Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  glanspraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Buprestis splendens
Glanspraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket vacker art som är cirka 20 mm lång och glänsande grön med ett mörkrött till purpurfärgat band där täckvingarna möts samt på ytterkanten av täckvingarna. Kroppsformen är ganska platt och avrundat oval. Täckvingarna är försedda med tydliga längsribbor.
Utbredning
Länsvis förekomst för glanspraktbagge Observationer i Sverige för glanspraktbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Påträffad ett par gånger i Uppland i början av 1800-talet samt i Askersund i Närke 1895. Ett fynd från 1866 föreligger även från Terijoki i trakterna av Viborg på Karelska näset. Världsutbredningen omfattar de östra och sydöstra delarna av Europa från Italien och Tyskland och österut. Fynd från senare tid finns från Bielowieza i Polen, från Rumänien samt från begränsade avsnitt av Balkan, södra Italien och Spanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Utvecklas i solexponerad, död ved på grova, barkfallna tallar. Endast känd genom 1700- och 1800-talsfynd från Närke och Uppland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Global rödlistningskategori: VU A1c (2001).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i solexponerad, död ved på grova, barkfallna barrträd, främst tall. Främst är arten påträffad på olika mellaneuropeiska tallarter (Rumänien, Grekland, Italien och Spanien), och den är även funnen på lärk i Österrike. Den mycket närbesläktade B. aurulenta har i Nordamerika konstaterats ha en larvutvecklingstid på upp till trettio år. Den fullbildade skalbaggen är påträffad under högsommaren på nyligen fällt barrträdsvirke.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Buprestis, Art Buprestis splendens Fabricius, 1775 - glanspraktbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Utvecklas i solexponerad, död ved på grova, barkfallna tallar. Endast känd genom 1700- och 1800-talsfynd från Närke och Uppland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Global rödlistningskategori: VU A1c (2001).
Konventioner Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet
Global rödlistning EN B2ab(iii,iv) (2010)
En mycket vacker art som är cirka 20 mm lång och glänsande grön med ett mörkrött till purpurfärgat band där täckvingarna möts samt på ytterkanten av täckvingarna. Kroppsformen är ganska platt och avrundat oval. Täckvingarna är försedda med tydliga längsribbor.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för glanspraktbagge

Länsvis förekomst och status för glanspraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för glanspraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad ett par gånger i Uppland i början av 1800-talet samt i Askersund i Närke 1895. Ett fynd från 1866 föreligger även från Terijoki i trakterna av Viborg på Karelska näset. Världsutbredningen omfattar de östra och sydöstra delarna av Europa från Italien och Tyskland och österut. Fynd från senare tid finns från Bielowieza i Polen, från Rumänien samt från begränsade avsnitt av Balkan, södra Italien och Spanien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Buprestinae  
 • Tribus
  Buprestini  
 • Släkte
  Buprestis  
 • Art
  Buprestis splendensFabricius, 1775 - glanspraktbagge

Larvutvecklingen sker i solexponerad, död ved på grova, barkfallna barrträd, främst tall. Främst är arten påträffad på olika mellaneuropeiska tallarter (Rumänien, Grekland, Italien och Spanien), och den är även funnen på lärk i Österrike. Den mycket närbesläktade B. aurulenta har i Nordamerika konstaterats ha en larvutvecklingstid på upp till trettio år. Den fullbildade skalbaggen är påträffad under högsommaren på nyligen fällt barrträdsvirke.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten tillhör med stor sannolikhet de skogsinsekter som numera är försvunnen från Sverige. Det är möjlig att ogynnsamt klimat kan ha medverkat till att arten försvann redan under 1800-talet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten mot förmodan påträffas i landet måste reservat avsättas och speciella skötselåtgärder genomföras för att garantera en livskraftig population.

Cobos, A. 1953. Nota acerca de la precencia des Buprestis (Cypriacis) splendens F. en Espana y de la espcifica del mismo. Boll. Ass. Romana Ent. 8: 27–33.

Horion, A. 1955. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer IV: 25–26. München.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 123.

Palm, T. 1955. Coleoptera med isolerad förekomst i Sverige. Opusc. Ent. 20: 116.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Buprestinae  
 • Tribus
  Buprestini  
 • Släkte
  Buprestis  
 • Art
  Buprestis splendens, Fabricius, 1775 - glanspraktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999.