Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  glänsande blombagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Ischnomera caerulea
Glänsande blombagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blå- eller grönglänsande med tät punktur och kort behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för glänsande blombagge Observationer i Sverige för glänsande blombagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Norge, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Iran och Turkmenistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren och söker sig följande vår till bland annat blommande hagtorn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Oedemeridae (blombaggar), Släkte Ischnomera, Art Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758) - glänsande blombagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blå- eller grönglänsande med tät punktur och kort behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för glänsande blombagge

Länsvis förekomst och status för glänsande blombagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för glänsande blombagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Norge, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Iran och Turkmenistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera caerulea(Linnaeus, 1758) - glänsande blombagge

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren och söker sig följande vår till bland annat blommande hagtorn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning av ihåliga lövträd i både skogar, parker och alléer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Avstå från avverkning av ihåliga lövträd.

Baranowski, R. & Nilsson, Sven G. 1995. Bokskogar med urskogskvaliteter i Kronobergs län.

Palm, T. 1953. Anteckningar omsvenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera caerulea, (Linnaeus, 1758) - glänsande blombagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.