Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå fältmalörtssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är brungrå med vita och mindre distinkta längsgående linjer som har inströdda svarta vingfjäll. Framvingekanten (costallinjen) är vit och bred och sträcker sig fram till där vingfransarna kommer (c:a 2/3 av vingens längd). Innanför framvingekantens fransar finns vita vingfjäll som bildar en oskarp gräns mot fransarna. Bakvingen är grå liksom vingfransarna, både på fram- och bakvingar. Tyvärr finns inte arten avbildad i tillgänglig litteratur nedan. Det finns flera arter bland säckmalarna som kan förväxlas med grå fältmalörtsäckmal varför säker identifiering kan bli svår utan genitalpreparering. Vingspann är 11-13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå fältmalörtssäckmal Observationer i Sverige för grå fältmalörtssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå fältmalörtsäckmal förkommer söder om en linje från Uppland till Västergötland och österut inkluderat, Öland och Gotland, dock ännu inte påträffad i Småland. Åtminstone i den nordligare delen av sitt utbredningsområde uppträder arten i mycket lokala förekomster. I Norden finns arten i sydöstra delen av Norge, i de sydligaste provinserna i Finland och i hela landet utom västra Jylland i Danmark. I Europa är arten känd från Ryssland och Baltikum söderut men med stora luckor i utbredningen till Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Grå fältmalörtsäckmal är känd från åtta landskap från Skåne upp till Uppland. Fjärilen förekommer på mycket solvarma och torra biotoper där larven lever monofagt på fältmalört. Hoten är i första hand igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Grå fältörtsäckmal flyger i juni-juli på solvarma gärna kalkhaltiga marker med vittringsgrus som torrängar, hällmarker, sandmarker, strandvallar o dyl. Larven lever i en rörsäck, på blommorna av fältmalört Artemisia campestris, under sensommaren - hösten därefter övervintrar och fullbordar den sin utveckling på våren. Larvsäcken är beklädd med delar från blommorna och finns avbildad i Razowski (1990) och Patzak (1974).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora granulatella Zeller, 1849 - grå fältmalörtssäckmal Synonymer grå fältmalörtsäckmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Grå fältmalörtsäckmal är känd från åtta landskap från Skåne upp till Uppland. Fjärilen förekommer på mycket solvarma och torra biotoper där larven lever monofagt på fältmalört. Hoten är i första hand igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framvingen är brungrå med vita och mindre distinkta längsgående linjer som har inströdda svarta vingfjäll. Framvingekanten (costallinjen) är vit och bred och sträcker sig fram till där vingfransarna kommer (c:a 2/3 av vingens längd). Innanför framvingekantens fransar finns vita vingfjäll som bildar en oskarp gräns mot fransarna. Bakvingen är grå liksom vingfransarna, både på fram- och bakvingar. Tyvärr finns inte arten avbildad i tillgänglig litteratur nedan. Det finns flera arter bland säckmalarna som kan förväxlas med grå fältmalörtsäckmal varför säker identifiering kan bli svår utan genitalpreparering. Vingspann är 11-13 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå fältmalörtssäckmal

Länsvis förekomst och status för grå fältmalörtssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå fältmalörtssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå fältmalörtsäckmal förkommer söder om en linje från Uppland till Västergötland och österut inkluderat, Öland och Gotland, dock ännu inte påträffad i Småland. Åtminstone i den nordligare delen av sitt utbredningsområde uppträder arten i mycket lokala förekomster. I Norden finns arten i sydöstra delen av Norge, i de sydligaste provinserna i Finland och i hela landet utom västra Jylland i Danmark. I Europa är arten känd från Ryssland och Baltikum söderut men med stora luckor i utbredningen till Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora granulatellaZeller, 1849 - grå fältmalörtssäckmal
  Synonymer
  grå fältmalörtsäckmal

Grå fältörtsäckmal flyger i juni-juli på solvarma gärna kalkhaltiga marker med vittringsgrus som torrängar, hällmarker, sandmarker, strandvallar o dyl. Larven lever i en rörsäck, på blommorna av fältmalört Artemisia campestris, under sensommaren - hösten därefter övervintrar och fullbordar den sin utveckling på våren. Larvsäcken är beklädd med delar från blommorna och finns avbildad i Razowski (1990) och Patzak (1974).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Igenväxning och utskuggning på artens lokaler. Värdväxten fältmalört är kalkgynnad och känslig för konkurrens från andra växter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Naturvårdsbete av nötboskap på torrängar kan bli aktuellt liksom röjningsinsatser för att återskapa de öppna markerna. Åtgärd kan bestå i att ta bort näring från markerna genom att ta bort den översta grässvålen så att underliggande kalk kommer fram.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens.- Opuscula Entomologica. 1-2: 30-110.

Biesenbaum, W. & Van der Wolf, H.,W. 1999. Familie Coleophoridae Hübner ,(1825). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 7.

Patzak, H.1974. Contributions to the insect fauna of the GDR: Lepidoptera- Coleophoridae.- Beiträge zur Entomologie Heft5/8. Band 24:153-278.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora granulatella, Zeller, 1849 - grå fältmalörtssäckmal
  Synonymer
  grå fältmalörtsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.