Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum polium
Gotlandsmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandsmaskros hör till gruppen kärrmaskrosor, Taraxacum sektionen Celtica. Stjälken är ca 10–15 cm hög. Bladen har långa hår och i levande tillstånd är de blågrå till daggigt isgrå till färgen. De är dessutom ganska långa och försedda med 4–7 par glest sittande, smala och ganska långa flikar. Korgens kantblommor är rännformiga, korta och saknar undertill det färgband som finns hos de allra flesta maskrosor. Däremot är tänderna hos de enskilda blommorna rödaktiga. Blommorna har alltid pollen. Holken är kort och bred med uppåtriktade, ganska breda ytterholkfjäll. Blomningen sker i maj-juni. Förökning sker med frön bildade på könlös väg, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsmaskros Observationer i Sverige för gotlandsmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandsmaskros världsutbredning omfattar endast Gotland. Härifrån har den varit känd sedan 1910. Den återupptäcktes på 1950-talet i Endre socken, varifrån den en gång beskrevs. Under 1960-talet gjordes flera fynd av arten på Fårö, vid Allekvia, i Endre samt på en lokal nära kyrkan i Bro socken. Under 1980- och 1990-talen har växten eftersökts i samband med arbetet för Gotlands flora. Lokalerna i Endre har förändrats och sannolikt har växten försvunnit därifrån. Arten eftersöktes 2005 på Fårö men med negativt resultat. Möjligen finns den kvar på huvudön i något av de ännu hävdade ängenas fuktiga partier. Eftersom inga nyfynd gjorts av växten är dess population sannolikt sviktande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Gotlandsmaskros, i sektionen kärrmaskrosor, är endast känd från Gotland, där den är funnen främst i ängen på östra delen av ön samt på Fårö. Arten har eftersökts under senare år, men ej återfunnits. Fårö specialundersöktes 2006 utan resultat. Även om sannolikheten för att arten över huvud taget finns kvar minskar för varje år, fortsätter arbetet med att söka den på nya växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-50) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Ekologi
Gotlandsmaskros ekologi är ganska oklar. Den har anträffats i betesmarker, i ett änge och i skogskärr. Frögroningen gynnas av att marksubstratet blottas, t ex av tramp. Ett alltför intensivt bete eller tramp är sannolikt skadligt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum polium Dahlst. - gotlandsmaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Gotlandsmaskros, i sektionen kärrmaskrosor, är endast känd från Gotland, där den är funnen främst i ängen på östra delen av ön samt på Fårö. Arten har eftersökts under senare år, men ej återfunnits. Fårö specialundersöktes 2006 utan resultat. Även om sannolikheten för att arten över huvud taget finns kvar minskar för varje år, fortsätter arbetet med att söka den på nya växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (0-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-50) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Gotlandsmaskros hör till gruppen kärrmaskrosor, Taraxacum sektionen Celtica. Stjälken är ca 10–15 cm hög. Bladen har långa hår och i levande tillstånd är de blågrå till daggigt isgrå till färgen. De är dessutom ganska långa och försedda med 4–7 par glest sittande, smala och ganska långa flikar. Korgens kantblommor är rännformiga, korta och saknar undertill det färgband som finns hos de allra flesta maskrosor. Däremot är tänderna hos de enskilda blommorna rödaktiga. Blommorna har alltid pollen. Holken är kort och bred med uppåtriktade, ganska breda ytterholkfjäll. Blomningen sker i maj-juni. Förökning sker med frön bildade på könlös väg, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsmaskros

Länsvis förekomst och status för gotlandsmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandsmaskros världsutbredning omfattar endast Gotland. Härifrån har den varit känd sedan 1910. Den återupptäcktes på 1950-talet i Endre socken, varifrån den en gång beskrevs. Under 1960-talet gjordes flera fynd av arten på Fårö, vid Allekvia, i Endre samt på en lokal nära kyrkan i Bro socken. Under 1980- och 1990-talen har växten eftersökts i samband med arbetet för Gotlands flora. Lokalerna i Endre har förändrats och sannolikt har växten försvunnit därifrån. Arten eftersöktes 2005 på Fårö men med negativt resultat. Möjligen finns den kvar på huvudön i något av de ännu hävdade ängenas fuktiga partier. Eftersom inga nyfynd gjorts av växten är dess population sannolikt sviktande.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Celtica - kärrmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum poliumDahlst. - gotlandsmaskros

Gotlandsmaskros ekologi är ganska oklar. Den har anträffats i betesmarker, i ett änge och i skogskärr. Frögroningen gynnas av att marksubstratet blottas, t ex av tramp. Ett alltför intensivt bete eller tramp är sannolikt skadligt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
De svenska lokalerna för gotlandsmaskros är de enda i världen för denna särpräglade art. Att vårda eventuellt återstående lokaler är därför av utomordentlig vikt. Växtplatserna hotas av igenväxning eller av övergödning. Även ett alltför extensivt betestryck med tilltagande förbuskning av växtplatserna kan utgöra ett hot. Om intresset för maskrosor ökar kan även insamling utgöra ett hot, eftersom delar av roten måste insamlas för att hålla blad och blommor samman.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Eventuella växtplatser för gotlandsmaskros måste stå under kontroll av floraväktare. En skötselplan eller ett skötselavtal med resp markägare bör upprättas för att garantera hävd på lokaler där arten förekommer. Ytterligare undersökningar av artens ekologi och utbredningsstatus på Gotland är angelägna.
Gotlandsmaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför den naturligtvis kan vara till viss del förbisedd. Växten är dessutom endast möjlig att bestämma under blomningstid.

Dahlstedt, H. 1911. Nya östsvenska Taraxaca. Ark. f. Bot. 10(6).

Dahlstedt, H. 1930. De svenska arterna av släktet Taraxacum. VIII. Spectabilia. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. Handl. III: 9: 2.

Ingelög, T. m fl 1993. Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. Lund.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4–43.

Rydberg, H. 2006. Strandmaskrosorna på Fårö. Svensk Bot. Tidskr. 100: 67–75.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Celtica - kärrmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum polium, Dahlst. - gotlandsmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.