Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandsranunkel

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus ophioglossifolius
Gotlandsranunkel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandsranunkeln är en 2–20 cm hög ranunkelväxt. De nedre bladen är långskaftade, cirkelrunda-ovala, ibland med hjärtformad bas; de övre är mindre och smalare och kan vara helt oskaftade. Bladkanten är helbräddad eller oregelbundet sågad. Blomställningen är klaselik med förhållandevis långa nedre blomskaft. Blommorna är 5–9 mm stora och de blekgula, kala kronbladen är nästan dubbelt så långa som de gleshåriga foderbladen. Frukten är en nöt med kort näbb och knottrig yta.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandsranunkel Observationer i Sverige för gotlandsranunkel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandsranunkeln är i Norden funnen endast på Gotland, där den först sågs av Westöö 1861 på en västlig lokal. Senare iakttogs den på ytterligare fyra växtplatser. Numera finns den kvar bara på två lokaler, båda belägna på öns östsida. Även i södra Storbritannien finns några få utposter. Den huvudsakliga utbredningen omfattar Frankrike, medelhavsområdet, Mindre Asien och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Två aktuella lokaler på Gotland. Gotlandsranunkel är en ettårig växt, som är störningsgynnad. Växer i vätar längs bäckar på mer eller mindre naken jord som översvämmas vintertid. Det främsta hotet är ändrade hydrologiska förhållanden på lokalen och i dess tillrinningsområde. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna arten, men det har inte gett några märkbara effekter ännu. Arten hamnar i en lägre hotkategori inför 2015 års rödlista, jämfört med 2000-2010, till följd av att arten sannolikt har en långlivad fröbank vilken påverkar bedömningen av extrema populationsfluktuationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (20-170). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D).
Ekologi
Denna ettåriga, mediterrana art har höstgroende frön. Groddplantorna är under våren starkt beroende av riklig vattentillgång, varför de växer i bäckfåror och vätar, ibland helt under vattenytan. Blommorna utvecklas under den följande torra och varma sommarperioden, ofta i juni månad men vissa år först i juli. Ibland uteblir arten helt från växtplatsen under ett eller flera år för att sedan återkomma i stort antal. Fröna kan i marken behålla sin grobarhet i 20–30 år. På de nuvarande gotländska fyndplatserna uppträder den ofta i form av dvärgplantor. Artens förekomster är knutna till områden med kalkrika, sedimentära bergarter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Art Ranunculus ophioglossifolius Vill. - gotlandsranunkel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Två aktuella lokaler på Gotland. Gotlandsranunkel är en ettårig växt, som är störningsgynnad. Växer i vätar längs bäckar på mer eller mindre naken jord som översvämmas vintertid. Det främsta hotet är ändrade hydrologiska förhållanden på lokalen och i dess tillrinningsområde. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna arten, men det har inte gett några märkbara effekter ännu. Arten hamnar i en lägre hotkategori inför 2015 års rödlista, jämfört med 2000-2010, till följd av att arten sannolikt har en långlivad fröbank vilken påverkar bedömningen av extrema populationsfluktuationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (20-170). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 8 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv); D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Gotlandsranunkeln är en 2–20 cm hög ranunkelväxt. De nedre bladen är långskaftade, cirkelrunda-ovala, ibland med hjärtformad bas; de övre är mindre och smalare och kan vara helt oskaftade. Bladkanten är helbräddad eller oregelbundet sågad. Blomställningen är klaselik med förhållandevis långa nedre blomskaft. Blommorna är 5–9 mm stora och de blekgula, kala kronbladen är nästan dubbelt så långa som de gleshåriga foderbladen. Frukten är en nöt med kort näbb och knottrig yta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandsranunkel

Länsvis förekomst och status för gotlandsranunkel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandsranunkel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandsranunkeln är i Norden funnen endast på Gotland, där den först sågs av Westöö 1861 på en västlig lokal. Senare iakttogs den på ytterligare fyra växtplatser. Numera finns den kvar bara på två lokaler, båda belägna på öns östsida. Även i södra Storbritannien finns några få utposter. Den huvudsakliga utbredningen omfattar Frankrike, medelhavsområdet, Mindre Asien och Iran.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus ophioglossifoliusVill. - gotlandsranunkel

Denna ettåriga, mediterrana art har höstgroende frön. Groddplantorna är under våren starkt beroende av riklig vattentillgång, varför de växer i bäckfåror och vätar, ibland helt under vattenytan. Blommorna utvecklas under den följande torra och varma sommarperioden, ofta i juni månad men vissa år först i juli. Ibland uteblir arten helt från växtplatsen under ett eller flera år för att sedan återkomma i stort antal. Fröna kan i marken behålla sin grobarhet i 20–30 år. På de nuvarande gotländska fyndplatserna uppträder den ofta i form av dvärgplantor. Artens förekomster är knutna till områden med kalkrika, sedimentära bergarter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Försämring av vattentillgången skadar allvarligt artens möjligheter att överleva. Den är också känslig för konkurrens från grövre vegetation. En lokal har försvunnit på grund av vägbygge.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De båda lokalerna behöver skyddas mot varje form av exploatering. Ett åtgärdsprogram för gotlandsranunkel har upprättats och ger förslag på lämpliga åtgärder. Floraväktare övervakar gotlandsranunkeln.

Åtgärdsprogram Fastställt
Gotlandsranunkel är fridlyst. Arten kan ha invandrat under den atlantiska värmeperioden. Utländska namn – NO: Gotlandssoleie, DK: Gotlands-Ranunkel, GB: Adder´s tongue Spearwort.

Englund, B. 1942. Ny fyndort för Ranunculus ophioglossifolius Vill. på Gotland jämt några synpunkter på artens förekomst därstädes. Mem. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 17: 232–239.

Englund, B. 1986. Gotlandsranunkel, Ranunculus ophioglossifolius, på Gotland. Rindi 6: 80–81.

Johansson, P. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av gotlandsranunkel (Ranunculus ophioglossifolius) Naturvårdsverket. Rapport 5611.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4–43.

Thulin, M. 1976. Nya fynd av gotlandsranunkel och hjorttunga på Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 70: 301–302.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus ophioglossifolius, Vill. - gotlandsranunkel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.