Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsnycklar

Organismgrupp Kärlväxter Dactylorhiza majalis subsp. elatior
Gotlandsnycklar Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandsnycklar är en ganska slank, upp till ca 80 cm hög underart av dubbelnycklar D. majalis med långsträckta, plattade, vanligen ofläckade blad och en något långsträckt blomställning. Blommorna är ljusrosa med en upp till 13 mm lång, vid cylindrisk sporre och en upp till 13 mm bred, svagt treflikig till nästan hel läpp med prick-, streck, eller bågteckningar. Gotlandsnycklar är mycket lik former av englandsnycklar D. majalis subsp. integrata (Pettersson 1947), men är skild från denna i molekylära markörer (Hedrén m.fl. 2012). Utbredningen är begränsad till Östersjöområdet (Gotland/Ösel), medan englandsnycklar har en västeuropeisk utbredning med några få lokaler i Danmark och Sverige. Andra underarter av dubbelnycklar, vars utbredning sammanfaller med gotlandsnycklar, är sumpnycklar D. majalis subsp. lapponica och baltnycklar D. majalis subsp. baltica. Sumpnycklar har former som något påminner om gotlandsnycklar, men är vanligen mycket mindre och mer fåblommiga och har mer djupt purpurröda blommor med en kortare, cylindrisk-konisk sporre samt en läppteckning av båglinjer. Baltnycklar är liksom gotlandsnycklar högväxt och slank, men har ljusa, fläckiga blad, en mer långsträckt och mångblommig blomställning och blommor med en treflikig läpp med utåtriktade sidoflikar. Slutligen kan gotlandsnycklar likna diploida primärhybrider mellan ängsnycklar och skogsnycklar, men dessa har vanligen fläckiga blad. Gotlandsnycklar blommar från mitten av juni till mitten av juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsnycklar Observationer i Sverige för gotlandsnycklar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandsnycklar förekommer idag i två områden på Gotland samt på Ösel och möjligen även Dagö i Estland. På Gotland förekommer den dels i Viklau socken mitt på ön och i ett ca fyra km långt stråk i Boge socken på nordöstra delen av ön. Gotlandsnycklar beskrevs ursprungligen på basis av material samlat i Brogårdsmyr i Vänge socken av P.C. Afzelius 1841, men där har den försvunnit till följd av att lokalen dikats (Pettersson 1947). Populationer som överensstämmer med gotlandsnycklar fanns tidigare även i Holmmyr och i Line myr i Gothemsåns avvattningsområde (Pettersson 1947). Lokalen i Viklau var tidigare en slåtteräng, men har dränerats genom att en intilliggande åfåra har sänkts, och nyttjas idag som betesmark för nöt. Orkidéerna var tidigare spridda över ett betydligt större område än idag (jfr. Pettersson 1947, pl. 1), men finns ännu kvar i en fuktig svacka i södra delen av området. Goda år blommar ca 100 exemplar, men vanligen har området betats hårt redan under blomningsperioden och då är antalet blommande exemplar betydligt färre. I Boge växer orkidén i fyra delområden och omfattar sammantaget ett hundratal individ. Det nordligaste delområdet slås delvis, och här förekommer hybridisering och återkorsning med såväl skogsnycklar som ängsnycklar, varigenom även fläckbladiga former av gotlandsnycklar har uppkommit. Enstaka hybrider förekommer även i andra delområden, men det näst nordligaste delområdet hyser en population av mestadels ofläckade individ, uppenbarligen opåverkade av hybridisering med andra arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Gotlandsnycklar är en underart inom artkomplexet dubbelnycklar som är känd från fem aktuella lokaler på Gotland. Mörkertalet över antalet lokaler bedöms som litet då orkidéfloran på Gotland är väl undersökt. Underarten samlades första gången 1841 men den urskiljdes som distinkt taxon, enligt modern systematik, först 2012. Växer i fuktig gräsmark och agkärr. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 124 (124-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (20-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Gotlandsnycklar växer på fuktig, öppen mark på kalklera. Ett par områden är kulturskapade och hålls öppna genom bete eller slåtter, men underarten växer även på öppna fläckar i eller kring mindre agmyrar. Den är relativt konkurrenstålig och kan blomma bland buskar eller i högväxt fuktäng, men försvinner uppenbarligen vid utdikning eller allt för stark igenväxning.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Dactylorhiza (handnycklar), Underart Dactylorhiza majalis subsp. elatior (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen - gotlandsnycklar Synonymer Dactylorhiza majalis ssp. elatior (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Gotlandsnycklar är en underart inom artkomplexet dubbelnycklar som är känd från fem aktuella lokaler på Gotland. Mörkertalet över antalet lokaler bedöms som litet då orkidéfloran på Gotland är väl undersökt. Underarten samlades första gången 1841 men den urskiljdes som distinkt taxon, enligt modern systematik, först 2012. Växer i fuktig gräsmark och agkärr. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 124 (124-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (20-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Gotlandsnycklar är en ganska slank, upp till ca 80 cm hög underart av dubbelnycklar D. majalis med långsträckta, plattade, vanligen ofläckade blad och en något långsträckt blomställning. Blommorna är ljusrosa med en upp till 13 mm lång, vid cylindrisk sporre och en upp till 13 mm bred, svagt treflikig till nästan hel läpp med prick-, streck, eller bågteckningar. Gotlandsnycklar är mycket lik former av englandsnycklar D. majalis subsp. integrata (Pettersson 1947), men är skild från denna i molekylära markörer (Hedrén m.fl. 2012). Utbredningen är begränsad till Östersjöområdet (Gotland/Ösel), medan englandsnycklar har en västeuropeisk utbredning med några få lokaler i Danmark och Sverige. Andra underarter av dubbelnycklar, vars utbredning sammanfaller med gotlandsnycklar, är sumpnycklar D. majalis subsp. lapponica och baltnycklar D. majalis subsp. baltica. Sumpnycklar har former som något påminner om gotlandsnycklar, men är vanligen mycket mindre och mer fåblommiga och har mer djupt purpurröda blommor med en kortare, cylindrisk-konisk sporre samt en läppteckning av båglinjer. Baltnycklar är liksom gotlandsnycklar högväxt och slank, men har ljusa, fläckiga blad, en mer långsträckt och mångblommig blomställning och blommor med en treflikig läpp med utåtriktade sidoflikar. Slutligen kan gotlandsnycklar likna diploida primärhybrider mellan ängsnycklar och skogsnycklar, men dessa har vanligen fläckiga blad. Gotlandsnycklar blommar från mitten av juni till mitten av juli.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsnycklar

Länsvis förekomst och status för gotlandsnycklar baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsnycklar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandsnycklar förekommer idag i två områden på Gotland samt på Ösel och möjligen även Dagö i Estland. På Gotland förekommer den dels i Viklau socken mitt på ön och i ett ca fyra km långt stråk i Boge socken på nordöstra delen av ön. Gotlandsnycklar beskrevs ursprungligen på basis av material samlat i Brogårdsmyr i Vänge socken av P.C. Afzelius 1841, men där har den försvunnit till följd av att lokalen dikats (Pettersson 1947). Populationer som överensstämmer med gotlandsnycklar fanns tidigare även i Holmmyr och i Line myr i Gothemsåns avvattningsområde (Pettersson 1947). Lokalen i Viklau var tidigare en slåtteräng, men har dränerats genom att en intilliggande åfåra har sänkts, och nyttjas idag som betesmark för nöt. Orkidéerna var tidigare spridda över ett betydligt större område än idag (jfr. Pettersson 1947, pl. 1), men finns ännu kvar i en fuktig svacka i södra delen av området. Goda år blommar ca 100 exemplar, men vanligen har området betats hårt redan under blomningsperioden och då är antalet blommande exemplar betydligt färre. I Boge växer orkidén i fyra delområden och omfattar sammantaget ett hundratal individ. Det nordligaste delområdet slås delvis, och här förekommer hybridisering och återkorsning med såväl skogsnycklar som ängsnycklar, varigenom även fläckbladiga former av gotlandsnycklar har uppkommit. Enstaka hybrider förekommer även i andra delområden, men det näst nordligaste delområdet hyser en population av mestadels ofläckade individ, uppenbarligen opåverkade av hybridisering med andra arter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. elatior(Fr.) Hedren & H.A.Pedersen - gotlandsnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis ssp. elatior (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen

Gotlandsnycklar växer på fuktig, öppen mark på kalklera. Ett par områden är kulturskapade och hålls öppna genom bete eller slåtter, men underarten växer även på öppna fläckar i eller kring mindre agmyrar. Den är relativt konkurrenstålig och kan blomma bland buskar eller i högväxt fuktäng, men försvinner uppenbarligen vid utdikning eller allt för stark igenväxning.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Gotlandsnycklar hotas å ena sidan av dikning och ett all för starkt bete, men å andra sidan också av att lokalerna växer igen. Det är oklart huruvida den omfattande hybridisering med föräldraarterna som förekommer vid en av lokalerna i Boge innebär ett hot mot populationen, eller om hybridbildning är en naturlig del i en bildningsprocess som bidrar till ökad genetisk variation av värde för fortsatt anpassning och utveckling. Liksom andra orkidéer omfattas gotlandsnycklar av generell fridlysning och får vare sig grävas upp, plockas eller samlas.


Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Gotland hyser en väsentlig del av den sammantagna populationen av gotlandsnycklar. Det är angeläget att skydda och övervaka bägge regionala populationerna i Viklau och Boge socknar eftersom de i viss utsträckning skiljer sig från varandra. På lokalen i Viklau vore det önskvärt att återskapa ett större område med lämpliga förhållanden genom att dämma delar av ån till sin tidigare nivå, och i det fall lokalen framgent kommer hållas öppen genom bete, vore det önskvärt att betet avpassades till orkidéns frösättning så att området inte avbetas allt för tidigt under säsongen. Lokalerna i Boge socken bör undantas från dikning eller annan exploatering, men i övrigt föreslås inga åtgärder.
Gotlandsnycklar har bildats genom hybridisering mellan ängsnycklar D. incarnata s.l. och skogsnycklar D. maculata subsp. fuchsii och efterföljande kromsomtalsfördubbling, varigenom den kommit att bilda en självständig enhet, reproduktivt avgränsad från sina föräldrar. Underarten har inga andra genetiska markörer än de som förekommer hos nutida föräldraarter, och har troligen uppkommit i Östersjöområdet efter senaste istiden (Hedrén m.fl. 2012). De olika regionala populationerna av gotlandsnycklar är lika varandra i molekylära markörer, vilket talar för att underarten uppkommit vid ett tillfälle och sedan spridits till de lokaler den finns vid idag. Det är okänt huruvida underarten uppkommit inom någon av dessa lokaler, eller om alla aktuella populationer är sekundära. Det kan emellertid inte heller uteslutas att de olika regionala populationerna har uppkommit oberoende av varandra. Taxonomiskt samlas de under en enda underart, men den senare möjligheten betonar vikten av att de regionala populationerna i Viklau och Boge socknar behandlas som självständiga bevarandebiologiska objekt. Populationerna skiljer sig också åt på andra sätt. Viklaupopulationen är helt kulturbunden och växer på ett näringsrikt underlag, medan några av delpopulationerna i Boge växer på naturligt öppna områden knutna till agmyrar. De två populationerna skiljer sig också i det att blommorna hos Viklaupopulationen har en närmast hel läpp med prickmönster, medan blommorna hos Bogepopulationen vanligen har en treflikig läpp med teckning av båglinjer. Populationen i Viklau socken är genetiskt enhetlig och varierar heller inte mycket i utseende, medan populationen i Boge är mer variabel, både i utseende och i studerade genetiska markörer, troligen till följd av lokal återkorsning med föräldraarterna. Populationen på Ösel är något avvikande från de gotländska och behandlas ibland som egen art (Pikner 2012). Genetiskt skiljer sig de tre olika regionala populationerna ungefär lika mycket från varandra (Hedrén m.fl. 2012).

Hedrén, M., Nordström, S., Pedersen, H.Æ. & Ståhlberg, D. 2012. Systematics and conservation genetics of Dactylorhiza majalis ssp. elatior (Orchidaceae) on Gotland. Nordic Journal of Botany 30: 257-272.

Pettersson, B. 1947. On some hybrid populations of Orchis incarnata x maculata in Gotland. Svensk Botanisk Tidskrift 41: 115-141.

Pikner, T. 2012. Emergence of locally differentiated Dactylorhiza taxa in Baltic Sea islands of Saaremaa and Gotland etc. Les Naturalistes Belges 93 [specialupplaga om orkidéer]: 75-93.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Hedrén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. elatior, (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen - gotlandsnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis ssp. elatior (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Hedrén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2018.