Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  getfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium pseudonosmoides
Getfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som art intar en intermediär position mellan åsnefibbla H. onosmoides å ena sidan och arter i H. saxifragum agg. å den andra.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, mot basen oftast mörkvioletta och där med tät 4,3–5,0 mm lång behåring. Stjälk vid mitten relativt glest borsthårig och relativt tätt stjärnhårig. Blad blågröna, ovan jämnt håriga, med tätt sittande men korta (<2 mm) kanthår. Bladskiva oftast smalt elliptisk med killik bas och grund till medeldjup såglik tandning. Stjälkblad 3–6, på undersidan glest stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt och rakgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande hår men inga eller mycket glest sittande glandler. Holkfjäll 10–11 mm, tämligen breda, smaltrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast mycket glest sittande, korta, svarta. Holkhår tätt sittande, långa, från nära basen ljusa. Holkstjärnludd sparsamt och oftast begränsat till fjällkanterna. Spetstofs mycket välutvecklad. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Strålblommor påfallande korta.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Störst är förväxlingsrisken med dåligt utvecklade exemplar av åsnefibbla H. onosmoides, men förutom genom färre stjälkblad skiljer sig getfibbla från denna art genom tätare och längre hårbeklädnad på holkarna, kalt kronbräm och smalare blad med mer utdragen spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för getfibbla Observationer i Sverige för getfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Getfibbla är mycket sällsynt och endast känd från en eller två gamla lokaler i västligaste Sverige. Möjligen är den något vanligare i angränsande delar av Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Känd från två lokaler i Bohuslän och Värmland. Senast funnen 1906. Antalet reproduktiva individer skattas till 150 (100-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4375 (500-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växtmiljön för getfibbla är otillräckligt känd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium pseudonosmoides (Dahlst.) Omang - getfibbla Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Känd från två lokaler i Bohuslän och Värmland. Senast funnen 1906. Antalet reproduktiva individer skattas till 150 (100-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4375 (500-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En art som art intar en intermediär position mellan åsnefibbla H. onosmoides å ena sidan och arter i H. saxifragum agg. å den andra.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, mot basen oftast mörkvioletta och där med tät 4,3–5,0 mm lång behåring. Stjälk vid mitten relativt glest borsthårig och relativt tätt stjärnhårig. Blad blågröna, ovan jämnt håriga, med tätt sittande men korta (<2 mm) kanthår. Bladskiva oftast smalt elliptisk med killik bas och grund till medeldjup såglik tandning. Stjälkblad 3–6, på undersidan glest stjärnhåriga. Korgställning måttligt sammansatt och rakgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande hår men inga eller mycket glest sittande glandler. Holkfjäll 10–11 mm, tämligen breda, smaltrubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler oftast mycket glest sittande, korta, svarta. Holkhår tätt sittande, långa, från nära basen ljusa. Holkstjärnludd sparsamt och oftast begränsat till fjällkanterna. Spetstofs mycket välutvecklad. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Strålblommor påfallande korta.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Störst är förväxlingsrisken med dåligt utvecklade exemplar av åsnefibbla H. onosmoides, men förutom genom färre stjälkblad skiljer sig getfibbla från denna art genom tätare och längre hårbeklädnad på holkarna, kalt kronbräm och smalare blad med mer utdragen spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för getfibbla

Länsvis förekomst och status för getfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för getfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Getfibbla är mycket sällsynt och endast känd från en eller två gamla lokaler i västligaste Sverige. Möjligen är den något vanligare i angränsande delar av Norge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium onosmoides agg.  
 • Art
  Hieracium pseudonosmoides(Dahlst.) Omang - getfibbla

Växtmiljön för getfibbla är otillräckligt känd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium pseudonosmoides (Dahlst.) Omang; Omang, S.O.F. Nyt Magazin for Naturvetenskaberne 41: 288 (1903). Originalbeskrivning: H. saxifragum ssp. pseudonosmoides Dahlst.; Dahlstedt, H., Acta Horti Bergiani 1(7): 25 (1891).

Synonym: H. onosmoides ssp. furcellatum Fr. (1848 p. 102).

Typmaterial: “Norvegia. Oscarshall in Bygdö prope Christaniam in rupibus apricis et in marginibus fruticetorum ripariorum, 16/7 1885.” (Dahlstedts Hier. exs. III: 26) i LD (lektotyp, Tyler 2011). – H. onosmoides ssp. furcellatum: “Norvegia. Christiania. Leg. Prof. Blytt.” (Fries Herb. Norm. XIII: 19) i UPS (lektotyp, Tyler 2011).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium onosmoides agg.  
 • Art
  Hieracium pseudonosmoides, (Dahlst.) Omang - getfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.