Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsknagglav

Organismgrupp Lavar Porpidinia tumidula
Gotlandsknagglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandsknagglav är en skorpformig lav med upp till 4 mm stora, vitaktiga och välvda bålfjäll. Apothecier är upp till 1,5 mm breda, svarta och sitter mellan bålfjällen. Hypotheciet är färglöst till blekbrunt. Sporerna är 10–16 µm långa och har 1 eller sällan 2 celler. Den snarlika arten knagglav Toninia sedifolia växer på kalkjord, har brunt till mörkbrunt hypothecium och längre (14–25 µm långa), tvåcelliga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsknagglav Observationer i Sverige för gotlandsknagglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Norden endast känd från en lokal på Gotland (Hejnum hällar) där den blev funnen 1962 och är inte sedd sedan dess. Då lokalen är vagt angiven och omfattar ett flera km2 stort område kan man ännu inte säga att den är försvunnen från lokalen trots att den eftersökts. För övrigt finns gotlandsknagglav i södra Europa, i England (enstaka förekomster), samt i Nordafrika. Det gotländska fyndet är en nordlig utpostlokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Hittades i Norden först på en lokal på Gotland där den blev funnen 1962. Därefter återfanns den inte förrän omkring 2008 och den är nu känd från två aktuella lokaler på Gotland. Arten har en sydlig utbredning i Europa och de svenska lokalerna är utpostlokaler. Växer i samma miljö som den likaså rödlistade Psora vallesiaca. Antalet reproduktiva individer skattas till 24 (8-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 24 (8-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Gotlandsknagglav är uppgiven från en låg, vittrad, sydexponerad kalkstensavsats. Närmare biotopkrav är inte kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecideales, Familj Lecideaceae, Släkte Porpidinia, Art Porpidinia tumidula (Sm.) Timdal - gotlandsknagglav Synonymer Lichen tumidulus Sm., Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Hittades i Norden först på en lokal på Gotland där den blev funnen 1962. Därefter återfanns den inte förrän omkring 2008 och den är nu känd från två aktuella lokaler på Gotland. Arten har en sydlig utbredning i Europa och de svenska lokalerna är utpostlokaler. Växer i samma miljö som den likaså rödlistade Psora vallesiaca. Antalet reproduktiva individer skattas till 24 (8-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 24 (8-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Gotlandsknagglav är en skorpformig lav med upp till 4 mm stora, vitaktiga och välvda bålfjäll. Apothecier är upp till 1,5 mm breda, svarta och sitter mellan bålfjällen. Hypotheciet är färglöst till blekbrunt. Sporerna är 10–16 µm långa och har 1 eller sällan 2 celler. Den snarlika arten knagglav Toninia sedifolia växer på kalkjord, har brunt till mörkbrunt hypothecium och längre (14–25 µm långa), tvåcelliga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsknagglav

Länsvis förekomst och status för gotlandsknagglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsknagglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast känd från en lokal på Gotland (Hejnum hällar) där den blev funnen 1962 och är inte sedd sedan dess. Då lokalen är vagt angiven och omfattar ett flera km2 stort område kan man ännu inte säga att den är försvunnen från lokalen trots att den eftersökts. För övrigt finns gotlandsknagglav i södra Europa, i England (enstaka förekomster), samt i Nordafrika. Det gotländska fyndet är en nordlig utpostlokal.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidinia  
 • Art
  Porpidinia tumidula(Sm.) Timdal - gotlandsknagglav
  Synonymer
  Lichen tumidulus Sm.
  Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.

Gotlandsknagglav är uppgiven från en låg, vittrad, sydexponerad kalkstensavsats. Närmare biotopkrav är inte kända.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Då lokalen är vagt angiven och den inte är sedd på länge är hotbilden oklar. Eftersom den växer direkt på kalksten är eventuellt igenväxning ett hot. Området betades tidigare men hur bete påverkar arten är oklart.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten måste ytterligare eftersökas. Om den återfinns måste lokalen skyddas.
Släktestillhörigheten för gotlandsknagglav är oklar och den är inte nära släkt med andra Toninia-arter.

Timdal, E. 1991. A monograph of the genus Toninia. Opera Bot. 110.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg & Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidinia  
 • Art
  Porpidinia tumidula, (Sm.) Timdal - gotlandsknagglav
  Synonymer
  Lichen tumidulus Sm.
  Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg & Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.