Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gräddkvastskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Vararia ochroleuca
Gräddkvastskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd skinnsvamp med gräddgult, slätt hymenium. Längs kanten förekommer ibland tunna mycelsträngar. Hyferna saknar söljor. Huvuddelen av hyfvävnaden består av tjockväggiga, upprepat gaffelgrenade och svagt gula hyfer, s.k. dichohyphidier. Dessa färgas rödbruna i Melzer’s lösning. I hymeniet förekommer flaskformade, aningen tjockväggiga cystider. Basidierna är smalt urnformade och har fyra sterigmer. Sporerna är brett elliptiska och bara 3–4 µm långa. Arten är mycket karakteristisk i mikroskop och kan inte förväxlas med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för gräddkvastskinn Observationer i Sverige för gräddkvastskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige bara känd från Högholmsskär i Västmanlandsdelen av Mälaren. Där samlades den först av Lindblad 1845 och sedan av Romell 1912. Arten är också funnen en gång i Norge på 90-talet (Nord-Fron i Oppland) och två gånger i Finland (Åland 2001 och i närheten av Åbo 2005). Detta är en sydlig art med betydligt mer frekvent utbredning i övriga delar av Europa och den är ursprungligen beskriven från Frankrike. I Sverige måste den betraktas som utgången men med tanke på de sentida fynden i landets närhet så är det ändå sannolikt att arten fortfarande förekommer i landet. Den svenska lokalen är naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på lövved. Mycket få fynd trots omfattande undersökningar av skinnsvampar. Ett fynd från Sverige och ett i Norge. Fynden är gjorda i mycket exklusiva och artrika miljöer. Svårt att bedöma status. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare på allehanda slag av ved och andra växtlämningar på marken. Det finns inga uppgifter om trädslag för de svenska fynden medan det norska exemplaret växte på björk och de båda finska på enbuskar. Litteraturuppgifter rörande resten av Europa listar i stort sett alla vanliga barrträd och lövträd som substrat. Alla nordiska insamlingar har gjorts i områden med varmt och gynnsamt lokalklimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Peniophoraceae, Släkte Vararia, Art Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk - gräddkvastskinn Synonymer Vararia ochroleuca (Bourd. & Galz.) Donk, Asterostromella ochroleuca Bourdot & Galzin

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på lövved. Mycket få fynd trots omfattande undersökningar av skinnsvampar. Ett fynd från Sverige och ett i Norge. Fynden är gjorda i mycket exklusiva och artrika miljöer. Svårt att bedöma status. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En utbredd skinnsvamp med gräddgult, slätt hymenium. Längs kanten förekommer ibland tunna mycelsträngar. Hyferna saknar söljor. Huvuddelen av hyfvävnaden består av tjockväggiga, upprepat gaffelgrenade och svagt gula hyfer, s.k. dichohyphidier. Dessa färgas rödbruna i Melzer’s lösning. I hymeniet förekommer flaskformade, aningen tjockväggiga cystider. Basidierna är smalt urnformade och har fyra sterigmer. Sporerna är brett elliptiska och bara 3–4 µm långa. Arten är mycket karakteristisk i mikroskop och kan inte förväxlas med någon annan art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gräddkvastskinn

Länsvis förekomst och status för gräddkvastskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gräddkvastskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige bara känd från Högholmsskär i Västmanlandsdelen av Mälaren. Där samlades den först av Lindblad 1845 och sedan av Romell 1912. Arten är också funnen en gång i Norge på 90-talet (Nord-Fron i Oppland) och två gånger i Finland (Åland 2001 och i närheten av Åbo 2005). Detta är en sydlig art med betydligt mer frekvent utbredning i övriga delar av Europa och den är ursprungligen beskriven från Frankrike. I Sverige måste den betraktas som utgången men med tanke på de sentida fynden i landets närhet så är det ändå sannolikt att arten fortfarande förekommer i landet. Den svenska lokalen är naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Vararia  
 • Art
  Vararia ochroleuca(Bourdot & Galzin) Donk - gräddkvastskinn
  Synonymer
  Vararia ochroleuca (Bourd. & Galz.) Donk
  Asterostromella ochroleuca Bourdot & Galzin

Nedbrytare på allehanda slag av ved och andra växtlämningar på marken. Det finns inga uppgifter om trädslag för de svenska fynden medan det norska exemplaret växte på björk och de båda finska på enbuskar. Litteraturuppgifter rörande resten av Europa listar i stort sett alla vanliga barrträd och lövträd som substrat. Alla nordiska insamlingar har gjorts i områden med varmt och gynnsamt lokalklimat.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Sverige ligger i utkanten av artens utbredningsområde och populationen är sannolikt liten. Den hotas därmed främst av slumpmässiga händelser på sina växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på den ursprungliga svenska lokalen samt i andra områden med gott lokalklimat i östra Svealand, norra Bohuslän, Öland och Gotland, samt sydöstra Skåne.
FI – kermarupikka

Hallenberg, N. 1985. The Lachnocladiaceae and Coniophoraceae of North Europe. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Vararia  
 • Art
  Vararia ochroleuca, (Bourdot & Galzin) Donk - gräddkvastskinn
  Synonymer
  Vararia ochroleuca (Bourd. & Galz.) Donk
  Asterostromella ochroleuca Bourdot & Galzin
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013