Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotländsk säfferotsplattmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Depressaria nemolella
Gotländsk säfferotsplattmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för gotländsk säfferotsplattmal Observationer i Sverige för gotländsk säfferotsplattmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var endast känd i 6 exemplar från en mycket begränsad lokal, Hammars i Norrlanda på Gotland, varifrån den beskrevs 1982. Trots ihärdiga eftersökningar på denna och andra lämpliga lokaler har arten inte återfunnits på Gotland sedan mitten av 1980-talet. 1997 dök så arten oväntat upp i ett enstaka exemplar i norra Uppland, vid Svinnö i Hargs s:n (leg. I. Fryklund). Sedan det dröjde ända till 2003 innan arten kunde återfinnas i Uppland. Det blev på Raggarön (leg. J.O.Björklund), endast 6 km fågelvägen från Svinnölokalen och där har det visat sig att den har en stabil population på de gamla ålderdomligt brukade markerna. Uppgifterna om förekomst av ytterligare exemplar på Zoologiska museet i Berlin från obekanta fyndplatser har däremot hittills inte kunnat bekräftas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Gotlandssäfferotplattmal är endast känd från fem lokaler i världen, alla i Sverige. På Gotland hittades larver på säfferot (Seseli libanotis), men där har inga nyfynd gjorts av arten sedan 1987 trots flitigt sökande. Vid Harg hittades en fjäril 1997, men trots stora ansträngningar på många passande lokaler kunde inga fler exemplar av arten påträffas dekommande åren. Sommaren 2003 påträffades till sist två exemplar på Raggarön utanför Östhammar i Uppsala län, endast sex kilometer fågelvägen från Harg. Sommaren 2004 kunde så arten kläckas från säfferot vilken växer i stora bestånd på den kalkrika ön. 2007 påträffades larver på ytterligare en lokal en knappmil från Raggarön. En förekomst av arten konstaterades från Stockholms län sommaren 2008, en kilometer från den tidigare fyndplatsen i Harg. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (250-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven lever i juni i ett löst spinn mellan blad på säfferot, Seseli libanotis. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti och vilade på dagen i bl.a. enebuskar på den lövängsartade biotopen på Gotland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· säfferot
· säfferot
· säfferötter
· säfferötter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Depressariidae (plattmalar), Släkte Depressaria, Art Depressaria nemolella Svensson, 1982 - gotländsk säfferotsplattmal Synonymer gotlandssäfferotplattmal

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Gotlandssäfferotplattmal är endast känd från fem lokaler i världen, alla i Sverige. På Gotland hittades larver på säfferot (Seseli libanotis), men där har inga nyfynd gjorts av arten sedan 1987 trots flitigt sökande. Vid Harg hittades en fjäril 1997, men trots stora ansträngningar på många passande lokaler kunde inga fler exemplar av arten påträffas dekommande åren. Sommaren 2003 påträffades till sist två exemplar på Raggarön utanför Östhammar i Uppsala län, endast sex kilometer fågelvägen från Harg. Sommaren 2004 kunde så arten kläckas från säfferot vilken växer i stora bestånd på den kalkrika ön. 2007 påträffades larver på ytterligare en lokal en knappmil från Raggarön. En förekomst av arten konstaterades från Stockholms län sommaren 2008, en kilometer från den tidigare fyndplatsen i Harg. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (250-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotländsk säfferotsplattmal

Länsvis förekomst och status för gotländsk säfferotsplattmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotländsk säfferotsplattmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Arten var endast känd i 6 exemplar från en mycket begränsad lokal, Hammars i Norrlanda på Gotland, varifrån den beskrevs 1982. Trots ihärdiga eftersökningar på denna och andra lämpliga lokaler har arten inte återfunnits på Gotland sedan mitten av 1980-talet. 1997 dök så arten oväntat upp i ett enstaka exemplar i norra Uppland, vid Svinnö i Hargs s:n (leg. I. Fryklund). Sedan det dröjde ända till 2003 innan arten kunde återfinnas i Uppland. Det blev på Raggarön (leg. J.O.Björklund), endast 6 km fågelvägen från Svinnölokalen och där har det visat sig att den har en stabil population på de gamla ålderdomligt brukade markerna. Uppgifterna om förekomst av ytterligare exemplar på Zoologiska museet i Berlin från obekanta fyndplatser har däremot hittills inte kunnat bekräftas.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Depressaria  
 • Art
  Depressaria nemolellaSvensson, 1982 - gotländsk säfferotsplattmal
  Synonymer
  gotlandssäfferotplattmal

Larven lever i juni i ett löst spinn mellan blad på säfferot, Seseli libanotis. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti och vilade på dagen i bl.a. enebuskar på den lövängsartade biotopen på Gotland.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· säfferot - Seseli libanotis (Viktig)
· säfferötter - Seseli (Viktig)
Värdväxtens försvinnande genom exempelvis igenväxning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokalen på Gotland är avsatt som naturreservat, vilket kanske kan underlätta biotopens bevarande. Framför allt bör man tillse att värdsväxten säfferot inte avtar i frekvens, vilket synes vara fallet för närvarande. Ytterligare lokaler för växten bör om möjligt tillskapas i trakten. Lokalen på Raggarön är upptaget som ett Natura-2000 område, vilket bör borga för en ljus framtid för arten där.

Åtgärdsprogram Fastställt

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks Dyreliv Bind 4. Fauna Bøger, København. 247 pp.

Svensson, I. 1982. Four new species of Microlepidoptera from northern Europe. Ent. Scand. 13: 293–300.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson, 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Depressaria  
 • Art
  Depressaria nemolella, Svensson, 1982 - gotländsk säfferotsplattmal
  Synonymer
  gotlandssäfferotplattmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson, 1997.