Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandssippa

Organismgrupp Kärlväxter Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica
Gotlandssippa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandssippa är en flerårig, 20–30 cm hög ört som blommar redan i april. Blommorna är upprätta, stora, klocklika och blåvioletta. Förökningen sker genom fröna som kan vindspridas åtminstone kortare sträckor. Genom korta sidoskott från stambasen kan äldre exemplar bli tuvlika. Växten står nära fastlandets backsippa Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla. De skiljes genom att gotlandssippan har mera bredflikiga blad och något blekare, kortare och bredare hylleblad. Häri liknar den A. pulsatilla ssp. grandis från östra Centraleuropa och Ukraina.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandssippa Observationer i Sverige för gotlandssippa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandssippan hör till Sveriges få endemer. Dess totalutbredning omfattar bara socknarna Ardre, Kräklingbo och Östergarn på östra centrala Gotland. I Ardre finns åtminstone två lokaler; på den ena finns flera tusen individer. Växten förefaller att ha ökat sedan skogsbetet minskat. Detta gäller såväl individantalet på lokalerna som antalet lokaler. Under flera extremt torra år har också många enbuskar dött, vilket givit gotlandssippan mindre konkurrens och fler lämpliga växtplatser.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast på Gotland. Gotlandssippa växer i öppen gles tallskog. Växten kräver ljus och kan försvinna om enbuskvegetationen blir alltför tät, just nu verkar den dock vara stabil eller ökande som en följd av upphört skogsbete. Underarten omfattas av ett åtgärdsprogram, och den ingår i art- och haitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 748 km² och förekomstarean (AOO) till 48 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Gotlandssippa växer i öppen gles tallskog i ett ofta tunt jordlager på kalkhällar eller i hällsprickor. Enbuskar är vanliga på lokalerna. Växten kräver ljus och kan försvinna om enbuskvegetationen blir alltför tät. Ett måttligt bete kan gynna växten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Pulsatilla (pulsatillor), Underart Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica (Johanss.) Zämelis & Paegle - gotlandssippa Synonymer Pulsatilla vulgaris var. gotlandica Johanss., Ardresippa, Gotländsk backsippa, Anemone pulsatilla ssp. gotlandica (Johanss.) Lindell, Anemone pulsatilla gotlandica, Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (Johanss.) Zamels & Paegle

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast på Gotland. Gotlandssippa växer i öppen gles tallskog. Växten kräver ljus och kan försvinna om enbuskvegetationen blir alltför tät, just nu verkar den dock vara stabil eller ökande som en följd av upphört skogsbete. Underarten omfattas av ett åtgärdsprogram, och den ingår i art- och haitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 748 km² och förekomstarean (AOO) till 48 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 7. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Global rödlistning VU D2 (2013)
Gotlandssippa är en flerårig, 20–30 cm hög ört som blommar redan i april. Blommorna är upprätta, stora, klocklika och blåvioletta. Förökningen sker genom fröna som kan vindspridas åtminstone kortare sträckor. Genom korta sidoskott från stambasen kan äldre exemplar bli tuvlika. Växten står nära fastlandets backsippa Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla. De skiljes genom att gotlandssippan har mera bredflikiga blad och något blekare, kortare och bredare hylleblad. Häri liknar den A. pulsatilla ssp. grandis från östra Centraleuropa och Ukraina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandssippa

Länsvis förekomst och status för gotlandssippa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandssippa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandssippan hör till Sveriges få endemer. Dess totalutbredning omfattar bara socknarna Ardre, Kräklingbo och Östergarn på östra centrala Gotland. I Ardre finns åtminstone två lokaler; på den ena finns flera tusen individer. Växten förefaller att ha ökat sedan skogsbetet minskat. Detta gäller såväl individantalet på lokalerna som antalet lokaler. Under flera extremt torra år har också många enbuskar dött, vilket givit gotlandssippan mindre konkurrens och fler lämpliga växtplatser.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Pulsatilla - pulsatillor 
 • Art
  Pulsatilla vulgaris - backsippa 
 • Underart
  Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica(Johanss.) Zämelis & Paegle - gotlandssippa
  Synonymer
  Pulsatilla vulgaris var. gotlandica Johanss.
  Ardresippa
  Gotländsk backsippa
  Anemone pulsatilla ssp. gotlandica (Johanss.) Lindell
  Anemone pulsatilla gotlandica
  Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (Johanss.) Zamels & Paegle

Gotlandssippa växer i öppen gles tallskog i ett ofta tunt jordlager på kalkhällar eller i hällsprickor. Enbuskar är vanliga på lokalerna. Växten kräver ljus och kan försvinna om enbuskvegetationen blir alltför tät. Ett måttligt bete kan gynna växten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Plockning och uppgrävning av gotlandssippa har förekommit i mindre omfattning. Igenväxning kan bli ett hot men är knappast en realitet ännu.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Information om fridlysningen är viktig då växten är attraktiv för såväl plockning som uppgrävning. Då växten är endemisk i vårt område är vårt ansvar för den särskilt stort. Den rika lokalen i Ardre bör skyddas. Ett åtgärdsprogram för gotlandssippa ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Växtplatserna bör hållas under uppsikt av floraväktare för att åtgärder ska kunna vidtas om igenväxningen blir omfattande.

Åtgärdsprogram Fastställt
Gotlandssippa är fridlyst. Gotlandssippans autekologi, biologi och populationsstruktur är föremål för ett ingående studium. Exemplar uppdragna ur frö från Ardre odlas i Botaniska trädgården i Uppsala. Växten är lättodlad men är som de flesta andra sippor av Pulsatilla-gruppen känslig vid omplantering. Den odlas även i Lunds botaniska trädgård. Gotlandssippa är globalt rödlistad som sällsynt och omfattas av EU´s habitatdirektiv bilaga 2 vilket innebär att arten ska skyddas i nätverket Natura 2000. Utländska namn – DK: Gotlands-Kobjælde.

Johansson, K. 1912. Bidrag till de gotländska pulsatillornas naturhistoria. Svensk Bot. Tidskr. 6: 1–40.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Petersson, J. 1997. Nyheter i Gotlands flora 1996. Rindi 17: 3–14.

Zamels, A. & Paegle, B. 1927. Untersuchungen über den anatomischen Bau der Blattstiele der Gattung Pulsatilla Thurn. Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis 2: 133–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Pulsatilla - pulsatillor 
 • Art
  Pulsatilla vulgaris - backsippa 
 • Underart
  Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica, (Johanss.) Zämelis & Paegle - gotlandssippa
  Synonymer
  Pulsatilla vulgaris var. gotlandica Johanss.
  Ardresippa
  Gotländsk backsippa
  Anemone pulsatilla ssp. gotlandica (Johanss.) Lindell
  Anemone pulsatilla gotlandica
  Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (Johanss.) Zamels & Paegle
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006.