Vaddporing skiljer sig genom att sakna synliga myceltågor längs fruktkroppens kant. Fransporing kan också förväxlas med strålticka (Porpomyces mucidus, syn. Fibuloporia donkii) eftersom den har en liknande fibrillös kant. Den är ofta gulare i färgen och har något mindre sporer som inte blåfärgas i jodlösning.
Utbredning
Länsvis förekomst för fransporing Observationer i Sverige för fransporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fransporing är påträffad från Småland upp till Jämtland. De flesta fynden är gjorda i Södermanland och Uppland. Det finns 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 450. Från Finland är arten känd genom två fynd i södra delen av landet. Eftersom arten nyligen delats upp kan en del lokaluppgifter hänföra sig till vaddporing.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på starkt murken ved av gran och tall, sällan en, björk, hassel och annat lövträd i barr- och blandskog. Uppträder huvudsakligen i naturskogsmiljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. att mängden lågor i sena nedbrytningsstadier i kulturskog fortsätter att minska. Maskiner vid avverkning kör som regel sönder de lågor där arten kan finnas. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (40-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (10-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Fransporing är nedbrytare i ved och orsakar vitröta. Den växer främst på starkt murken ved av gran och tall, sällan en, björk, hassel och annat lövträd i barr- och blandskog. I några fall har den vuxit på murket trästängsel och på rester av ett spåntak. Den växer skuggigt och väl skyddad på undersidan av lågor som i regel är starkt rötade. Den uppträder som regel med fruktkroppar på ett par platser på sina kända lokaler. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· en
· en
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Anomoloma, Art Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä & K.H.Larsson - fransporing Synonymer Poria myceliosa Peck, Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Ryvarden & Gilb., Fibuloporia myceliosa (Peck) Domański, Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Pouzar, Anomoporia myceliosa (Peck) Pouzar

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på starkt murken ved av gran och tall, sällan en, björk, hassel och annat lövträd i barr- och blandskog. Uppträder huvudsakligen i naturskogsmiljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. att mängden lågor i sena nedbrytningsstadier i kulturskog fortsätter att minska. Maskiner vid avverkning kör som regel sönder de lågor där arten kan finnas. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (40-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (10-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
En tunn, vidväxt ticka. Porlagret är svagt gulvitt medan den fransiga kanten är rent vit. Porerna är kantiga eller oregelbundna och ganska stora (1–2/mm). Fruktkroppen är mjuk, nästan skör och lossnar lätt från underlaget. Ofta förekommer kraftiga myceltågor som sträcker sig under fruktkroppen och över det omgivande underlaget. Sporerna är elliptiska, små och färgas svagt blå i jodlösning. Fransporing kan förväxlas med två andra arter i släktet nämligen gul mjukporing (Anomoporia albolutescens) och vaddporing (Anomoporia kamtschatica). Den förra har gula myceltågor och i regel också en kraftigt gul färg hos fruktkroppen och är mer sällsynt än fransporing. Vaddporing skiljer sig genom att sakna synliga myceltågor längs fruktkroppens kant. Fransporing kan också förväxlas med strålticka (Porpomyces mucidus, syn. Fibuloporia donkii) eftersom den har en liknande fibrillös kant. Den är ofta gulare i färgen och har något mindre sporer som inte blåfärgas i jodlösning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fransporing

Länsvis förekomst och status för fransporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fransporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fransporing är påträffad från Småland upp till Jämtland. De flesta fynden är gjorda i Södermanland och Uppland. Det finns 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 450. Från Finland är arten känd genom två fynd i södra delen av landet. Eftersom arten nyligen delats upp kan en del lokaluppgifter hänföra sig till vaddporing.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoloma  
 • Art
  Anomoloma myceliosum(Peck) Niemelä & K.H.Larsson - fransporing
  Synonymer
  Poria myceliosa Peck
  Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Ryvarden & Gilb.
  Fibuloporia myceliosa (Peck) Domański
  Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Pouzar
  Anomoporia myceliosa (Peck) Pouzar

Fransporing är nedbrytare i ved och orsakar vitröta. Den växer främst på starkt murken ved av gran och tall, sällan en, björk, hassel och annat lövträd i barr- och blandskog. I några fall har den vuxit på murket trästängsel och på rester av ett spåntak. Den växer skuggigt och väl skyddad på undersidan av lågor som i regel är starkt rötade. Den uppträder som regel med fruktkroppar på ett par platser på sina kända lokaler. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på lämpliga växtplatser eftersom det i kulturskogen ofta råder brist på lågor i sena nedbrytningsstadier. Arten har sin tyngdpunkt i södra delen av landet där bristen på äldre skog i naturtillstånd är särskilt påtaglig.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De svenska fynden måste kontrolleras för att säkert fastställa nuvarande status. Lämpliga lokaler bör inventeras för att studera populationernas storlek. Fler områden med äldre skog där arten finns bör sparas i södra Sverige även om de är små. Vid slutavverkning måste fler träd lämnas att ingå som gammelträd i det nya beståndet och sedan tillåtas dö på naturligt sätt.
Utländska namn – FI: Valkorihmakääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Niemelä, T. 1994. Five species of Anomoporia – rare polypores of old forests. Ann. Bot. Fenn. 31: 93–115.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoloma  
 • Art
  Anomoloma myceliosum, (Peck) Niemelä & K.H.Larsson - fransporing
  Synonymer
  Poria myceliosa Peck
  Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Ryvarden & Gilb.
  Fibuloporia myceliosa (Peck) Domański
  Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Pouzar
  Anomoporia myceliosa (Peck) Pouzar
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.