Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  furstefibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium praecellans
Furstefibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som i många avseenden är snarlik kejsarfibbla H. eulasium men som skiljer sig från denna art genom sylspetsiga inre holkfjäll, kortare behåring på stjälk och blad samt mindre framträdande glandelbeklädnad i korgställningen. Dåligt utvecklade exemplar kan förväxlas med bred klippfibbla H. latifrons men särskiljs enklast från denna på de mycket långa cilierna på kronbladens spetsar.

Stjälk och bladskaft ända till basen gröna med mycket tät 5–7 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten tätt borsthårig. Blad blågröna, ovan kala eller nästan kala men med tätt sittande 3–4 mm långa kanthår. Bladskiva smalt till medelbrett elliptisk till lansettlik med vigglik till killik bas och medeldjup, tät men extremt oregelbunden och spretig triangeltandning. Stjälkblad 0–2, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning enkel och nästan gaffelgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med glest till tätt sittande glandler och ganska tätt till tätt sittande hår. Holkfjäll 10–12 mm, medelbreda, de mellersta smaltrubbiga men de inre mer eller mindre utdraget sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, mycket långa (1,8–3,0 mm), grova och åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd tämligen rikligt, jämnt spritt eller koncentrerat längs de basala fjällkanterna. Spetstofs mycket välutvecklad och yvig. Märke rent gult. Kronbräm glest till tätt men mycket långt cilierat.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är kejsarfibbla H. eulasium och bred klippfibbla H. latifrons.
Utbredning
Länsvis förekomst för furstefibbla Observationer i Sverige för furstefibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Furstefibbla är glest spridd i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Den förekommer dessutom i Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Känd från Bohuslän, Dalsland, sydligaste Värmland och västra Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1875 (1250-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-37). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14375 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-148) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Furstefibbla växer på gråstensklippor och hällmarker, nästan alltid vid havet eller större sjöar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium praecellans Omang - furstefibbla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från Bohuslän, Dalsland, sydligaste Värmland och västra Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1875 (1250-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-37). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14375 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-148) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En art som i många avseenden är snarlik kejsarfibbla H. eulasium men som skiljer sig från denna art genom sylspetsiga inre holkfjäll, kortare behåring på stjälk och blad samt mindre framträdande glandelbeklädnad i korgställningen. Dåligt utvecklade exemplar kan förväxlas med bred klippfibbla H. latifrons men särskiljs enklast från denna på de mycket långa cilierna på kronbladens spetsar.

Stjälk och bladskaft ända till basen gröna med mycket tät 5–7 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten tätt borsthårig. Blad blågröna, ovan kala eller nästan kala men med tätt sittande 3–4 mm långa kanthår. Bladskiva smalt till medelbrett elliptisk till lansettlik med vigglik till killik bas och medeldjup, tät men extremt oregelbunden och spretig triangeltandning. Stjälkblad 0–2, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning enkel och nästan gaffelgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med glest till tätt sittande glandler och ganska tätt till tätt sittande hår. Holkfjäll 10–12 mm, medelbreda, de mellersta smaltrubbiga men de inre mer eller mindre utdraget sylspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, mycket långa (1,8–3,0 mm), grova och åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd tämligen rikligt, jämnt spritt eller koncentrerat längs de basala fjällkanterna. Spetstofs mycket välutvecklad och yvig. Märke rent gult. Kronbräm glest till tätt men mycket långt cilierat.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är kejsarfibbla H. eulasium och bred klippfibbla H. latifrons.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för furstefibbla

Länsvis förekomst och status för furstefibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för furstefibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Furstefibbla är glest spridd i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Den förekommer dessutom i Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium extensum agg.  
 • Art
  Hieracium praecellansOmang - furstefibbla

Furstefibbla växer på gråstensklippor och hällmarker, nästan alltid vid havet eller större sjöar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium praecellans Omang; Omang, S.O.F. Nyt Magazin for Naturvetenskaberne 43: 221 (1905).

Typmaterial: ”Norvegia ad Larvik in saxis et praeruptis montium ad Herregaarden, 3/6 1903, leg. S. O. F. Omang.” (Dahlstedts Herb. Hier. Scand. XVI: 87).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium extensum agg.  
 • Art
  Hieracium praecellans, Omang - furstefibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.