Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  glänsande sandgräsmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Catoptria lythargyrella
Glänsande sandgräsmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är grågul med diffusa gråvita längslinjer. Bakvingen är grå men något ljusare grå i den bakre delen. Vingspann är 21-33 mm. Honan är mer smal- och spetsvingad i jämförelse med hanen. Den art som närmast kan förväxlas med glänsande sandgräsmott är silvervitt gräsmott, Crambus perlellus, men denna art har som namnet anger en silverglans på vingarna. Det säkraste yttre kännetecknet är dock att silvervitt gräsmott har platt panna jämfört med glänsande sandgräsmott som har en liten utbuktning där. Båda arterna finns avbildade i Palm, 1986, och i Slamka, 2008.
Utbredning
Länsvis förekomst för glänsande sandgräsmott Observationer i Sverige för glänsande sandgräsmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer mycket lokalt på torra sand- och gräsmarker i de sydligaste landskapen, dvs Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland samt Gotland. Tillfälligt är arten funnen i Bohuslän och i Uppland. I Finland är arten endast funnen nära Åbo och i Norge endast enstaka fynd längs sydkusten under senare årtionden. I Danmark är arten spridd över landet. Utbredningen i övrigt sträcker sig åt S-SO genom Europa och vidare till Mindre Asien, Iran, Centrala Asien och södra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Glänsande sandgräsmott är känd från några landskap i den sydligaste delen av landet, en äldre notering från Uppland har inte kunnat verifieras. Arten är knuten till solvarma sandiga gräsmarker där larven lever i ett spinn på gräs. Den tycks ha minskat kraftigt i stora delar av sitt utbredningsområde där den sannolikt tappat sitt livsutrymme genom förlust av ogödslade magra torrängsmiljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-14). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (28-56) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten flyger i augusti och in i september. Den unga larven övervintrar i en kokongliknande bildning och efter övervintringen spinner den ett rör med inblandade jordpartiklar som den lever i och drar in gräsfragment som den äter i röret.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Catoptria, Art Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796) - glänsande sandgräsmott Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Glänsande sandgräsmott är känd från några landskap i den sydligaste delen av landet, en äldre notering från Uppland har inte kunnat verifieras. Arten är knuten till solvarma sandiga gräsmarker där larven lever i ett spinn på gräs. Den tycks ha minskat kraftigt i stora delar av sitt utbredningsområde där den sannolikt tappat sitt livsutrymme genom förlust av ogödslade magra torrängsmiljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-14). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (28-56) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Framvingen är grågul med diffusa gråvita längslinjer. Bakvingen är grå men något ljusare grå i den bakre delen. Vingspann är 21-33 mm. Honan är mer smal- och spetsvingad i jämförelse med hanen. Den art som närmast kan förväxlas med glänsande sandgräsmott är silvervitt gräsmott, Crambus perlellus, men denna art har som namnet anger en silverglans på vingarna. Det säkraste yttre kännetecknet är dock att silvervitt gräsmott har platt panna jämfört med glänsande sandgräsmott som har en liten utbuktning där. Båda arterna finns avbildade i Palm, 1986, och i Slamka, 2008.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för glänsande sandgräsmott

Länsvis förekomst och status för glänsande sandgräsmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för glänsande sandgräsmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer mycket lokalt på torra sand- och gräsmarker i de sydligaste landskapen, dvs Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland samt Gotland. Tillfälligt är arten funnen i Bohuslän och i Uppland. I Finland är arten endast funnen nära Åbo och i Norge endast enstaka fynd längs sydkusten under senare årtionden. I Danmark är arten spridd över landet. Utbredningen i övrigt sträcker sig åt S-SO genom Europa och vidare till Mindre Asien, Iran, Centrala Asien och södra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Crambinae  
 • Släkte
  Catoptria  
 • Art
  Catoptria lythargyrella(Hübner, 1796) - glänsande sandgräsmott

Arten flyger i augusti och in i september. Den unga larven övervintrar i en kokongliknande bildning och efter övervintringen spinner den ett rör med inblandade jordpartiklar som den lever i och drar in gräsfragment som den äter i röret.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
De främsta hoten mot arten är att dess habitat öppna torra gräsbevuxna marker växer igen eller planteras med skog och att sandmarker exploateras för bebyggelse, anläggning av golfbanor och liknande. De öppna sandmarkerna har minskat kraftigt under senare år och sandstäppen är en hotad biotop (Danielsson, 1996, Tyler, 2003).

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Undvika exploatering av sandmarker för bebyggelse och skogsplantering. Vid igenväxning bör röjningsåtgärder sättas in. Naturbete bör ingå som en viktig åtgärd för att förhindra igenväxning så att markerna hålls öppna.

Aarvik, L., Berggren, K. Bakke, S. A. 2003. Nye funn av sommerfugler i Norge 3. Insekts-Nytt 28 (1/2). 23-40.

Danielsson,S. 1996. Inventering av sandstäpp på Öland 1995 samt förslag till skötselåtgärder. Länsstyrelsen i Kalmar län.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P.1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.

Kullberg, J., Albrecht,A., Kaila, L. & Varis.V. 2001. Checklist of Finnish lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. Sahlbergia, 6: 45-190.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. W & W, Stockhom.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Slamka, F. 2008. Pyraloidea of Europé (Lepidoptera). Volume 2. Crambinae & Schoenobiinae.

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Crambinae  
 • Släkte
  Catoptria  
 • Art
  Catoptria lythargyrella, (Hübner, 1796) - glänsande sandgräsmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.