Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  franstandad barkskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aradus erosus
Franstandad barkskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark.. A. erosus är enfärgat mörkt svart eller svartbrun, med relativt längsoval kroppsform. Den hör till en grupp barkskinnbaggar där andra och tredje antennsegmentet är nästan lika långa. Antennerna är kortare än halsskölden är bred. Halsskölden har franstandade sidor. Skiljs dessutom från A. truncatus genom avsaknad av ljus fläck på täckvingarna. Kroppslängd 6,8–8,0 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för franstandad barkskinnbagge Observationer i Sverige för franstandad barkskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En av våra sällsyntaste barkskinnbaggar som i Sverige är funnen i Småland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, och Dalarna. Nyare fynd finns endast från Småland, Södermanland, och Uppland, på totalt sex lokaler. I Finland är arten funnen i de södra och östra delarna av landet på ca 15 lokaler varav 8 efter 1999. I Norge är den funnen på bara ett fåtal lokaler. Arten är i Norge och Finland rödlistad som starkt hotad (EN). Dess utbredningsområde sträcker sig från Skandinavien, Tyskland och vidare bort i nordvästra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Dess utbredningsområde sträcker sig från Skandinavien, Tyskland och vidare bort i nordvästra Ryssland. I Sverige funnen i Småland- Dalarna. Nyare fynd från Östergötaland, Södermanland, Uppland och Västmanland på drygt 10 lokaler. Lever på grövre granstubbar, vanligen angripna av luktticka, ett habitat som bedöms minska. Arten har dessutom höga krav på solexponering. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33000 (20000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (60-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den franstandade barkskinnbaggen är en barrskogsart. Mestadels är den funnen under bark på grövre granstubbar, som vanligen är angripna av tickor. Arten livnär sig liksom andra barkskinnbaggar på trädsvampar, sannolikt luktticka (Gloeophyllum odoratum). Arten har höga krav på solexponering av veden varför arten även är funnen på stubbar lämnade på hyggen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Aradidae (barkskinnbaggar), Släkte Aradus, Art Aradus erosus Fallén, 1807 - franstandad barkskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Dess utbredningsområde sträcker sig från Skandinavien, Tyskland och vidare bort i nordvästra Ryssland. I Sverige funnen i Småland- Dalarna. Nyare fynd från Östergötaland, Södermanland, Uppland och Västmanland på drygt 10 lokaler. Lever på grövre granstubbar, vanligen angripna av luktticka, ett habitat som bedöms minska. Arten har dessutom höga krav på solexponering. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33000 (20000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (60-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark.. A. erosus är enfärgat mörkt svart eller svartbrun, med relativt längsoval kroppsform. Den hör till en grupp barkskinnbaggar där andra och tredje antennsegmentet är nästan lika långa. Antennerna är kortare än halsskölden är bred. Halsskölden har franstandade sidor. Skiljs dessutom från A. truncatus genom avsaknad av ljus fläck på täckvingarna. Kroppslängd 6,8–8,0 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för franstandad barkskinnbagge

Länsvis förekomst och status för franstandad barkskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för franstandad barkskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En av våra sällsyntaste barkskinnbaggar som i Sverige är funnen i Småland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, och Dalarna. Nyare fynd finns endast från Småland, Södermanland, och Uppland, på totalt sex lokaler. I Finland är arten funnen i de södra och östra delarna av landet på ca 15 lokaler varav 8 efter 1999. I Norge är den funnen på bara ett fåtal lokaler. Arten är i Norge och Finland rödlistad som starkt hotad (EN). Dess utbredningsområde sträcker sig från Skandinavien, Tyskland och vidare bort i nordvästra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus erosusFallén, 1807 - franstandad barkskinnbagge

Den franstandade barkskinnbaggen är en barrskogsart. Mestadels är den funnen under bark på grövre granstubbar, som vanligen är angripna av tickor. Arten livnär sig liksom andra barkskinnbaggar på trädsvampar, sannolikt luktticka (Gloeophyllum odoratum). Arten har höga krav på solexponering av veden varför arten även är funnen på stubbar lämnade på hyggen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Arten hotas av bristen på död ved, i synnerhet högstubbar, i granskogar. Genom bekämpningsaktioner mot barkborren, effektiv borttransport av vindfällen och även av branddödade granar har substratet för den här arten minskat.
Spara grova högstubbar av gran, gärna i solbelysta lägen.
Utländska namn FI - Synkkälatikka

Ahnlund, H. & Lindhe, A. 1992. Hotade vedinsekter i barrskogslandskapet – några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hällmarker och hyggen. Entomol. Tidskr. 113: 13-23.

Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het.,Aradidae) jämte Aradus truncatus, ny för Sverige. Entomol. Tidskr. 110: 53-57.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae). Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus erosus, Fallén, 1807 - franstandad barkskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.