Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsmåra

Organismgrupp Kärlväxter Galium rotundifolium
Gotlandsmåra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandsmåran är en spenslig ört, ca 10–20 cm lång med rätt styva, fyrkantiga stjälkar, som växer kvastlikt samlade. De äggrunda, 3-nervade bladen är 4–5 mm breda och 6–8 mm långa. Bladen sitter i 3–4 bladiga kransar. De oansenliga, 3 mm stora, vita blommorna sitter på långa skaft som utgår från bladkransarna. Blomningstiden är juni. Frukterna är 2 mm stora och försedda med hakformade borst, vilket är en anpassning till spridning med djur.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsmåra Observationer i Sverige för gotlandsmåra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandsmåran förekommer i Sverige endast på Gotland (ca 35 lokaler) och på Öland (10-tal lokaler, i nordligaste delen). Den är i Norden även påträffad som införd i Norge och Danmark. Arten förekommer i övrigt i Central- och Östeuropa samt punktvis i Sydeuropa, Nord-Centralafrika och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst på Gotland men även på Öland samt i Södermanland. Gotlandsmåra är skuggfördragande och växer oftast i lite sandiga-grusiga barrskogar eller blandskogar med inslag av ek. Slutavverkning och andra större förändringar av växtplasterna bör undvikas. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15942 km² och förekomstarean (AOO) till 450 (300-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Gotlandsmåran är skuggfördragande och växer oftast i barrskogar på säsongstorr, sandig-grusig, måttligt sur mark, men även i blandskogar med inslag av ek. Arten är bunden till marker där kalk spelar mindre roll i ytskiktet. Gotlandsmåran växer i små populationer, men kan ofta uppträda med många blommande skott. Gotlandsmåran gynnas vid gallring av skogen. Arten tycks till viss grad vara betesgynnad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Gentianales (gentianaordningen), Familj Rubiaceae (måreväxter), Släkte Galium (måror), Art Galium rotundifolium L. - gotlandsmåra Synonymer Galium scabrum L., Rundmåra

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst på Gotland men även på Öland samt i Södermanland. Gotlandsmåra är skuggfördragande och växer oftast i lite sandiga-grusiga barrskogar eller blandskogar med inslag av ek. Slutavverkning och andra större förändringar av växtplasterna bör undvikas. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15942 km² och förekomstarean (AOO) till 450 (300-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gotlandsmåran är en spenslig ört, ca 10–20 cm lång med rätt styva, fyrkantiga stjälkar, som växer kvastlikt samlade. De äggrunda, 3-nervade bladen är 4–5 mm breda och 6–8 mm långa. Bladen sitter i 3–4 bladiga kransar. De oansenliga, 3 mm stora, vita blommorna sitter på långa skaft som utgår från bladkransarna. Blomningstiden är juni. Frukterna är 2 mm stora och försedda med hakformade borst, vilket är en anpassning till spridning med djur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsmåra

Länsvis förekomst och status för gotlandsmåra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsmåra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandsmåran förekommer i Sverige endast på Gotland (ca 35 lokaler) och på Öland (10-tal lokaler, i nordligaste delen). Den är i Norden även påträffad som införd i Norge och Danmark. Arten förekommer i övrigt i Central- och Östeuropa samt punktvis i Sydeuropa, Nord-Centralafrika och Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Art
  Galium rotundifoliumL. - gotlandsmåra
  Synonymer
  Galium scabrum L.
  Rundmåra

Gotlandsmåran är skuggfördragande och växer oftast i barrskogar på säsongstorr, sandig-grusig, måttligt sur mark, men även i blandskogar med inslag av ek. Arten är bunden till marker där kalk spelar mindre roll i ytskiktet. Gotlandsmåran växer i små populationer, men kan ofta uppträda med många blommande skott. Gotlandsmåran gynnas vid gallring av skogen. Arten tycks till viss grad vara betesgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Gotlandsmåran tycks ha en tämligen stabil population inom sitt svenska utbredningsområde och är främst hotad av skogsbruk och att lokaler förstörs i samband med byggnation och liknande. Den har tämligen få växtplatser, varför den bör hållas under uppsikt.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Slutavverkning och andra större förändringar av växtplatserna bör undvikas. Skonsam gallring och plockhuggning är inte negativt för arten utan kan tvärtom gynna den.
Utländska namn – NO: Rundmaure, DK: Rundbladet Skovmaerke.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rolf Jacobson 1984. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Art
  Galium rotundifolium, L. - gotlandsmåra
  Synonymer
  Galium scabrum L.
  Rundmåra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rolf Jacobson 1984. © ArtDatabanken, SLU 2005.