Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandssolvända

Organismgrupp Kärlväxter Fumana procumbens
Gotlandssolvända Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandssolvändan är en liten buske med huvudstam som kan bli upp emot 1 cm i diameter. Därifrån utgår åt alla håll de nedliggande zigzag-böjda, decimeterlång grenerna, som växer tryckta mot marken men ibland tvingas uppåt av omgivande växtlighet, t.ex. lavar. Genom uppfrysning lyfts plantan stundom, så att huvudstammen står som en pelare från vilken grenarna böjs ned mot marken. Bladen är barrlika och sitter ganska tätt strödda på stammen. Blommorna bildas ensamma. De har fem ljust gula kronblad som omges av tre rödstrimmiga foderblad. Blommorna kan vara självpollinerande, men besöks också av små bin och blomflugor. De slår ut tidigt på morgonen, men kronbladen faller av redan efter några timmar. Blomningstiden är från slutet av juni till mitten av augusti. Frukten är en kapsel, som ibland spricker upp och släpper sina frön rakt ner på marken, men som i andra fall lossnar hel med sitt fruktskaft. Någon speciell fröspridningsmetod har inte noterats, men avfallna kapslar med inneslutna frön kan tänkas vindspridas, något som underlättas av de kvarsittande foderbladen. Gotlandssolvändan kan skiljas från övriga solvändor genom de barrlika bladen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandssolvända Observationer i Sverige för gotlandssolvända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gotlandssolvändan är på Gotland känd från totalt cirka 75 lokaler, bl.a. i Visbytrakten, Hangvars socken, Östergarnslandet och Sudret. På Öland finns arten inom en yta på 400 ha på Stora Alvaret, där de största förekomsterna finns i kalkstensterräng med något bruten yta på den nordöstligaste delen. En liten förekomst finns även söder om vägen Resmo - Stenåsa och ytterligare en liten population (cirka 30 plantor) på norra delen av ön. En uppgång i frekvens noterades på Gotland på 50-talet i och med minskande bete. Därefter har förekomsterna varit ganska konstanta. Gotlandssolvändan förekommer i södra och centrala Europa samt i angränsande delar av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på Gotland och Öland. Gotlandssolvända växer mest på kalkhällmarker som är täckta av tunt vittringsgrus, på grusalvar med gles vegetation och i klippskrevor. På Gotland finns den sällsynt även på sandig mark. Den vill ha torr, solexponerad mark, varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga sprickor i kalkstenen. Igenväxning samt kraftigt bete missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10632 km² och förekomstarean (AOO) till 304 (250-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Gotlandssolvändan växer mest på kalkhällmarker som är täckta av tunt vittringsgrus, på grusalvar med gles vegetation och i klippskrevor. På Gotland finns den sällsynt även på sandig mark. Den vill ha torr, solexponerad mark, varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga sprickor i kalkstenen. På Öland växer den påfallande ofta på kalkstensplatåer exponerad åt söder. Lokaler där den förekommer har sedan länge betats och det nedliggande växtsättet kan vara en förutsättning för att den hållit sig kvar. Väl etablerade exemplar kan säkert bli mycket gamla. Gotlandssolvändan är beroende av gynnsamt klimat både för sin reproduktion och för sin överlevnad. Både kyliga somrar och extremt torra somrar minskar såväl fröproduktionen som populationernas tillväxt. Varma, fuktiga höstar gynnar frögroningen och groddplantornas tillväxt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malvales (malvaordningen), Familj Cistaceae (solvändeväxter), Släkte Fumana (barrsolvändor), Art Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. - gotlandssolvända Synonymer Helianthemum procumbens, Fumana vulgaris Spach, Helianthemum fumana (L.) Mill.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på Gotland och Öland. Gotlandssolvända växer mest på kalkhällmarker som är täckta av tunt vittringsgrus, på grusalvar med gles vegetation och i klippskrevor. På Gotland finns den sällsynt även på sandig mark. Den vill ha torr, solexponerad mark, varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga sprickor i kalkstenen. Igenväxning samt kraftigt bete missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10632 km² och förekomstarean (AOO) till 304 (250-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner Typisk art i 6280 Alvar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Gotlandssolvändan är en liten buske med huvudstam som kan bli upp emot 1 cm i diameter. Därifrån utgår åt alla håll de nedliggande zigzag-böjda, decimeterlång grenerna, som växer tryckta mot marken men ibland tvingas uppåt av omgivande växtlighet, t.ex. lavar. Genom uppfrysning lyfts plantan stundom, så att huvudstammen står som en pelare från vilken grenarna böjs ned mot marken. Bladen är barrlika och sitter ganska tätt strödda på stammen. Blommorna bildas ensamma. De har fem ljust gula kronblad som omges av tre rödstrimmiga foderblad. Blommorna kan vara självpollinerande, men besöks också av små bin och blomflugor. De slår ut tidigt på morgonen, men kronbladen faller av redan efter några timmar. Blomningstiden är från slutet av juni till mitten av augusti. Frukten är en kapsel, som ibland spricker upp och släpper sina frön rakt ner på marken, men som i andra fall lossnar hel med sitt fruktskaft. Någon speciell fröspridningsmetod har inte noterats, men avfallna kapslar med inneslutna frön kan tänkas vindspridas, något som underlättas av de kvarsittande foderbladen. Gotlandssolvändan kan skiljas från övriga solvändor genom de barrlika bladen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandssolvända

Länsvis förekomst och status för gotlandssolvända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandssolvända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gotlandssolvändan är på Gotland känd från totalt cirka 75 lokaler, bl.a. i Visbytrakten, Hangvars socken, Östergarnslandet och Sudret. På Öland finns arten inom en yta på 400 ha på Stora Alvaret, där de största förekomsterna finns i kalkstensterräng med något bruten yta på den nordöstligaste delen. En liten förekomst finns även söder om vägen Resmo - Stenåsa och ytterligare en liten population (cirka 30 plantor) på norra delen av ön. En uppgång i frekvens noterades på Gotland på 50-talet i och med minskande bete. Därefter har förekomsterna varit ganska konstanta. Gotlandssolvändan förekommer i södra och centrala Europa samt i angränsande delar av Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Cistaceae - solvändeväxter 
 • Släkte
  Fumana - barrsolvändor 
 • Art
  Fumana procumbens(Dunal) Gren. & Godr. - gotlandssolvända
  Synonymer
  Helianthemum procumbens
  Fumana vulgaris Spach
  Helianthemum fumana (L.) Mill.

Gotlandssolvändan växer mest på kalkhällmarker som är täckta av tunt vittringsgrus, på grusalvar med gles vegetation och i klippskrevor. På Gotland finns den sällsynt även på sandig mark. Den vill ha torr, solexponerad mark, varifrån rötterna kan nå ner i fuktiga sprickor i kalkstenen. På Öland växer den påfallande ofta på kalkstensplatåer exponerad åt söder. Lokaler där den förekommer har sedan länge betats och det nedliggande växtsättet kan vara en förutsättning för att den hållit sig kvar. Väl etablerade exemplar kan säkert bli mycket gamla. Gotlandssolvändan är beroende av gynnsamt klimat både för sin reproduktion och för sin överlevnad. Både kyliga somrar och extremt torra somrar minskar såväl fröproduktionen som populationernas tillväxt. Varma, fuktiga höstar gynnar frögroningen och groddplantornas tillväxt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Hårt bete skadar gotlandssolvändan, då blommor och unga skott betas av, speciellt av får. Uteblivet bete är också negativt, då omgivande vegetation, framför allt gräs i fältskiktet, konkurrerar om plats och minskar solinstrålningen.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Gotlandssolvändans lokaler bör hållas öppna. Man bör vara vaksam både på igenväxning av enbuskar, som skuggar, och på tätnande ört- och gräsvegetation, som verkar menligt på reproduktionsframgången och på populationerna möjlighet till tillväxt. Måttligt bete av nötkreatur är fördelaktigt, men fårbete bör undvikas. Speciellt hällmarkslokalerna bör skyddas från onödig störning.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2003. Gotlandssolvända Fumana procumbens – aktuell status på Öland. Krutbrännaren 12: 66–69.

Bengtsson, K. 1993. Population Biology and Ecology of the Disjunct Species Fumana procumbens and Gypsophila fastigiata. Acta Univ. Upsal.: Comprehensive summaries of Uppsala disstertations from the Faculty of Science 454.

Bengtsson, K., Prentice, H.C., Rosén, E., Moberg, R. & Sjögren, E.. 1988. The dry alvar grasslands of Öland: ecological amplitudes of plant species in relation to vegetation composition. Acta Phytogeogr. Suec. 76: 21–46.

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattsson, M. & Porsne, T. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Helsingborg.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Sterner R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Å. Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Cistaceae - solvändeväxter 
 • Släkte
  Fumana - barrsolvändor 
 • Art
  Fumana procumbens, (Dunal) Gren. & Godr. - gotlandssolvända
  Synonymer
  Helianthemum procumbens
  Fumana vulgaris Spach
  Helianthemum fumana (L.) Mill.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.