Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fyrpunktsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista quadripunctella
Fyrpunktsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor gräsminerarmal, 10–12 mm i vingspann med mörkt olivbruna, måttligt glänsande framvingar försedda med två relativt små, vita motfläckar 2/3 ut på vingen. Hanen har en liten, vit fläck under vingvecket vid 1/3 och honan har ytterligare en på framkanten något innanför den andra fläcken. Arten kan knappast förväxlas med någon annan svensk art. Den är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).
Utbredning
Länsvis förekomst för fyrpunktsgräsmal Observationer i Sverige för fyrpunktsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i mellersta Europa ner till Italien och Frankrike men saknas i Norge, Finland, Baltikum och England. Närmast oss finns den i Polen. I Sverige finns det några möjligen skenbart reliktartade förekomster. I Västergötland togs den ny för Norden på Halleberg den 13.VII. 1963 av Jan Jonasson och ånyo på samma lokal 1967 och 1976. Senare hittades den som mina 1979 öster om Dannemorasjön i norra Uppland, ur vilken det kläcktes fram en fjäril. År 1994 upptäcktes den i Gästrikland som mina, och även ur denna kläcktes en fullbildad Elachista quadripunctella. Eventuellt finns den också i Skåne, då fynd av de typiska minorna har gjorts i Örkelljungatrakten. År 2002 hittades den i Bohuslän (Valbergs flåg, Munkedal). Förmodligen finns arten på betydligt fler platser, men det får framtiden utvisa. Man kan, med nuvarande kännedom om artens habitat, förmoda att arten tidigare har haft en tätare förekomst i södra Sverige, då naturskogarna var fler och betades av kreatur, vilket sannolikt gynnade förekomsten av vårfryle.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från en lokal på Halleberg, två i nordöstra Uppsala län (Gräsö och Ekvik vid Dannemora) och en lokal i anslutande område av Gävleborgs län. Lokalen vid Dannemora har nyligen börjat avverkas.Våren 2002 påträffades arten i en äldre granskog i Munkedal i Bohuslän. Arten som lever på vårfryle (Luzula pilosa) i klipp- eller blockig terräng är oftast mycket svår att finna och möjligen förbisedd på grund av detta. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22000 (1376-27000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Fyrpunkterad fryleminerarmal påträffas i mogen, relativt tät och frodig granskog där vårfryle Luzula pilosa växer. Det bohuslänska fyndet gjordes i bokskog. Honan tycks föredra att placera äggen på plantor som växer på upphöjningar i skogen. Larven gör en stor blåsmina som den vistas i till april-maj då den förpuppar sig. Fjärilen kläcks i månadsskiftet juni-juli och flyger några veckor framåt. Flygande är den mycket svår att fästa ögonen på i den miljö den befinner sig i, med omväxlande skuggor och solstrimmor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vårfryle
· vårfryle
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista quadripunctella (Hübner, 1825) - fyrpunktsgräsmal Synonymer fyrpunkterad fryleminerarmal

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från en lokal på Halleberg, två i nordöstra Uppsala län (Gräsö och Ekvik vid Dannemora) och en lokal i anslutande område av Gävleborgs län. Lokalen vid Dannemora har nyligen börjat avverkas.Våren 2002 påträffades arten i en äldre granskog i Munkedal i Bohuslän. Arten som lever på vårfryle (Luzula pilosa) i klipp- eller blockig terräng är oftast mycket svår att finna och möjligen förbisedd på grund av detta. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22000 (1376-27000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
En relativt stor gräsminerarmal, 10–12 mm i vingspann med mörkt olivbruna, måttligt glänsande framvingar försedda med två relativt små, vita motfläckar 2/3 ut på vingen. Hanen har en liten, vit fläck under vingvecket vid 1/3 och honan har ytterligare en på framkanten något innanför den andra fläcken. Arten kan knappast förväxlas med någon annan svensk art. Den är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fyrpunktsgräsmal

Länsvis förekomst och status för fyrpunktsgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fyrpunktsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i mellersta Europa ner till Italien och Frankrike men saknas i Norge, Finland, Baltikum och England. Närmast oss finns den i Polen. I Sverige finns det några möjligen skenbart reliktartade förekomster. I Västergötland togs den ny för Norden på Halleberg den 13.VII. 1963 av Jan Jonasson och ånyo på samma lokal 1967 och 1976. Senare hittades den som mina 1979 öster om Dannemorasjön i norra Uppland, ur vilken det kläcktes fram en fjäril. År 1994 upptäcktes den i Gästrikland som mina, och även ur denna kläcktes en fullbildad Elachista quadripunctella. Eventuellt finns den också i Skåne, då fynd av de typiska minorna har gjorts i Örkelljungatrakten. År 2002 hittades den i Bohuslän (Valbergs flåg, Munkedal). Förmodligen finns arten på betydligt fler platser, men det får framtiden utvisa. Man kan, med nuvarande kännedom om artens habitat, förmoda att arten tidigare har haft en tätare förekomst i södra Sverige, då naturskogarna var fler och betades av kreatur, vilket sannolikt gynnade förekomsten av vårfryle.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista quadripunctella(Hübner, 1825) - fyrpunktsgräsmal
  Synonymer
  fyrpunkterad fryleminerarmal

Fyrpunkterad fryleminerarmal påträffas i mogen, relativt tät och frodig granskog där vårfryle Luzula pilosa växer. Det bohuslänska fyndet gjordes i bokskog. Honan tycks föredra att placera äggen på plantor som växer på upphöjningar i skogen. Larven gör en stor blåsmina som den vistas i till april-maj då den förpuppar sig. Fjärilen kläcks i månadsskiftet juni-juli och flyger några veckor framåt. Flygande är den mycket svår att fästa ögonen på i den miljö den befinner sig i, med omväxlande skuggor och solstrimmor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vårfryle - Luzula pilosa (Viktig)
Avverkning av skogar där arten förekommer kan utplåna lokala populationer. Även skogsdikning kan påverka beståndet negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Några av de få lokaler som noterats i Sverige bör om möjligt skyddas på något sätt; möjligen genom överenskommelse med markägaren, men hellre genom ett juridiskt skydd och helst i kombination med bevarande av andra naturvärden. Arten bör studeras närmare vad avser dess autekologi.

Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. Ent. Tidskr. 116: 47–53.

Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E. Schmidt, 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. scand., Vol. 6. Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista quadripunctella, (Hübner, 1825) - fyrpunktsgräsmal
  Synonymer
  fyrpunkterad fryleminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.