Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gräddticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Perenniporia subacida
Gräddticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gräddticka är en ticka som har en flerårig, resupinat fruktkropp, som med tiden blir upp till 15 mm tjock. Dessutom kan den bli mycket stor, uppemot flera meter lång och täcka hela stammens bredd på undersidan. Den är tämligen mjuk som färsk men blir sedan hård och går lätt att bryta av. Porlagret är gräddfärgat till halmgult, något skimrande. Porerna är täta, 4–6 per mm. Arten är lätt att känna igen i fält och kan mikroskopiskt identifieras på förekomsten av skeletthyfer som färgas rödbruna med jod. En liknande art, brödmärgsticka Perenniporia medulla-panis, växer på tall och ädellövträd och är i allmänhet vitaktig.
Utbredning
Länsvis förekomst för gräddticka Observationer i Sverige för gräddticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredningen sträcker sig från norra Götaland och norrut till Norrbotten. De flesta fynden är från norra Svealand. Arten är vanligare i Ryssland och Nordamerika än i Skandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i mjuk ved på grova lågor av gran, sällsynt även på tall och lövved i äldre skog. Påträffas främst på fuktiga ställen i sump- och blåbärsgranskog med god tillgång på grova lågor, sällsynt även i trivialare skog. Ovanlig. Mycel kan fortleva up till minst 17 år i samma låga. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 9999 (3300-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (330-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1720-3000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Arten påträffas på mjuk, murken ved av både barr- och lövträd. Gran dominerar bland substraten och arten är endast undantagsvis iakttagen på asp, björk, gråal, hägg och lärk. Den uppträder oftast på mer eller mindre avbarkade granlågor som ligger på fuktig till våt mark, t.ex. sumpskog eller terrängsvackor i frisk barrskog. Arten påträffas i gammal skog, som oftast är rik på lågor. Det finns dock avvikande fynd i brukade skogar som inte har anmärknigsvärt hög ålder. I Bergslagen har sådana bestånd dock inte berörts av modernt skogsbruk. Fruktkroppen växer på såväl ved som på kvarvarande bark. Lågorna har legat så länge att mossor växer på stammarnas översida. Fruktkroppar bildas gärna där flera lågor ligger ovanpå varandra. Lågorna är ofta grova, vanligtvis grövre än 3 decimeter men tickan uppträder tillfälligtvis även på klenare lågor. På samma lokaler brukar det förekomma flera andra rödlistade tickor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· gråal
· gråal
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Perenniporia, Art Perenniporia subacida (Peck) Donk - gräddticka Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i mjuk ved på grova lågor av gran, sällsynt även på tall och lövved i äldre skog. Påträffas främst på fuktiga ställen i sump- och blåbärsgranskog med god tillgång på grova lågor, sällsynt även i trivialare skog. Ovanlig. Mycel kan fortleva up till minst 17 år i samma låga. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 9999 (3300-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (330-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1720-3000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gräddticka är en ticka som har en flerårig, resupinat fruktkropp, som med tiden blir upp till 15 mm tjock. Dessutom kan den bli mycket stor, uppemot flera meter lång och täcka hela stammens bredd på undersidan. Den är tämligen mjuk som färsk men blir sedan hård och går lätt att bryta av. Porlagret är gräddfärgat till halmgult, något skimrande. Porerna är täta, 4–6 per mm. Arten är lätt att känna igen i fält och kan mikroskopiskt identifieras på förekomsten av skeletthyfer som färgas rödbruna med jod. En liknande art, brödmärgsticka Perenniporia medulla-panis, växer på tall och ädellövträd och är i allmänhet vitaktig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gräddticka

Länsvis förekomst och status för gräddticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gräddticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredningen sträcker sig från norra Götaland och norrut till Norrbotten. De flesta fynden är från norra Svealand. Arten är vanligare i Ryssland och Nordamerika än i Skandinavien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Perenniporia  
 • Art
  Perenniporia subacida(Peck) Donk - gräddticka

Arten påträffas på mjuk, murken ved av både barr- och lövträd. Gran dominerar bland substraten och arten är endast undantagsvis iakttagen på asp, björk, gråal, hägg och lärk. Den uppträder oftast på mer eller mindre avbarkade granlågor som ligger på fuktig till våt mark, t.ex. sumpskog eller terrängsvackor i frisk barrskog. Arten påträffas i gammal skog, som oftast är rik på lågor. Det finns dock avvikande fynd i brukade skogar som inte har anmärknigsvärt hög ålder. I Bergslagen har sådana bestånd dock inte berörts av modernt skogsbruk. Fruktkroppen växer på såväl ved som på kvarvarande bark. Lågorna har legat så länge att mossor växer på stammarnas översida. Fruktkroppar bildas gärna där flera lågor ligger ovanpå varandra. Lågorna är ofta grova, vanligtvis grövre än 3 decimeter men tickan uppträder tillfälligtvis även på klenare lågor. På samma lokaler brukar det förekomma flera andra rödlistade tickor.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
Slutavverkning av gammelgranskog är ett dirket hot mot artens existens i landet. Markavvattning har troligen negativ inverkan på arten. Bristen på grövre lågor i kulturskogen är det på sikt största hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser måste undantas från skogsbruk. Där så är möjligt bör större, sammanhängande skogsområden ingå i skyddet eftersom det ökar chansen för att arten skall leva vidare. Det är osäkert om det är tillfyllest att undanta små områden, i enlighet med skogsvårdslagens hänsynsregler.
Utländska namn – NO: Urskogskjuke, FI: Korkkikerroskääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Perenniporia  
 • Art
  Perenniporia subacida, (Peck) Donk - gräddticka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.