Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  frygisk spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius phrygianus
Frygisk spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Frygisk spindling är en medelstor spindelskivling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är brun- till rödgul med små svartbruna fjäll och liknar därför vid första påseende mycket en honungsskivling. Lamellerna är som unga gula med olivton. Foten är vanligen något klubbformigt förtjockad neråt och är bandad eller fjällig av mörkt gråbruna velumrester. I mikroskop är de små, rundade sporerna ett bra kännemärke.
Utbredning
Länsvis förekomst för frygisk spindling Observationer i Sverige för frygisk spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art, som hittills bara hittats på ett fåtal lokaler i Uppland, Gästrikland, Dalarna (Rättvik), Medelpad och Västergötland. Elias Fries uppger dessutom arten från Femsjö i Småland 1855 men det finns inget senare fynd som kan bekräfta uppgiften. Den kan dock vara något förbisedd. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 10 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Arten kan även uppträda i yngre skog, men inte i sådan omfattning att det kompenserar för de slutavverkningar som genomförs. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är mycket sällsynt också i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på torr, sandig och kalkrik mark. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och att fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar. Arten kan sällsynt uppträda i yngre skog, men inte i sådan omfattning att det kompenserar för de slutavverkningar som genomförs. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på torr, sandig och kalkrik mark. Exakta miljökrav är dåligt kända. Vid Rättvik växer den på sandig, kalkhaltig mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius phrygianus (Fr.) Fr. - frygisk spindling Synonymer Cortinarius sublanatus var. phrygianus Fr., frygisk spindelskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på torr, sandig och kalkrik mark. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och att fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar. Arten kan sällsynt uppträda i yngre skog, men inte i sådan omfattning att det kompenserar för de slutavverkningar som genomförs. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Frygisk spindling är en medelstor spindelskivling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är brun- till rödgul med små svartbruna fjäll och liknar därför vid första påseende mycket en honungsskivling. Lamellerna är som unga gula med olivton. Foten är vanligen något klubbformigt förtjockad neråt och är bandad eller fjällig av mörkt gråbruna velumrester. I mikroskop är de små, rundade sporerna ett bra kännemärke.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för frygisk spindling

Länsvis förekomst och status för frygisk spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för frygisk spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art, som hittills bara hittats på ett fåtal lokaler i Uppland, Gästrikland, Dalarna (Rättvik), Medelpad och Västergötland. Elias Fries uppger dessutom arten från Femsjö i Småland 1855 men det finns inget senare fynd som kan bekräfta uppgiften. Den kan dock vara något förbisedd. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 10 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Arten kan även uppträda i yngre skog, men inte i sådan omfattning att det kompenserar för de slutavverkningar som genomförs. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är mycket sällsynt också i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius phrygianus(Fr.) Fr. - frygisk spindling
  Synonymer
  Cortinarius sublanatus var. phrygianus Fr.
  frygisk spindelskivling

Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på torr, sandig och kalkrik mark. Exakta miljökrav är dåligt kända. Vid Rättvik växer den på sandig, kalkhaltig mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning eller andra åtgärder inom skogsbruket som innebär att trädkontinuiteten bryts är det mest påtagliga hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Förekomst och ståndortskrav bör utredas bättre. Kända växtplatser bör säkerställas på något sätt, t.ex. genom ett modifierat skogsbruk som innebär att avverkning sker genom plockhuggning eller blädning. Artens värdträd bör lämnas intakta.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius, Flora Photographica. Blad A30. Härnösand.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius phrygianus, (Fr.) Fr. - frygisk spindling
  Synonymer
  Cortinarius sublanatus var. phrygianus Fr.
  frygisk spindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.