Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fyrflikig jordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum quadrifidum
Fyrflikig jordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fyrflikig jordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är till en början underjordisk, den är rundad och dess yta är täckt av inkorporerad humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och 1–4 cm hög. Den består av 4–5 styltlika, upptill förenade flikar (exoperidiet) och en ± klot- till äggformad kortskaftad rökboll fästad på exoperidiets mitt. Det yttersta av exoperidiets lager blir kvar som en skål i marken och vid dess kanter är exoperidieflikarna fästade. Exoperidiets köttiga skikt flagnar så småningom av och kvar blir ett tunt, vitaktigt, fibröst skikt. Rökbollen är oftast är 0,5–1 cm vid, har ett väl avgränsat, trådigt mynningsfält och en ”ringlik ansvällning” (apofys) vid basen. Rökbollens vägg (endoperidiet) är ofta först täckt av en vitaktig, kristallin pruina, som dock försvinner med tiden. Den nakna väggens färg varierar i gråa, bruna och nästan svarta färgtoner. Den mycket sällsynta höga jordstjärnan (G. fornicatum) är en liknande art, men den saknar ett väl avsatt mynningsfält, är större, 4,5–7 cm hög, och växer i lövskogsmiljö.
Utbredning
Länsvis förekomst för fyrflikig jordstjärna Observationer i Sverige för fyrflikig jordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Skåne norrut till Jämtland och Ångermanland samt på Öland och Gotland. Flest fynd har gjorts i de östra mälarlandskapen och på Gotland. 70 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 10 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i barrförna, oftast under granar i äldre barrskogar. Förekommer mycket sparsamt även i barrmattor i yngre granplanteringar, i blandskogar samt under enbuskar på kalktorrängar. En fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre granskog då den övervägande delen av populationen bedöms växa i denna miljö. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (200-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Fyrflikig jordstjärna är nedbrytare i barrförna av förna i huvudsak i skogsmark på väl dränerade och mer eller mindre kalkrika jordar. Den är främst funnen i örtrika gamla barrskogar, med eller utan lövträdsinslag, där den ofta växer i nakna eller mosstäckta välutvecklade barrmattor, under gran, tall, en och ibland idegran. På det svenska fastlandet kan den sällsynt påträffas i gamla granskogar på rikare jordar, tillsammans med fransad jordstjärna (G. fimbriatum Fr.) och kamjordstjärna (G. pectinatum Pers.). Arten är även funnen i barrmattan under spridda enbuskar på öppen kalkrik torrmark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum quadrifidum Pers.:Pers. - fyrflikig jordstjärna Synonymer Lycoperdon coronatum Scop., Geaster coronatus (Schaeff.) J.Schroet.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i barrförna, oftast under granar i äldre barrskogar. Förekommer mycket sparsamt även i barrmattor i yngre granplanteringar, i blandskogar samt under enbuskar på kalktorrängar. En fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre granskog då den övervägande delen av populationen bedöms växa i denna miljö. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (200-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Fyrflikig jordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är till en början underjordisk, den är rundad och dess yta är täckt av inkorporerad humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och 1–4 cm hög. Den består av 4–5 styltlika, upptill förenade flikar (exoperidiet) och en ± klot- till äggformad kortskaftad rökboll fästad på exoperidiets mitt. Det yttersta av exoperidiets lager blir kvar som en skål i marken och vid dess kanter är exoperidieflikarna fästade. Exoperidiets köttiga skikt flagnar så småningom av och kvar blir ett tunt, vitaktigt, fibröst skikt. Rökbollen är oftast är 0,5–1 cm vid, har ett väl avgränsat, trådigt mynningsfält och en ”ringlik ansvällning” (apofys) vid basen. Rökbollens vägg (endoperidiet) är ofta först täckt av en vitaktig, kristallin pruina, som dock försvinner med tiden. Den nakna väggens färg varierar i gråa, bruna och nästan svarta färgtoner. Den mycket sällsynta höga jordstjärnan (G. fornicatum) är en liknande art, men den saknar ett väl avsatt mynningsfält, är större, 4,5–7 cm hög, och växer i lövskogsmiljö.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fyrflikig jordstjärna

Länsvis förekomst och status för fyrflikig jordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fyrflikig jordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Skåne norrut till Jämtland och Ångermanland samt på Öland och Gotland. Flest fynd har gjorts i de östra mälarlandskapen och på Gotland. 70 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 10 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum quadrifidumPers.:Pers. - fyrflikig jordstjärna
  Synonymer
  Lycoperdon coronatum Scop.
  Geaster coronatus (Schaeff.) J.Schroet.

Fyrflikig jordstjärna är nedbrytare i barrförna av förna i huvudsak i skogsmark på väl dränerade och mer eller mindre kalkrika jordar. Den är främst funnen i örtrika gamla barrskogar, med eller utan lövträdsinslag, där den ofta växer i nakna eller mosstäckta välutvecklade barrmattor, under gran, tall, en och ibland idegran. På det svenska fastlandet kan den sällsynt påträffas i gamla granskogar på rikare jordar, tillsammans med fransad jordstjärna (G. fimbriatum Fr.) och kamjordstjärna (G. pectinatum Pers.). Arten är även funnen i barrmattan under spridda enbuskar på öppen kalkrik torrmark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av åtgärder som drastiskt förändrar dess växtplatser. Slutavverkning på artens växtplatser är ett direkt hot genom att markmiljön starkt förändras. På sikt hotas den av att gammal barrskog på rikare jordar försvinner och blir alltmer ovanliga.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser, och även den närliggande skogsmiljön kring växtplatserna, undantas från slutavverkning och genomgripande gallringar.
Utländska namn – NO: styltejordstjerne, DK: portformet stjernebold, FI: neliliuskamaathäti.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen

Ryman, S & Holmåsen, I. 1991. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina) Morphology, Ecology, and Systematics with special emphasis on the North European species. Synopsis Fungorum 1. Fungiflora. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 2002. Rev. ArtDatabanken 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum quadrifidum, Pers.:Pers. - fyrflikig jordstjärna
  Synonymer
  Lycoperdon coronatum Scop.
  Geaster coronatus (Schaeff.) J.Schroet.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 2002. Rev. ArtDatabanken 2006.