Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gelétryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Alpova diplophloeus
Gelétryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör gruppen basidiomyceter och är inte alls släkt med äkta tryfflar. Fruktkropparna är ca 1 cm breda, oregelbundet rundade och mörkt rödbruna med matt yta. För säker bestämning fordras mikroskopisk undersökning.
Utbredning
Länsvis förekomst för gelétryffel Observationer i Sverige för gelétryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittills påträffad dels på två platser i norra Västergötland, dels på en plats i Jämtland. Arten bildar en underjordisk fruktkropp, mörkertalet antas därför vara stort. Den är dock bara påträffad i riktigt exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. Ett norskt fynd kan förmodas utgöra samma art men belägg saknas. Övriga europeiska fynd är koncentrerade till alpområdet. I Nordamerika har arten en betydligt vidare utbredning och förekommer över hela kontinenten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med al i fuktig mulljord i gråalskog och blandskog. Inte observerad i Sverige efter 1981. Arten bildar en underjordisk fruktkropp och mörkertalet antas därför vara stort. Uppenbarligen mycket sällsynt och förefaller ha en starkt fragmenterad förekomst i Sverige. Den är bara påträffad i riktigt exklusiva miljöer, liknande de som alflugsvamp, Amanita friabilis förekommer i. Aktuella förekomster finns i Västergötland och Jämtland. Igenväxning av gran och avverkning, liksom alsjukans framfart orsakar förlust av potentiella livsmiljöer eller deras kvalitet. Sammantaget bedöms geletryffelns livsmiljöer ha minskat och minska i högre grad än den nyskapas. Antalet reproduktiva individer skattas till 4500 (90-9000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (12-800) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med al i fuktig mulljord i gråalskog och blandskog. Arten växer till att börja med underjordiskt men tränger under mognaden ofta upp till markytan. De svenska fynden är gjorda i något fuktig lövskog med god mulljord. Gemensamt för lokalerna är att där förekommer klibbal eller gråal, dock inte som ensamt trädslag. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gråal
· gråal
· klibbal
· klibbal
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Paxillaceae, Släkte Alpova, Art Alpova diplophloeus (Zeller & Dodge) Trappe & A.H. Smith - gelétryffel Synonymer Alpova cinnamomeus Dodge, Rhizopogon diplophloeus Zeller & Dodge, falsk slemtryffel, geletryffél

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med al i fuktig mulljord i gråalskog och blandskog. Inte observerad i Sverige efter 1981. Arten bildar en underjordisk fruktkropp och mörkertalet antas därför vara stort. Uppenbarligen mycket sällsynt och förefaller ha en starkt fragmenterad förekomst i Sverige. Den är bara påträffad i riktigt exklusiva miljöer, liknande de som alflugsvamp, Amanita friabilis förekommer i. Aktuella förekomster finns i Västergötland och Jämtland. Igenväxning av gran och avverkning, liksom alsjukans framfart orsakar förlust av potentiella livsmiljöer eller deras kvalitet. Sammantaget bedöms geletryffelns livsmiljöer ha minskat och minska i högre grad än den nyskapas. Antalet reproduktiva individer skattas till 4500 (90-9000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (12-800) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Arten tillhör gruppen basidiomyceter och är inte alls släkt med äkta tryfflar. Fruktkropparna är ca 1 cm breda, oregelbundet rundade och mörkt rödbruna med matt yta. För säker bestämning fordras mikroskopisk undersökning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gelétryffel

Länsvis förekomst och status för gelétryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gelétryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittills påträffad dels på två platser i norra Västergötland, dels på en plats i Jämtland. Arten bildar en underjordisk fruktkropp, mörkertalet antas därför vara stort. Den är dock bara påträffad i riktigt exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. Ett norskt fynd kan förmodas utgöra samma art men belägg saknas. Övriga europeiska fynd är koncentrerade till alpområdet. I Nordamerika har arten en betydligt vidare utbredning och förekommer över hela kontinenten.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Paxillaceae  
 • Släkte
  Alpova  
 • Art
  Alpova diplophloeus(Zeller & Dodge) Trappe & A.H. Smith - gelétryffel
  Synonymer
  Alpova cinnamomeus Dodge
  Rhizopogon diplophloeus Zeller & Dodge
  falsk slemtryffel
  geletryffél

Bildar mykorrhiza med al i fuktig mulljord i gråalskog och blandskog. Arten växer till att börja med underjordiskt men tränger under mognaden ofta upp till markytan. De svenska fynden är gjorda i något fuktig lövskog med god mulljord. Gemensamt för lokalerna är att där förekommer klibbal eller gråal, dock inte som ensamt trädslag. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten förekommer i en miljö som snarare ökar än minskar, men igenväxning av gran och avverkning orsakar ändå förlust av livsmiljöer eller deras kvalitet. Så länge endast ett fåtal växtplatser är kända hotas arten mest av möjligheten att dessa växtplatser förstörs. Vidare är arten knuten till lövskog med hög produktionsförmåga som kan riskera att omvandlas till barrskog. Arten kan också hotas av dikningsföretag.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Alla växtplatser bör skyddas. Ytterligare inventering av lämpliga platser bör ske för att fastställa med vilken frekvens arten förekommer. Näringsrika lövskogar har ofta stort bevarandevärde och bör i så hög utsträckning som möjligt undantas från skogsbruk och skonas i samband med olika exploateringsföretag.
Utländska namn – NO: Dvergslimknoll.

Kers, L.E. 1981. Några anmärkningsvärda fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 75: 129–140.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Paxillaceae  
 • Släkte
  Alpova  
 • Art
  Alpova diplophloeus, (Zeller & Dodge) Trappe & A.H. Smith - gelétryffel
  Synonymer
  Alpova cinnamomeus Dodge
  Rhizopogon diplophloeus Zeller & Dodge
  falsk slemtryffel
  geletryffél
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.