Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gläntsvartspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Drassyllus pumilus
Gläntsvartspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Plattryckt spindel ca 3–5 mm lång. Den är enfärgat mörkbrun till gråbrun. För säker bestämning bör kopulationsorganen studeras, se Grimm 1985 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för gläntsvartspindel Observationer i Sverige för gläntsvartspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i Sverige på två lokaler, Östergötaland (Hällestad; Gertsjön) och Gotland (utan precisering) av Lohmander 1948. Den är funnen i större delen av Europa, utom den västra atlantiska delen. Är funnen i Finland och har i Sverige sin nordvästligaste utbredning. Rödlistad i Norge (VU), ej funnen i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten är funnen i större delen av Central och Östeuropa, i Skandinavien upp till Sydnorge. I Sverige är den funnen i Östergötland (Hällestad, Gertsjön; Lohmander 1948) och Gotland (Lohmander 1948). Inga fynd sen 1940-talet, trots visst eftersökt på Gotland. (Fynd uppgivna från Åland är felbestämda.) Den är värmekrävande och främst funnen på sydberg och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 20. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 30000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 500 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Värmekrävande art som lever i soliga och öppna habitat gärna i skog. De flesta fynden från Centraleuropa är från varma beskogade stäpper och övergivna vingårdar belägna på sydbranter. Marklevande art som dagtid gärna gömmer sig under stenar och i mossa. Adult maj-augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Drassyllus, Art Drassyllus pumilus (C.L.Koch, 1839) - gläntsvartspindel Synonymer Zelotes pumilus (C.L.Koch, 1839)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten är funnen i större delen av Central och Östeuropa, i Skandinavien upp till Sydnorge. I Sverige är den funnen i Östergötland (Hällestad, Gertsjön; Lohmander 1948) och Gotland (Lohmander 1948). Inga fynd sen 1940-talet, trots visst eftersökt på Gotland. (Fynd uppgivna från Åland är felbestämda.) Den är värmekrävande och främst funnen på sydberg och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 20. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 30000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 500 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Plattryckt spindel ca 3–5 mm lång. Den är enfärgat mörkbrun till gråbrun. För säker bestämning bör kopulationsorganen studeras, se Grimm 1985 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gläntsvartspindel

Länsvis förekomst och status för gläntsvartspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gläntsvartspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i Sverige på två lokaler, Östergötaland (Hällestad; Gertsjön) och Gotland (utan precisering) av Lohmander 1948. Den är funnen i större delen av Europa, utom den västra atlantiska delen. Är funnen i Finland och har i Sverige sin nordvästligaste utbredning. Rödlistad i Norge (VU), ej funnen i Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Drassyllus  
 • Art
  Drassyllus pumilus(C.L.Koch, 1839) - gläntsvartspindel
  Synonymer
  Zelotes pumilus (C.L.Koch, 1839)

Värmekrävande art som lever i soliga och öppna habitat gärna i skog. De flesta fynden från Centraleuropa är från varma beskogade stäpper och övergivna vingårdar belägna på sydbranter. Marklevande art som dagtid gärna gömmer sig under stenar och i mossa. Adult maj-augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Igenväxning av lämpliga habitat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Gynnas troligtvis av röjning och skogsbete.

Aakra, K., Bretten, A. & Frengen, O. 2000. Spiders (Araneae) new to Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 149-152

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285–601.

Grimm, U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Hänggi, A. Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Habitats of central European spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Centre Suisse de cartographie de la faune. Neuchâtel.

Lohmander, H. 1948. Berättelse för 1946. Göteborgs Musei Årstryck 1947: 11–17.

Palmgren, P. 1943. Die Spinnenfauna Finnlands. II. Acta Zoologica Fennica 36: 1–112.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Drassyllus  
 • Art
  Drassyllus pumilus, (C.L.Koch, 1839) - gläntsvartspindel
  Synonymer
  Zelotes pumilus (C.L.Koch, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.