Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gärdselskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gloeodontia subasperispora
Gärdselskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gärdselskinn är en tunn, mjuk, utbredd skinnsvamp med vit fruktkropp och utan tydlig differentiering av kanten. Den har taggiga, njurformade sporer vilka färgas starkt violetta i Melzers lösning. I hymeniet finns säckliknande cystider som färgas blåsvarta i sulfovanillin. Artens alldagliga yttre gör att den liknar ett stort antal andra skinnsvampar men i mikroskopet är sporernas utseende och förekomsten av cystider diagnostiska bevis. Om därtill sporernas kemiska reaktion iakttas är förväxling utesluten.
Utbredning
Länsvis förekomst för gärdselskinn Observationer i Sverige för gärdselskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara påträffad i södra Sverige och totalt 15 fynd är gjorda från Småland (Femsjö), Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke och Uppland. Från Norge och Finland finns vardera ett fynd medan övriga europeiska fynd är inskränkta till Frankrike och Transkarpaterna i Ukraina. Det finns också fynd från östra Sibirien och från Canada. Arten är inskränkt till barrskogsbältet och till barrskogar i anslutande nemorala områden. Stora insamlingar av vedsvamp har gjorts i Sverige, särskilt i barrskog, men ändå har få fruktkroppar påträffats. Arten är visserligen oansenlig men knappast förbigången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i starkt murken ved av tall samt gamla gärdesgårdar. Arten är bara påträffad i södra Sverige och totalt finns ett 15-tal fynd från Småland, Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke och Uppland. Liten population, en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. försämrad tillgång till substrat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (150-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (15-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
En barrskogsart som uppträder på starkt multnad, avbarkad ved av tall. Den kan också växa på multnande trästaket av den typ som förr var vanliga på byarnas utmarker. Från Canada finns uppgifter att arten vuxit på Abies, Pseudotsuga och Tsuga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulales, genera incertae sedis, Släkte Gloeodontia, Art Gloeodontia subasperispora (Litsch.) E.Larss. & K.H.Larss. - gärdselskinn Synonymer Amylosporomyces subasperisporus (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden, Gloeocystidiellum subasperisporum (Litsch.) J.Erikss. & Ryvarden, Corticium subasperisporum Litsch., Boidinia subasperispora (Litsch.) Jülich, Scytinostromella subasperispora (Litsch.) Parmasto, Corticium electum H.S.Jacks., Gloeocystidiellum electum (H.S.Jacks.) Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved av tall samt gamla gärdesgårdar. Arten är bara påträffad i södra Sverige och totalt finns ett 15-tal fynd från Småland, Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke och Uppland. Liten population, en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. försämrad tillgång till substrat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (150-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (15-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Gärdselskinn är en tunn, mjuk, utbredd skinnsvamp med vit fruktkropp och utan tydlig differentiering av kanten. Den har taggiga, njurformade sporer vilka färgas starkt violetta i Melzers lösning. I hymeniet finns säckliknande cystider som färgas blåsvarta i sulfovanillin. Artens alldagliga yttre gör att den liknar ett stort antal andra skinnsvampar men i mikroskopet är sporernas utseende och förekomsten av cystider diagnostiska bevis. Om därtill sporernas kemiska reaktion iakttas är förväxling utesluten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gärdselskinn

Länsvis förekomst och status för gärdselskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gärdselskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara påträffad i södra Sverige och totalt 15 fynd är gjorda från Småland (Femsjö), Dalsland, Västergötland, Värmland, Närke och Uppland. Från Norge och Finland finns vardera ett fynd medan övriga europeiska fynd är inskränkta till Frankrike och Transkarpaterna i Ukraina. Det finns också fynd från östra Sibirien och från Canada. Arten är inskränkt till barrskogsbältet och till barrskogar i anslutande nemorala områden. Stora insamlingar av vedsvamp har gjorts i Sverige, särskilt i barrskog, men ändå har få fruktkroppar påträffats. Arten är visserligen oansenlig men knappast förbigången.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Gloeodontia  
 • Art
  Gloeodontia subasperispora(Litsch.) E.Larss. & K.H.Larss. - gärdselskinn
  Synonymer
  Amylosporomyces subasperisporus (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden
  Gloeocystidiellum subasperisporum (Litsch.) J.Erikss. & Ryvarden
  Corticium subasperisporum Litsch.
  Boidinia subasperispora (Litsch.) Jülich
  Scytinostromella subasperispora (Litsch.) Parmasto
  Corticium electum H.S.Jacks.
  Gloeocystidiellum electum (H.S.Jacks.) Parmasto

En barrskogsart som uppträder på starkt multnad, avbarkad ved av tall. Den kan också växa på multnande trästaket av den typ som förr var vanliga på byarnas utmarker. Från Canada finns uppgifter att arten vuxit på Abies, Pseudotsuga och Tsuga.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Arten hotas av att tillgången på lämpligt substrat minskar i takt med att skogar med god tillgång på död ved avverkas och ej ersätts.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser måste snarast säkerställas och lämnas för fri utvecking. Befintliga skogsreservat i södra Sverige bör inventeras. Ytterligare reservat med äldre skog bör tillskapas i södra Sverige.
Rödlistad 2005 under namnet Gloeocystidiellum subasperisporum.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Vol 3. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Gloeodontia  
 • Art
  Gloeodontia subasperispora, (Litsch.) E.Larss. & K.H.Larss. - gärdselskinn
  Synonymer
  Amylosporomyces subasperisporus (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden
  Gloeocystidiellum subasperisporum (Litsch.) J.Erikss. & Ryvarden
  Corticium subasperisporum Litsch.
  Boidinia subasperispora (Litsch.) Jülich
  Scytinostromella subasperispora (Litsch.) Parmasto
  Corticium electum H.S.Jacks.
  Gloeocystidiellum electum (H.S.Jacks.) Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.