Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  glappmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum discretum
Glappmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten hör till gruppen sandmaskrosor, Taraxacum sect. Erythrosperma. Blomstjälken blir ungefär decimeterhög. Den karaktäriseras av små och glesblommiga korgar, mörkt gröna holkar, blommor med pollen och tämligen mörkt grågröna blad med starkt nedböjda eller kloböjda, vanligen rikligt tandade sidoflikar. Bladskaften är liksom interlobierna mycket smala. De yttre holkfjällen är kraftigt nedböjda, ofta rödaktiga med en smal men tydlig hinnkant. Frukterna är rödbruna. Blomningen sker i maj – juni. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för glappmaskros Observationer i Sverige för glappmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Glappmaskrosen har en vidsträckt utbredning. Den är förutom från Sverige rapporterad från Danmark, Holland, Frankrike, Tyskland, Polen och Österrike och även i Nordamerika. I Sverige finns växten bara i den allra sydligaste delen. De flesta fynden, ett fyrtiotal, är från Skåne, men den har också samlats från 3 lokaler i Blekinge. Det finns ett tiotal aktuella fyndorter, alla från Skåne och 1990-talet, de övriga är från perioden 1933–1945.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Glappmaskros, i sektionen sandmaskrosor, är en starkt sydlig art som i nutid är känd från 11 lokaler i Skåne. Den är tidigare funnen i Blekinge, men betraktas där som utgången. Arten bedöms minska starkt pga att sandmaskrosornas livsmiljöer minskar i södra Sverige. Igenväxning på grund av minskad hävd och ökad kvävebelastning är orsaken. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (11-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (5300-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (44-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Arten tycks vara gynnad av ett milt klimat och växer gärna på varma, torra och sandiga platser. Den tycks trivas särskilt väl på kalkrika sandbackar, men påträffas också på sandstränder vid havet. Arten tycks på kontinenten, inklusive Danmark, ha en förkärlek för just havsstränder, särskilt i dynområden på urlakade, i nutiden orörliga, s.k. grå dyner. Någon gång förekommer arten också på mer kulturpåverkade ståndorter som i vägkanter och på ladugårdsplaner. Växten gynnas sannolikt av störningar i markens ytskikt, vilket underlättar groning av nya plantor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum discretum H. Øllg. - glappmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Glappmaskros, i sektionen sandmaskrosor, är en starkt sydlig art som i nutid är känd från 11 lokaler i Skåne. Den är tidigare funnen i Blekinge, men betraktas där som utgången. Arten bedöms minska starkt pga att sandmaskrosornas livsmiljöer minskar i södra Sverige. Igenväxning på grund av minskad hävd och ökad kvävebelastning är orsaken. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (11-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (5300-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (44-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Arten hör till gruppen sandmaskrosor, Taraxacum sect. Erythrosperma. Blomstjälken blir ungefär decimeterhög. Den karaktäriseras av små och glesblommiga korgar, mörkt gröna holkar, blommor med pollen och tämligen mörkt grågröna blad med starkt nedböjda eller kloböjda, vanligen rikligt tandade sidoflikar. Bladskaften är liksom interlobierna mycket smala. De yttre holkfjällen är kraftigt nedböjda, ofta rödaktiga med en smal men tydlig hinnkant. Frukterna är rödbruna. Blomningen sker i maj – juni. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för glappmaskros

Länsvis förekomst och status för glappmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för glappmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Glappmaskrosen har en vidsträckt utbredning. Den är förutom från Sverige rapporterad från Danmark, Holland, Frankrike, Tyskland, Polen och Österrike och även i Nordamerika. I Sverige finns växten bara i den allra sydligaste delen. De flesta fynden, ett fyrtiotal, är från Skåne, men den har också samlats från 3 lokaler i Blekinge. Det finns ett tiotal aktuella fyndorter, alla från Skåne och 1990-talet, de övriga är från perioden 1933–1945.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum discretumH. Øllg. - glappmaskros

Arten tycks vara gynnad av ett milt klimat och växer gärna på varma, torra och sandiga platser. Den tycks trivas särskilt väl på kalkrika sandbackar, men påträffas också på sandstränder vid havet. Arten tycks på kontinenten, inklusive Danmark, ha en förkärlek för just havsstränder, särskilt i dynområden på urlakade, i nutiden orörliga, s.k. grå dyner. Någon gång förekommer arten också på mer kulturpåverkade ståndorter som i vägkanter och på ladugårdsplaner. Växten gynnas sannolikt av störningar i markens ytskikt, vilket underlättar groning av nya plantor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten är i nutiden funnen på blott ett tiotal platser. Den växer helst i kvävefattiga miljöer, där den slipper konkurrens av mer frodvuxna arter. Den ökade kvävebelastningen i södra Sverige kan bli ett hot mot de marker där T. discretum växer, liksom igenväxningen av sandiga betesmarker, där planteringar av tall eller invandring av enbuskar sker.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Växtens status måste kontrolleras. Arten bör i första hand eftersökas på sina gamla fyndplatser, därefter eftersökas på nya. På lokaler kända i nutiden bör fortsatt bete eller buskröjning eftersträvas, och bestånden övervakas med jämna mellanrum.
Den svenska populationen av T. discretum ansågs tidigare tillhöra arten T. laetiforme Dahlst., vilket grundar sig på en felbestämning av ark från Skåne av G. Haglund. Arterna skiljer sig dock åt i flera väsentliga detaljer. T. laetiforme har exempelvis ljust gröna blad, korta interlobier, mycket ljust gröna holkar och en rödaktig strimma på undersidan av kantblommorna.

Hagendijk, A., Soest, J. L. van & Zevenbergen, H. 1975. Taraxacum. Flora Neerlandica IV (9): 1–52.

Haglund, G. E. 1934. Om Bornholms Taraxacum-flora. Bot. Not. 87: 369–402.

Kallen, H.W. & C., Sackwitz & Öllgaard, H. 2003. Die Gattung Taraxacum Wiggers in Norddeutchland, 1 teil.. Botanischer Rundbrief 37: 5–89.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Bot. Fören. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Wendt, G. 2001. Guide till sandmaskrosor och dvärgmaskrosor. Svensk Bot. Tidskr. 95: 94–114.

Øllgaard, H. 1986. Taraxacum discretum sp. nov. (Compositae). Nord. J. Bot. 6: 21–24.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum discretum, H. Øllg. - glappmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.