Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fyrborstdvärgfoting

Organismgrupp Mångfotingar Symphylella elongata
Fyrborstdvärgfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fyrborstdvärgfoting är en mycket liten (1,5–2,7 mm), vitaktig art med som fullvuxen 12 (till synes 11) benpar. Släktet känns igen på det starkt reducerade första benparet som består av bara två mycket obetydliga knölar med ett fåtal utskjutande borst. Dessutom har särskilt de främre ryggsköldarna bredare trekantiga utskott än de har hos smaldvärgfotingar Scolopendrellopsis. Arten känns igen på att den första rudimentära ryggskölden bär sex borst och att översidan av sista benparets tars har tre utstående borst. Namnet syftar på att sista benparets fot (yttersta segmentet) bär fyra borst, vilket skiljer den från späddvärgfoting Symphylella vulgaris vars motsvarande fot har sex borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för fyrborstdvärgfoting Observationer i Sverige för fyrborstdvärgfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fyrborstdvärgfoting beskrevs från Fågelsång i Skåne (Södra Sandby s:n) 1952 och har därefter även påträffats i Skedshult i Småland (Ukna s:n). Den har också rapporterats från några andra länder: Tyskland (en lokal), England (fyra lokaler), Österrike (en lokal), södra Frankrike (en lokal + ett något osäkert fynd), Andorra (en lokal), Spanien (fem lokaler) samt flera fynd i f.d. Jugoslavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige endast känd från en lokal i Skåne (Fågelsång nära Lund) och en i Småland (Skedshult). Utbredningen är sannolikt begränsad även om antalet lokaler kan vara större. Sannolikt beroende av en rik biotop med frodig vegetation. Sannolikt värmekrävande. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Åtminstone på de svenska lokalerna tycks arten vilja ha en rik biotop. Den skånska lokalen är en bäckdal med frodig vegetation, den småländska en hasseläng. Lokalen i Tyskland liksom flertalet av de sydeuropeiska kan också tolkas i den riktningen. I övrigt är artens biologi helt okänd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Symphyla (dvärgfotingar), Ordning Scolopendrellida, Familj Scolopendrellidae (slankdvärgfotingar), Släkte Symphylella (findvärgfotingar), Art Symphylella elongata Scheller, 1952 - fyrborstdvärgfoting Synonymer syddvärgfoting, sydlig smådvärgfoting

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige endast känd från en lokal i Skåne (Fågelsång nära Lund) och en i Småland (Skedshult). Utbredningen är sannolikt begränsad även om antalet lokaler kan vara större. Sannolikt beroende av en rik biotop med frodig vegetation. Sannolikt värmekrävande. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fyrborstdvärgfoting är en mycket liten (1,5–2,7 mm), vitaktig art med som fullvuxen 12 (till synes 11) benpar. Släktet känns igen på det starkt reducerade första benparet som består av bara två mycket obetydliga knölar med ett fåtal utskjutande borst. Dessutom har särskilt de främre ryggsköldarna bredare trekantiga utskott än de har hos smaldvärgfotingar Scolopendrellopsis. Arten känns igen på att den första rudimentära ryggskölden bär sex borst och att översidan av sista benparets tars har tre utstående borst. Namnet syftar på att sista benparets fot (yttersta segmentet) bär fyra borst, vilket skiljer den från späddvärgfoting Symphylella vulgaris vars motsvarande fot har sex borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fyrborstdvärgfoting

Länsvis förekomst och status för fyrborstdvärgfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fyrborstdvärgfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fyrborstdvärgfoting beskrevs från Fågelsång i Skåne (Södra Sandby s:n) 1952 och har därefter även påträffats i Skedshult i Småland (Ukna s:n). Den har också rapporterats från några andra länder: Tyskland (en lokal), England (fyra lokaler), Österrike (en lokal), södra Frankrike (en lokal + ett något osäkert fynd), Andorra (en lokal), Spanien (fem lokaler) samt flera fynd i f.d. Jugoslavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Symphyla - dvärgfotingar 
 • Ordning
  Scolopendrellida  
 • Familj
  Scolopendrellidae - slankdvärgfotingar 
 • Släkte
  Symphylella - findvärgfotingar 
 • Art
  Symphylella elongataScheller, 1952 - fyrborstdvärgfoting
  Synonymer
  syddvärgfoting
  sydlig smådvärgfoting

Åtminstone på de svenska lokalerna tycks arten vilja ha en rik biotop. Den skånska lokalen är en bäckdal med frodig vegetation, den småländska en hasseläng. Lokalen i Tyskland liksom flertalet av de sydeuropeiska kan också tolkas i den riktningen. I övrigt är artens biologi helt okänd.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Avverkning eller annan exploatering av för arten lämpliga miljöer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
En ny undersökning av de svenska lokalerna behöver göras. Vidare bör arter mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.
Arten har tidigare ibland kallats syddvärgfoting.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Scheller, U. 1952. A new species of the order Symphyla from South Sweden. Kungliga fysiografiska sällskapets i Lund förhandlingar 22 (12): 1-7.

Scheller, U. 2005. Fyrborstdvärgfoting, sid. 325-326. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Symphyla - dvärgfotingar 
 • Ordning
  Scolopendrellida  
 • Familj
  Scolopendrellidae - slankdvärgfotingar 
 • Släkte
  Symphylella - findvärgfotingar 
 • Art
  Symphylella elongata, Scheller, 1952 - fyrborstdvärgfoting
  Synonymer
  syddvärgfoting
  sydlig smådvärgfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.