Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fyrfläckad vedsvampbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mycetophagus quadriguttatus
Fyrfläckad vedsvampbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4 mm lång och ganska högvälvd, mörkbrun skalbagge med två stora gula, runda fläckar på varje täckvinge. Ben och antenner är gula. På ovansidan finns en tydlig gulaktig behåring. Fyrfläckad vedsvampbagge är ganska lik andra Mycetophagus-arter, varför en specialist bör bekräfta artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för fyrfläckad vedsvampbagge Observationer i Sverige för fyrfläckad vedsvampbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland, Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till till Nord- och Sydamerika, och omfattar även tropiska delar av Asien samt Oceanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever främst i trädsvampar på lövträd, bl.a. svavelticka på ek och andra svampar i ihålig bok, men även i mögligt hö och annat avfall både utom- och inomhus. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i trädsvampar på lövträd, bl.a. svavelticka på ek och andra svampar i ihålig bok, men även i mögligt hö och annat avfall både utom- och inomhus. Fullbildade skalbaggar är främst påträffade i juni och augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· oxtungssvamp
· oxtungssvamp
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mycetophagidae (vedsvampbaggar), Släkte Mycetophagus, Art Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821 - fyrfläckad vedsvampbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever främst i trädsvampar på lövträd, bl.a. svavelticka på ek och andra svampar i ihålig bok, men även i mögligt hö och annat avfall både utom- och inomhus. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4 mm lång och ganska högvälvd, mörkbrun skalbagge med två stora gula, runda fläckar på varje täckvinge. Ben och antenner är gula. På ovansidan finns en tydlig gulaktig behåring. Fyrfläckad vedsvampbagge är ganska lik andra Mycetophagus-arter, varför en specialist bör bekräfta artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fyrfläckad vedsvampbagge

Länsvis förekomst och status för fyrfläckad vedsvampbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fyrfläckad vedsvampbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland, Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till till Nord- och Sydamerika, och omfattar även tropiska delar av Asien samt Oceanien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mycetophagidae - vedsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Mycetophaginae  
 • Tribus
  Mycetophagini  
 • Släkte
  Mycetophagus  
 • Art
  Mycetophagus quadriguttatusMüller, 1821 - fyrfläckad vedsvampbagge

Larvutvecklingen sker främst i trädsvampar på lövträd, bl.a. svavelticka på ek och andra svampar i ihålig bok, men även i mögligt hö och annat avfall både utom- och inomhus. Fullbildade skalbaggar är främst påträffade i juni och augusti.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· oxtungssvamp - Fistulina hepatica (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas dels av bristen på grova ädellövträd med trädsvampar, dels av ökad renhållning runt gårdar på landet där gammalt mögligt hö och annat avfall numera tas omhand och bränns.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar gamla svampangripna ädellövträd både i skogen och ute i det öppna landskapet. Städa inte undan gammalt höavfall i uthus alltför omsorgsfullt.

Gillerfors, G. 1973. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 94: 47.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 280.

Jansson, N. & Antonsson, K. 1994-95. Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Rapport. p. 18.

Leiler, T.-E. 1961. Anteckningar om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. Opusc. Ent. 26: 204.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 268.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport. p. 18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mycetophagidae - vedsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Mycetophaginae  
 • Tribus
  Mycetophagini  
 • Släkte
  Mycetophagus  
 • Art
  Mycetophagus quadriguttatus, Müller, 1821 - fyrfläckad vedsvampbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.