Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå ladlav

Organismgrupp Lavar Calicium trachylioides
Grå ladlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grå ladlav har en mörkgrå, tunn till tämligen tjock, vårtig bål. Apothecier är svarta, insänkta i bålvårtor med insnörd bas och 0,3–0,6 mm breda. Disken är sotig av mörka sporer och kanten tunn men ganska tydlig. Sporerna är bruna, 2-celliga och 14–19 × 8–11 µm. Arten kan förväxlas med sotlav C. inquinans, som dock har större apothecier (0,4–1,6 mm breda), mindre sporer och ofta en tunn, vit kant på apothecierna.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå ladlav Observationer i Sverige för grå ladlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå ladlav förekom tidigare i ett begränsat område i Skåne, där den noterades mellan 1890 och 1907. Därefter sågs den inte förrän 1998 då den hittades på en ny lokal i Ripa i östra Skåne där den har en stark population. Därefter har den hittats på ytterligare fem lokaler i Skåne. Grå ladlav har dock försvunnit eller gått tillbaka i övriga delar av sitt utbredningsområde i Europa, nämligen Danmark (rödlistad) och Nordtyskland och de nyfunna svenska lokalerna representerar därför möjligen en stor del av Europas population av arten. Grå ladlav förekommer även längs Nordamerikas västkust och i Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
33 aktuella lokaler (efter 1998), alla i Skåne. Växer på gammal hård obehandlad ved i form av staketstolpar i exponerade lägen i jordbrukslandskapet. Staketstolparna är nästan alltid av ek. Totalt är den funnen på 530 stolpar (2014). Mängden av denna typ av ved har minskat kraftigt och nyskapas inte i någon större omfattning. Försvunnen eller mycket sällsynt även i övriga Europa. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (530-1100). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (33-48). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 880 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (128-192) km². Populationen minskar med mer än 25% inom 20 (= 1 generation) år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (20-70) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc+4bc).
Ekologi
På de gamla lokalerna för grå ladlav i Skåne växte arten på trästängsel i ett öppet landskap. De nya förekomsterna är på gammal hård obehandlad kulturved (främst staketstolpar) i exponerade lägen med viss påverkan av basiskt damm. På en av lokalerna finns även sydlig ladlav Cyphelium notarisii, sotlav C. inquinans och rikligt med thelomma Thelomma ocellatum. Även i övriga delar av sitt utbredningsområde finns arten huvudsakligen på kulturskapade ståndorter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· dvärgbägarlav
· dvärgbägarlav
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Calicium (spiklavar), Art Calicium trachylioides (Nyl. ex Branth & Rostr.) M.Prieto & Wedin - grå ladlav Synonymer Spilomium trachylioides Nyl. ex Branth & Rostrup, Cyphelium verrucosum Erichsen, Cyphelium trachylioides (Nyl. ex. Branth & Rostr.) Erichsen

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation 33 aktuella lokaler (efter 1998), alla i Skåne. Växer på gammal hård obehandlad ved i form av staketstolpar i exponerade lägen i jordbrukslandskapet. Staketstolparna är nästan alltid av ek. Totalt är den funnen på 530 stolpar (2014). Mängden av denna typ av ved har minskat kraftigt och nyskapas inte i någon större omfattning. Försvunnen eller mycket sällsynt även i övriga Europa. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (530-1100). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (33-48). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 880 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (128-192) km². Populationen minskar med mer än 25% inom 20 (= 1 generation) år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (20-70) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc+4bc).

Åtgärdsprogram Fastställt
Grå ladlav har en mörkgrå, tunn till tämligen tjock, vårtig bål. Apothecier är svarta, insänkta i bålvårtor med insnörd bas och 0,3–0,6 mm breda. Disken är sotig av mörka sporer och kanten tunn men ganska tydlig. Sporerna är bruna, 2-celliga och 14–19 × 8–11 µm. Arten kan förväxlas med sotlav C. inquinans, som dock har större apothecier (0,4–1,6 mm breda), mindre sporer och ofta en tunn, vit kant på apothecierna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå ladlav

Länsvis förekomst och status för grå ladlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå ladlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå ladlav förekom tidigare i ett begränsat område i Skåne, där den noterades mellan 1890 och 1907. Därefter sågs den inte förrän 1998 då den hittades på en ny lokal i Ripa i östra Skåne där den har en stark population. Därefter har den hittats på ytterligare fem lokaler i Skåne. Grå ladlav har dock försvunnit eller gått tillbaka i övriga delar av sitt utbredningsområde i Europa, nämligen Danmark (rödlistad) och Nordtyskland och de nyfunna svenska lokalerna representerar därför möjligen en stor del av Europas population av arten. Grå ladlav förekommer även längs Nordamerikas västkust och i Australien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium trachylioides(Nyl. ex Branth & Rostr.) M.Prieto & Wedin - grå ladlav
  Synonymer
  Spilomium trachylioides Nyl. ex Branth & Rostrup
  Cyphelium verrucosum Erichsen
  Cyphelium trachylioides (Nyl. ex. Branth & Rostr.) Erichsen

På de gamla lokalerna för grå ladlav i Skåne växte arten på trästängsel i ett öppet landskap. De nya förekomsterna är på gammal hård obehandlad kulturved (främst staketstolpar) i exponerade lägen med viss påverkan av basiskt damm. På en av lokalerna finns även sydlig ladlav Cyphelium notarisii, sotlav C. inquinans och rikligt med thelomma Thelomma ocellatum. Även i övriga delar av sitt utbredningsområde finns arten huvudsakligen på kulturskapade ståndorter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· dvärgbägarlav - Cladonia parasitica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Den direkta anledningen till artens sällsynthet är säkerligen ett minskat brukande av obehandlat virke i dagens jordbrukslandskap. Lämplig ved nyskapas inte heller i någon större omfattning i sydligaste Sverige. Eventuellt kan också luftföroreningar ha spelat eller spelar en viss roll.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Överenskommelser med markägare på de aktuella lokalerna bör träffas för att säkra ett fortsatt brukande av obehandlad kulturved i landskapet.

Åtgärdsprogram Fastställt

Arup, U. 1999. Cyphelium trachylioides, found on a new locality in southern Sweden. Graphis Scripta. (under tryckning) Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Tibell, L. 1980. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. Svensk Bot. Tidskr. 74: 55–69.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium trachylioides, (Nyl. ex Branth & Rostr.) M.Prieto & Wedin - grå ladlav
  Synonymer
  Spilomium trachylioides Nyl. ex Branth & Rostrup
  Cyphelium verrucosum Erichsen
  Cyphelium trachylioides (Nyl. ex. Branth & Rostr.) Erichsen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.