Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gördelljusmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Pyrausta cingulata
Gördelljusmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 14–19 mm. Mottet är lätt igenkännligt genom sin svarta grundfärg och enkla tvärband över vardera vinge. Tvärbanden kan vara svagt utåtböjda eller i det närmaste raka. Arten är avbildad av Palm (1986).
Utbredning
Länsvis förekomst för gördelljusmott Observationer i Sverige för gördelljusmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gördelljusmottet finns i hela Central- och Sydeuropa, i Mindre Asien och i europeiska Ryssland. I Danmark är den bara känd från sydöarna (LFM), nordöstra Själland och Bornholm. Från Finland har den rapporterats från ett åtta distrikt i söder, inkl. Åland. I Sverige har den påträffats i Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland, Gotska Sandön, Östergötland och Ångermanland. På fastlandet är fjärilen nära nog försvunnen, men den togs i Skåne senast 1976. Den fanns förr i Åhus och Yngsjö men har inte påträffats under de senaste decennierna. På Gotland förekommer arten på flera lokaler (bl.a. Närshamn, Burs och Augstens), och tycks fortfarande upprätthålla en god stam. Lokalt kan den uppträda rikligt. På Öland är den numera begränsad till ett par lokaler på norra delen av ön, t.ex. vid Horns udde i Högby s:n. Det är svårt att för närvarande uttala sig säkert om en eventuell nedgång av arten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer på mycket torra sandmarker med backtimjam (Thymus serphyllum) på ett fåtal lokaler på norra Öland, samt dessutom mer utbrett och frekvent på Gotland och Gotska Sandön. Tidigare har arten även förekommit i Skåne, Blekinge och Halland, men inga fynd har gjorts här de senaste tjugofem åren vilket indikerar att arten försvunnit på fastlandet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19640-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (64-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten föredrar de extremt torra markerna innanför klapperstensstränder, torra breda vägkanter, stora grusupplag, vissa alvarområden och hällmarker. Larven ska vara gulgrå med svarta prickvårtor och gulbrunt huvud. I Sverige är värdväxten sannolikt timjan Thymus serpyllum. Den lever i en spånad på undersidan av de nedersta bladen i juni–juli eller augusti–september. Höstlarven förpuppar sig på våren. Fjärilen flyger i maj och någon vecka in i juni och återkommer i en andra generation i mitten av juli till mitten av augusti. Den är aktiv om dagen och mycket flygvillig.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· salvior
· salvior
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Pyrausta, Art Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) - gördelljusmott Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer på mycket torra sandmarker med backtimjam (Thymus serphyllum) på ett fåtal lokaler på norra Öland, samt dessutom mer utbrett och frekvent på Gotland och Gotska Sandön. Tidigare har arten även förekommit i Skåne, Blekinge och Halland, men inga fynd har gjorts här de senaste tjugofem åren vilket indikerar att arten försvunnit på fastlandet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19640-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (64-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Vingbredd 14–19 mm. Mottet är lätt igenkännligt genom sin svarta grundfärg och enkla tvärband över vardera vinge. Tvärbanden kan vara svagt utåtböjda eller i det närmaste raka. Arten är avbildad av Palm (1986).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gördelljusmott

Länsvis förekomst och status för gördelljusmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gördelljusmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gördelljusmottet finns i hela Central- och Sydeuropa, i Mindre Asien och i europeiska Ryssland. I Danmark är den bara känd från sydöarna (LFM), nordöstra Själland och Bornholm. Från Finland har den rapporterats från ett åtta distrikt i söder, inkl. Åland. I Sverige har den påträffats i Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland, Gotska Sandön, Östergötland och Ångermanland. På fastlandet är fjärilen nära nog försvunnen, men den togs i Skåne senast 1976. Den fanns förr i Åhus och Yngsjö men har inte påträffats under de senaste decennierna. På Gotland förekommer arten på flera lokaler (bl.a. Närshamn, Burs och Augstens), och tycks fortfarande upprätthålla en god stam. Lokalt kan den uppträda rikligt. På Öland är den numera begränsad till ett par lokaler på norra delen av ön, t.ex. vid Horns udde i Högby s:n. Det är svårt att för närvarande uttala sig säkert om en eventuell nedgång av arten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta cingulata(Linnaeus, 1758) - gördelljusmott

Arten föredrar de extremt torra markerna innanför klapperstensstränder, torra breda vägkanter, stora grusupplag, vissa alvarområden och hällmarker. Larven ska vara gulgrå med svarta prickvårtor och gulbrunt huvud. I Sverige är värdväxten sannolikt timjan Thymus serpyllum. Den lever i en spånad på undersidan av de nedersta bladen i juni–juli eller augusti–september. Höstlarven förpuppar sig på våren. Fjärilen flyger i maj och någon vecka in i juni och återkommer i en andra generation i mitten av juli till mitten av augusti. Den är aktiv om dagen och mycket flygvillig.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· salvior - Salvia (Har betydelse)
· timjan - Thymus (Viktig)
Marker med Pyrausta cingulata kan utsättas för exploateringshot i form av parkeringsplatser, fritidsbebyggelse, vägar, etc.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
En eller två utvalda lokaler på vardera Öland och Gotland bör bevakas för att på så sätt följa artens utveckling. Alla fastlandslokaler bör hädanefter bli förskonade från skövling eller andra fatala ingrepp. På dessa platser bör man informera de lokala markägarna om förekomsten och om möjligt träffa överenskommelser med dem om lämplig hänsyn och skötsel av markerna.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta cingulata, (Linnaeus, 1758) - gördelljusmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.