Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gäckporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Postia parva
Gäckporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vidväxt, tunn ticka vars kant ofta med åldern släpper från underlaget. Porlagret är vitt till krämfärgat. Sporerna är smala och något böjda. Svampen har cystider som är svåra att observera vilket bidragit till osäkerheten om artens avgränsning. Det finns flera närstående arter vars inbördes släktskap ännu inte är fullständigt utrett. Det vetenskapliga namnet som nu används får därför ses som ett provisorium som sannolikt kommer att ges en annan innebörd när komplexet studerats bättre.
Utbredning
Länsvis förekomst för gäckporing Observationer i Sverige för gäckporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art förekommer i barrskog från Skåne i söder till Lule lappmark i norr. Den förekommer i Norge, Danmark och Finland samt i flera länder i Väst- och Centraleuropa men tycks överallt vara sällsynt. Den tycks vara än mer sällsynt i Nordamerika och är där bara samlad ett par gånger i Klippiga bergen. Utbredningsuppgifter måste tills vidare betraktas som delvis osäkra och en del av lokalerna som rapporterats kan tillhöra någon annan art i komplexet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i naken ved av tall, sällan på gran. Huvudsakligen känd från torra och solexponerade lokaler, i gles tallskog. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. minskad tillgång på grov död tallved i luckiga, äldre bestånd med kontinuitet. Sannolikt förbisedd och och har därför ett stort mörkertal. Nyligen urskild från P. hibernica och äldre (särskilt nordliga) fynd av denna art kan avse P. parva. Antalet reproduktiva individer skattas till 12500 (500-25000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1250 (50-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (244-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
En brunrötande vedsvamp som i Sverige mest tycks förekomma i talldominerad skog. Den växer på barrved av olika slag men har utomlands också observerats på lönn. Det är troligt att artens ekologi kan beskrivas bättre sedan artavgränsningen klarlagts.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Dacryobolaceae, Släkte Postia, Art Postia parva (Renvall) Renvall - gäckporing Synonymer Oligoporus parvus Renvall

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i naken ved av tall, sällan på gran. Huvudsakligen känd från torra och solexponerade lokaler, i gles tallskog. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. minskad tillgång på grov död tallved i luckiga, äldre bestånd med kontinuitet. Sannolikt förbisedd och och har därför ett stort mörkertal. Nyligen urskild från P. hibernica och äldre (särskilt nordliga) fynd av denna art kan avse P. parva. Antalet reproduktiva individer skattas till 12500 (500-25000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1250 (50-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (244-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En vidväxt, tunn ticka vars kant ofta med åldern släpper från underlaget. Porlagret är vitt till krämfärgat. Sporerna är smala och något böjda. Svampen har cystider som är svåra att observera vilket bidragit till osäkerheten om artens avgränsning. Det finns flera närstående arter vars inbördes släktskap ännu inte är fullständigt utrett. Det vetenskapliga namnet som nu används får därför ses som ett provisorium som sannolikt kommer att ges en annan innebörd när komplexet studerats bättre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gäckporing

Länsvis förekomst och status för gäckporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gäckporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art förekommer i barrskog från Skåne i söder till Lule lappmark i norr. Den förekommer i Norge, Danmark och Finland samt i flera länder i Väst- och Centraleuropa men tycks överallt vara sällsynt. Den tycks vara än mer sällsynt i Nordamerika och är där bara samlad ett par gånger i Klippiga bergen. Utbredningsuppgifter måste tills vidare betraktas som delvis osäkra och en del av lokalerna som rapporterats kan tillhöra någon annan art i komplexet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia parva(Renvall) Renvall - gäckporing
  Synonymer
  Oligoporus parvus Renvall

En brunrötande vedsvamp som i Sverige mest tycks förekomma i talldominerad skog. Den växer på barrved av olika slag men har utomlands också observerats på lönn. Det är troligt att artens ekologi kan beskrivas bättre sedan artavgränsningen klarlagts.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av slutavverkning och av den minskande tillgången på död ved i de brukade skogarna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens taxonomiska status måste klarläggas innan mer preciserade åtgärdsförslag kan presenteras.
Utländska namn – FI: Kituhaprakääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia parva, (Renvall) Renvall - gäckporing
  Synonymer
  Oligoporus parvus Renvall
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.