Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  glasörtssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora salicorniae
Glasörtssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–14 mm. Framvingarna är gråaktigt kanelbruna med en ruffig, matt yta. Antennerna är skarpt mörk- och vitringade, hos honan med en över flera leder framträdande, mörkbrun, fjällig förtjockning. Såväl fjäril som säck är avbildade av Emmet (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för glasörtssäckmal Observationer i Sverige för glasörtssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns över stora delar av Europa och Asien, runt Medelhavet bort till Turkmenistan, även på Kanarieöarna. I Norden är den angiven från Danmark (i alla distrikt utom två), Finland (på Åland och Åbo län) samt från Sverige, där den rapporterats från Skåne (Klagshamn), Halland (Vallda Sandö), Öland (Södviken), Gotland och Bohuslän (1992) och därefter på Sydkoster år 2000 (Jan Jonasson). Den rapporterades som ny för Sverige av Benander 1952 genom fynd på Gotland vid Klintehamn och Fidenäs. Den uppträder här enbart mycket lokalt beroende på var värdväxten finns.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Glasörtsäckmal är i Sverige känd från östersjöområdet från Gotland och söderut samt från västkusten. Den förekommer på vissa lokaler längs flacka havsvikar med mjukbotten där värdväxten glasört växer. Endast fåtaliga fynd föreligger från svenska östkusten under senare år. På många strandområden har betet upphört och havsstrandängarna växer igen. På andra lokaler blir det alldeles för hårt betestryck vilket också kan slå ut populationerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (12-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Glasörtsäckmal hittar man på marskland invid havet, främst i de skonor där glasört Salicornia europaea växer. Den är mycket lokal och anträffas inte överallt där glasört finns. Larven lever monofagt på glasört och äter på denna växt tills fram i oktober. Den lever i en säck, som är väl kamouflerad och liknar en skottspets. Efter övervintringen förpuppar den sig. Fjärilen kommer ut i slutet av maj och flyger till början av juli.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· glasört
· glasört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora salicorniae Wocke, 1876 - glasörtssäckmal Synonymer glasörtsäckmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Glasörtsäckmal är i Sverige känd från östersjöområdet från Gotland och söderut samt från västkusten. Den förekommer på vissa lokaler längs flacka havsvikar med mjukbotten där värdväxten glasört växer. Endast fåtaliga fynd föreligger från svenska östkusten under senare år. På många strandområden har betet upphört och havsstrandängarna växer igen. På andra lokaler blir det alldeles för hårt betestryck vilket också kan slå ut populationerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (12-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Vingbredd 12–14 mm. Framvingarna är gråaktigt kanelbruna med en ruffig, matt yta. Antennerna är skarpt mörk- och vitringade, hos honan med en över flera leder framträdande, mörkbrun, fjällig förtjockning. Såväl fjäril som säck är avbildade av Emmet (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för glasörtssäckmal

Länsvis förekomst och status för glasörtssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för glasörtssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns över stora delar av Europa och Asien, runt Medelhavet bort till Turkmenistan, även på Kanarieöarna. I Norden är den angiven från Danmark (i alla distrikt utom två), Finland (på Åland och Åbo län) samt från Sverige, där den rapporterats från Skåne (Klagshamn), Halland (Vallda Sandö), Öland (Södviken), Gotland och Bohuslän (1992) och därefter på Sydkoster år 2000 (Jan Jonasson). Den rapporterades som ny för Sverige av Benander 1952 genom fynd på Gotland vid Klintehamn och Fidenäs. Den uppträder här enbart mycket lokalt beroende på var värdväxten finns.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora salicorniaeWocke, 1876 - glasörtssäckmal
  Synonymer
  glasörtsäckmal

Glasörtsäckmal hittar man på marskland invid havet, främst i de skonor där glasört Salicornia europaea växer. Den är mycket lokal och anträffas inte överallt där glasört finns. Larven lever monofagt på glasört och äter på denna växt tills fram i oktober. Den lever i en säck, som är väl kamouflerad och liknar en skottspets. Efter övervintringen förpuppar den sig. Fjärilen kommer ut i slutet av maj och flyger till början av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· glasört - Salicornia europaea (Viktig)
Upphört bete eller överbete med intensivt tramp kan verka menligt på lokaler med glasört. Även igenväxning med vass eller andra växter kan påverka populationerna.

Påverkan
 • Miljögifter (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
På ställen, där glasörtens fortsatta existens beror av extensivt bete, bör djur om möjligt hållas på traditionellt sätt. Vissa lokaler ligger inom fågelskyddsområden och är därför rimligen skyddade mot eventuell exploatering. En inventering av artens aktuella utbredning är synnerligen angelägen.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opuscula ent. Band IV, Häft. 1–2: 30–110.

Emmet, A.M, et al. 1996 in The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Patzak, H., 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Coleophoridae. Beitr. Ent. 24 (5/8): 153–278.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora salicorniae, Wocke, 1876 - glasörtssäckmal
  Synonymer
  glasörtsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002.