Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå jordlav

Organismgrupp Lavar Catapyrenium psoromoides
Grå jordlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grå jordlav är en fjällig, i torrt tillstånd ljust grå skorplav som ofta har små punktformade perithecier. I väta blir bålarna grönaktiga. Fjällen är ca 1 mm breda och bildar upp till fem centimeter stora bålar. Under gynnsamma omständigheter kan laven täcka stora ytor.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå jordlav Observationer i Sverige för grå jordlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå jordlav är känd från omkring 15 lokaler i Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland, Närke och Västmanland. En nyfunnen lokal finns också på Stora Karlsö. Artens nuvarande huvudutbredning ligger i sydvästra delen av Västergötland. Arten förekommer sällsynt från Medelhavsområdet upp till sydvästra Finland där den är rödlistad som Försvunnen. I Danmark och Norge saknas den. Utbredningen utanför Europa är oklar men den finns angiven från Afrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Växer dels på exponerade eller något skuggade kalkklippor, dels på stammar av hamlade askar och grova ekar i halvöppet till öppet läge. Omkring 15 lokaler i Mellansverige är kända. Askskottssjukan och igenväxning utgör hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (30-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (60-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (20-40) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Grå jordlav växer dels på öppna eller något skuggade kalkklippor, både direkt på stenen eller på mossa, dels på stammar av hamlade askar och grova ekar i halvöppet eller öppet läge. Förmodligen kräver den hög luftfuktighet. Arten är en av de mycket få jordlavar Catapyrenium som inte enbart växer på sten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· skogsek
· skogsek
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Verrucariales, Familj Verrucariaceae, Släkte Catapyrenium (jordlavar), Art Catapyrenium psoromoides (Borrer) R.Sant. - grå jordlav Synonymer Dermatocarpon psoromoides (Borrer) Dalla Torre & Sarnth., Dermatocarpon daedaleum v. corticola H.Magn.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Växer dels på exponerade eller något skuggade kalkklippor, dels på stammar av hamlade askar och grova ekar i halvöppet till öppet läge. Omkring 15 lokaler i Mellansverige är kända. Askskottssjukan och igenväxning utgör hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (30-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (60-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (20-40) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Grå jordlav är en fjällig, i torrt tillstånd ljust grå skorplav som ofta har små punktformade perithecier. I väta blir bålarna grönaktiga. Fjällen är ca 1 mm breda och bildar upp till fem centimeter stora bålar. Under gynnsamma omständigheter kan laven täcka stora ytor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå jordlav

Länsvis förekomst och status för grå jordlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå jordlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå jordlav är känd från omkring 15 lokaler i Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland, Närke och Västmanland. En nyfunnen lokal finns också på Stora Karlsö. Artens nuvarande huvudutbredning ligger i sydvästra delen av Västergötland. Arten förekommer sällsynt från Medelhavsområdet upp till sydvästra Finland där den är rödlistad som Försvunnen. I Danmark och Norge saknas den. Utbredningen utanför Europa är oklar men den finns angiven från Afrika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Verrucariales  
 • Familj
  Verrucariaceae  
 • Släkte
  Catapyrenium - jordlavar 
 • Art
  Catapyrenium psoromoides(Borrer) R.Sant. - grå jordlav
  Synonymer
  Dermatocarpon psoromoides (Borrer) Dalla Torre & Sarnth.
  Dermatocarpon daedaleum v. corticola H.Magn.

Grå jordlav växer dels på öppna eller något skuggade kalkklippor, både direkt på stenen eller på mossa, dels på stammar av hamlade askar och grova ekar i halvöppet eller öppet läge. Förmodligen kräver den hög luftfuktighet. Arten är en av de mycket få jordlavar Catapyrenium som inte enbart växer på sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Förekomsterna av grå jordlav på såväl träd som klippor i jordbrukslandskapet hotas av igenväxning. Förekomsterna på kalkklippor hotas även av trampslitage.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Av stor vikt är att bibehålla hävden och förstärka öppenheten i de områden där laven förekommer samt att kontinuerligt hålla undan uppstickande sly och basalskott på träd från dessa områden.
Utländska namn – FI: Rosokilpinen.

Breuss, O. 1990. Die Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) in Europa. Stapfia 23: 1–174.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Verrucariales  
 • Familj
  Verrucariaceae  
 • Släkte
  Catapyrenium - jordlavar 
 • Art
  Catapyrenium psoromoides, (Borrer) R.Sant. - grå jordlav
  Synonymer
  Dermatocarpon psoromoides (Borrer) Dalla Torre & Sarnth.
  Dermatocarpon daedaleum v. corticola H.Magn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.